Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon uspješno savladanog kursa moći: 1. Razlikovati osnovne marketinške pojmove i njihovu praktičnu primjenu u sportu i fitnesu. 2. Procijeniti mogućnosti primjene strateškog marketinga, segmentacije tržišta, izbora ciljnog tržišta i pozicioniranja. 3. Procijeniti mogućnosti primjene marketinga na konkretnom predmetu marketinga 4. Osmisliti konkretne marketinške aktivnosti koje stvaraju vrijednost u skladu s potrebama i željama kupaca. 5. Samostalno izraditi marketinški plan u oblasti sporta i fitnesa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
9B
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
9B