GRAĐEVINSKI MATERIJALI


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 1. Opisati na elementarnom nivou, atomsko molekularnu strukturu materijala i agregatnih stanja, struktura čvrstih materijala, kristalnu građu, disperzne sisteme i rastvore. 2. Nabrojati osnovna svojstva građevinskih materijala. Definisati parametre stanja i strukturne karakteristike, fizička svojstva, hidrofizička svojstva, termotehnička i ostala važnija fizička svojstva građevinskih materijala. 3. Analizirati fizičko–mehanička svojstva, deformaciona svojstva, čvrstoće pod statičkim opterećenjem, čvrstoće pod dinamičkim opterećenjem. 4. Analizirati i ocijeniti konstrukciona, tehnološka i eksploataciona svojstva materijala. Opisati reološka i hemijska svojstva materijala uopšte. 5. Definisati karakteristike materijala. Razvrstati metode ispitivanja materijala. 6. Pokazati na primjeru tradicinalnih materijala kao što su građevinski kamen, keramički materijali, razne vrste maltera, betona i dr. kako se definišu osnovna svojstva, vrši izbor i predlaže njihova primjena, vrši ispitivanje njihovih karakterističnih svojstava. 7. Eksperimentalno utvrditi, granulometrijski sastav raznih vrsta agregata, i definisati ostala važna svojstva granulate. 8. Klasifikovati mineralna (neorganska) veziva, građevinski gips, kreč, magnezitna veziva, pucolane, cemente i dr. , Prepoznati njihova osnovna svojstva, klase kvaliteta i prporučiti njihovu primjenu u građevinskim konstrukcijama. 9. Ukratko opisati tehnologiju dobijanja materijala preradom ruda: gvožđe i ostali metali. Analizirati i eksperimentalno utvrditi fizičko –mehanička svojstva građevinskih čelika, kao i drugih važnih osobina. 10. Opisati materijale organskog porijekla, sa posebnim osvrtom na drvo i materijale na bazi drveta, sa analizom trajnosti i zaštite drvenih konstrukcija. 11. Klasifikovati ugljovodonična veziva, bitumen i katran, polimere i plastične mase, kao i materijale za specijalne namjene, odnosno nove materijale.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x1
35B+19S+44P
2x4
35B+19S+44P
RADOMIR ZEJAK3x1
35B+19S+44P

Nova objava - 11.09.2020 22:22

Promjena termina popravnih kolokvijuma

GM 2020/2021 konačni bodovi

Nova objava - 26.12.2020 00:01

Nova objava - 02.10.2020 11:29 PLAN RADA I INFORMACIJE ZA STUDENTE 2020/2021