ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske konstrukcije II: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom.; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja. 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RAJKOVIĆ2x1
51B+24S+3P
NIKOLA BAJOVIĆ.5x2
51B+24S+3P
.5x3
51B+24S+3P
NIKOLINA SEKULOVIĆ.5x2
51B+24S+3P
.5x3
51B+24S+3P