GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše oblike zaštite subjektivnih građanskih prava i prepozna pretpostavke za dopuštenost vođenja parnice i pretpostavke donošenja meritorne sudske odluke; razlikuje parnični od krivičnog i upravno procesnog postupka; upozna se sa načelima organizacije i rada pravosuđa; imenuje subjekte parničnoga postupka i definiše pojedine parnične radnje suda i stranaka; opiše tok parničnog postupka i aktivnosti procesnih subjekata u parnici; objasni stranačku i parničnu sposobnost stranaka i oblike zastupanja u parnici; identifikuje izvore crnogorskog građanskog parničnog procesnog prava i prepozna osnovna načela procesnog prava u pojedinim zakonskim odredbama; razlikuje građansko od građanskog procesnog prava, parnični od vanparničnih postupaka, redovni parnični postupak od posebnih parničnih postupaka kao i parnični postupak od drugih (alternativnih) načina rješavanja sporova; objasni postupak pred drugostepenim sudovima; objasni postupak po vanrednim pravnim lijekovima; objasni posebne parnične postupke; objasni vanparnični postupak; identifikuje posebne vanparnične postupke; objasni izvršni postupak; identifikuje i razumije ulogu javnih izvršitelja u izvršenju kao novih organa pravosuđa; kritički se odosi prema postojećim rješenjima u pozitivno - pravnoj regulative i eventualno predloži rješenja de lege ferenda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ

Građansko procesno pravo / starije generacije

Popravni završnog ispita GPP

Završni ispit iz GPP, prije 2017

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ GPP PRIJE 2017

KOLOKVIJUM IZ GPP ZA STUDENTE PRIJE 2017

Kolokvijum iz GPP za studente prije 2017

nastava

nastava 30

NASTAVA

gradjansko procesno pravo info lista 2020 stari program

Nova objava - 16.09.2019 10:26

POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA