Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Sagleda uticaj gemorfoloških procesa na morfogenezu, morfološku evoluciju i klasifikaciju oblika reljefa Zemljine površine, definišu reljef, njegove forme i elemente; 2. Posjeduju opšta saznanja o tektonskim pokretima, njihovom morfološkom značaju i principima kinematike Zemljine kore vezanim za tektoniku ploča; 3. Raspoznaju tipove i dinamiku epirogenih i orogenih pokreta i oblika, i ima osnovna znanja o fazama orogeneze i teorije tektonike ploča; 4. Zna definisati i opisati makro oblike reljefa kontinenata, tektogenezu vjenačnih i rasjednih planina i njihovu genetsku i evolutivnu klasifikaciju; 5. Posjeduju osnovna znanja o morfogenezi i reljefu okenskih basena i razvoju reljefa u oblasti platformi i u geosinklinalnim oblastima; 6. Raspolaže znanjima o procesu vulkanizma, destruktivnim i konstruktivnim oblicima vulkanskog reljefa, rasprostranjenju vulkanskih oblasti na Zemljinoj površini i paleovulkanizmu u Crnoj Gori; 7. Posjeduje opšta saznanja o seizmičkim pojavama i oblicima u reljefu, rasprostranjenju trusnih oblasti na Zemljinoj površinii i seizmičkom rejoniranje Crne Gore;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija