Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definisati osnovne teorijsko-pravne pojmove kao što su: pravna norma, pravni pojam, pravni sistem, pravni poredak. - Upoznati se najvažnijim pravno-tehničkim instrumentima kao što su: pretpostavka, fikcija u pravu, dokaz, tužba, žalba. - Razlikovati i suvereno vladati de lege lata i de lege ferenda metodama (normativni, dogmatski (aksiološki i sociološki) i komparativni) proučavanja pravnih disciplina. - Analizirati i usvojiti znanja o najznačajnijim komparativnim pravnim sistemima današnjice: kontinenalni, anglosaksonski, šerijatski, kineski, japanski , hindu. - Ovladati osnovama pozitivno pravnih disciplina: Ustavnog, Poslovnog i Krivičnog prava, i tako se pripremiti za detaljnije proučavanje ovih i drugih pravnih disciplina tokom nastavka studija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Osnovi prava - termini vježbi

OSNOVI PRAVA - INFORMACIONA LISTA