Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: -definiše bitna obilježja i opšte tendencije održivog razvoja, -razlikuje metode i tehnike prevencije emisija u životnu sredinu i nove tehnologije u zaštiti životne sredine, -objasni princip najbolje dostupnih tehnologija (BAT) i upotrebu BREF dokumenata, -procijeni moguće uštede u sirovinama, vodi i energiji na početku životnog ciklusa proizvoda, -izračuna materijalni i energetski bilans na konkretnom primjeru, -predloži opcije čistije proizvodnje u pojedinim industrijskim procesima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
2B+6S+3P
IVANA BOŠKOVIĆ1x1
2B+6S+3P
JELENA ŠĆEPANOVIĆ1x1
2B+6S+3P