Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovnim tehnikama kombinatornog prebrojavanja konačnih skupova. 2. Razumije definiciju klasične vjerovatnoće i rješava zadatke u tom domenu. 3. Računa uslovnu vjerovatnoću putem Bajesove formule, kao i da koristi formulu totalne vjerovatnoće. 4. Vlada pojmom slučajne promjenljive i osnovnim tipovima diskretnih i neprekidnih slučajnih pormjenljivih kao što su binomna, geometrijska, hipergeometrijska, Puasonova, normalna… 5. Vlada Centralnom graničnom teoremom, razumije njen matematički sadržaj, primjene u teoriji vjerovatnoće kao i primjene u statistici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON NUCULOVIĆ1x1
33B+19S+93P
GORAN POPIVODA2x1
33B+19S+93P

Obavještenje

Konačni rezultati

Septembarski rok - I termin

Nova objava - 28.06.2023 01:30

Odlaganje nastave

Kolokvijum