Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definiše kriminološke discipline i kriminalitet prema konotaciji i obimu; - Protumači kriminološki etiologiju, fenomenologiju, viktimologiju i penologiju; - Analizira faktore zločina i kriminaliteta, pojavne oblike kriminalnih ispoljavanja, tipologije žrtava, viktimogene dispozicije, dejstvo kazne i tsl. - Utvrdi kriterijume za klasifikaciju i tipologiju kriminaliteta i osuđenih lica i kreira strategije suprotstavljanja kriminalitetu; - Organizuje kriminološka istraživanja krivičnih djela i njihovih počinilaca koristeći metode proučavanja kriminaliteta kao individualbne pojave i metode proučavanja kriminaliteta u totalitetu; - Primjenjuje kriminološka penološka saznanja u praksi implementacijom vaspitnokorekcionih i eksplorativno dijagnostičkih metoda kao i različitih oblika tretmana u procesu resocijalizacije osuđenih lica i preveniranja delinkvencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
3S+1P
1x1
3S+1P

Kriminologija sa penologijom - predavanje

Predavanje - 08.12.2020 19:47

Predavanje- 10.11.2020 19:51

Kriminologija sa penologijom - uvodni čas

Kriminologija sa penologijom - predavanje

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM - predavanje