Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: interpretira pravne norme o zaštiti prava djece i objasni filozofskopravne osnove nastanka posebnog korpusa prava djece; prepozna obilježja najvažnijih porodičnopravnih instituta u okviru kojih se štite prava djece; označi društvene činioce koji utiču na prepoznavanje dječijih potreba i nastanak njihovih prava; definiše osnovne međunarodne dokumente relevantne za prava djece; izdvoji najvažnija obilježja Konvencije o pravima djeteta; grupiše prava djece zajamčena Konvencijom o pravima djeteta prema različitim kriterijumima; razlikuje pojedinačne povrede prava djece i uporedi nacionalnu sudsku praksu sa praksom ESLJP.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANA RANKOVIĆ1x1
20B+1P
VELIBOR KORAĆ4x1
20B+1P