FINANSIJSKO PRAVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše, prepozna i opiše strukturu finansijskog prava i njegovih pojedinih djelova: poresko i budžetsko pravo; definiše, grupiše i navede obilježja javnih prihoda, opiše genezu pojedinih javnih prihoda, posebno poreza kao najvažnijeg javnog prihoda savremenih država; objasni osnovne elemente poreskog prava savremenih država, ciljeve, efekte poreza, poresku terminologiju, poreske principe, dvostruko oporezivanje, izbjegavanje plaćanja poreza kao i ostala pitanja poreskog prava i njihovu primjenu u praksi; prepozna i definiše ključne elemente pojedinih poreskih oblika (npr. poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost, poreza na imovinu) na teorijskom i praktičnom nivou - Crna Gora i uporedna iskustva, posebno sagledavajući kompatibilnost poreskog prava Crne Gore sa pravom Evropske unije; obrazloži mjesto, ulogu i značaj budžeta i budžetskog prava u sistemu finansiranja javnih potreba, posebno da objasni budžetske principe i njihovo mjesto u teoriji i praksi; objasni postupak sastavljanja, donošenja i izvršenja budžeta, obrazloži kontrolu trošenja budžetskih sredstava a posebno da razlikuje vrste budžetske kontrole i njen značaj za budžetsko pravo savremenih država.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA PAOVIĆ- JEKNIĆ

Finansijsko pravo - septembarski rok

Finansijsko pravo - prezentacija

ECTS - FINANSIJSKO PRAVO 2017