Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Analzira razloge, uzroke i posljedice koji su zadnjih decenija doveli do zabrinjavajućeg smanjenja fizičkih aktivnosti savremenog čovjeka. 2.Razumije osnovne faktore koji doprinose očuvanju i uapredjenju zdravstvenog statusa savremenog čovjeka; 3. Iznosi primjere i uvjerena kojima pozitivno utiče na prihvatanje fizičke aktivnosti kao uslova za očuvanje zdravstvenog statusa. 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da odbace nezdrave životne stilove i prihvate zdrave stilove. 5.Koristi znanja u testiranju i procjeni bio-psiho-motoričkog statusa različitih uzrasnih kategorija 6.Kontinuirano prati savremena israživanja i naučna dostignuća iz oblasti sportskih nauka; 7. Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika učesnika u programima sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija