ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: Opiše građu, osobine i funkcije biljne ćelije -Objasni anatomsku građu biljnih tkiva i organa -Opiše morfološku građu biljnih organa -Razumije povezanost morfologije i anatomije sa funkcijom kako organa tako i organizma u cjelini -Razlikuje građu pojedinih organa biljke u odnosu na ekološke uslove -Objasni tipove razmožavanja i životne cikluse biljaka -Uoči strukture karakteristične za biljnu ćeliju, tkiva, organe na trajnim i nativnim preparatima, zna da nacrta pojedine regione i označi crteže -Znanja stečna na ovom kursu su osnov za ostale botaničke discipline

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ3x4
50B+18S
DRAGANA PETROVIĆ3x4
50B+18S
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ4x1
50B+18S