Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog završnog ispita očekuje se da će student biti sposoban da: 1. razumije suštinu i konkretne informacije vezane za prezentacije, intervjue, najave, vijesti, uputstva i slično u kontekstu sporta, fitnesa i medija na standardnom engleskom jeziku, kao prepozna poglede i raspoloženja govornika i okolnosti govorne interakcije. 2.Tečno komunicira - sa prihvatljivim izgovorom i intonacijom, koristeci odgovarajući registar vezan za sport. 3. Razumije temu, ton kao kao i registar pisanog teksta, uoči važne činjenica u tekstu, koristeći odgovarajući vokabular i gramatičke strukture, što na ovom nivou uključuje upotrebu sadašnjeg i narativnih vremena, pasivnih konkstrukcija i slaganje vremena 4. Nudi sinonime za zadate jedinice. 5. Razumije i analizira upotrebu pojedinih riječi u kontekstu, kao i odgovarajuće kolokacije, fraze i idiome. 6. Napiše dobro strukturirane pasuse teksta jasno povezujući ideje i koristeći odgovarajuće: rečnik, pravopis, interpunkciju i gramatičke strukture.7. Prevede naslov i duže odlomke novinkih članaka iz domena sporta sa i na engleski jezik. 8. Utvrdi i koristi oblike učtivosti. 9. Prevodeve uzastopne jednostavne obrasce na engleski jezik sa englskog jezika. 10. Tečno izvještavajte sa i na engleski jezik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MRDAK2x1
18B+3S+3P