Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni predmet i prirodu psihologije kao nauke te uticaj i primjenu njenih rezultata u oblasti vaspitanja; objasni pluralističku prirodu psihologije s obzirom na postojanje većeg broja psiholoških škola; objasni organske osnove i razvoj psihičkog života, objasni prirodu i funkcionisanje saznajnih procesa, objasni prirodu i funkcionisanje emocionalnih i motivacionih procesa, objasni prirodu sposobnosti te načine i svrhe njihovog mjerenja kao i determinante njihovog razvoja, objasni pojam ličnosti kao cjelovitog psihološkog sistema, objasni pojam strukture ličnosti te prirodu elemenata koji ulaze u njen sastav, objasni pojam dinamike ličnosti te prirodu i funkcionisanje procesa koji u tome učestvuju, objasni razvoj ličnosti uključujući i faktore koji, pri tome, djeluju; objasni prirodu i faktore socijalizacije, objasni psihološke aspekte komunikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA RAJKOVIĆ1x1
42B+2S+1P
VOJIN SIMUNOVIĆ2x1
42B+2S+1P