Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni osnovne pojmove Krivično procesnog prava kao što su krivično porcesna radnja, krivično procesni odnos, krivično procesni subjekt, predmet i zadatak krivičnog postupka;. ustanovi i objasni me]usobni odnos između Krivičnog materijalnog prava i Krivično procesnog prava; pravilno tumači propise koji uređuju krivični postupak; poveže relevantne činjenice sa pravnim pravilima i na osnovu toga da odredi koja su prava i dužnosti pojedinih subjekata u krivičnom postupku; pravilno tumači propise o ulozi i ovlašćenjima policije u preduzimanju operativnih i dokaznih radnji u izviđaju i krivičnom postupku; sačinjava i podnosi krivičnu prijavu, vodi službene zabilješke i zapisnik o preduzetim radnjama u postupku rasvjetljavanja i rješavanja krivične stvari.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO RADULOVIĆ

Krivično procesno pravo - termini ispita