UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U SPORTU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da Poznaje koncepciju upravljanja ljudskim resursima u sportskoj organizaciji Razumije proces planiranje ljudskih resursa u sportskim organizacijama Razumije postupak pribavljanje kadrova u sportskim organizacijama Primjenjuje Identifikacija i selekcija menadžera, Vrši dentifikacija i selekcija menadžera,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ2x1
3S

Termin konsultacija

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme