Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. Poznaje elemente skeleta čovjeka, njihove osteološke karakteristike, pripoje mišića i veza. 2. Poznaje vrste zglobova, morfologiju i funkciju pokretnih zglobova. 3. Poznaje pripoj, funkciju i inervaciju mišića. 4. Sposoban je da stečena znanja primijeni u savladavanju stučnih predmeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija