ZAŠTITA I KVALITET VODA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni komponente koje čine kvalitet voda;
2. Izračuna koncentracije jona u vodi i izrazi ih preko odgovarajućih jedinica;
3. Objasni proces eutrofikacije;
4. Objasni procese transporta zagađujućih materija u vodi;
5. Izradi karte ranjivosti, hazarda i rizika od zagađenja podzemnih voda;
6. Odredi granice zona sanitarne zaštite oko vodoizvorišta;
7. Izračuna garantovai ekološki protok vodotoka;
8. Kategoriše uticaje hidrotehničkih akumulacija na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ1x1
9S+1P
.33x1
9S+1P
MILENA TADIĆ2x1
9S+1P
.67x1
9S+1P

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultati II testa i kolokvijuma

Rezultati I testa i kolokvijuma