Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razumije značenje semantički ili fonetski sličnih termina u pomažućim strukama, kao i razliku između ovih termina (npr: savjetovanje/psihoterapija; direktno/direktivno itd.) - Shvati značaj psihološke pozadine pomažućeg procesa, kao i značaj odnosa socijalni radnik – korisnik/klijent u ovom procesu; - Razumije osnovne teorijske koncepte koji su značajni za savjetovanje u socijalnom radu (psihosocijalni rad, egzistencijalističke perspektive, humanistički koncept); - Primjenjuje osnovne oblike intervencija koje spadaju u domen savjetovanja u socijalnom radu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
24B
2x1
24B