ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Navede osnovne principe energetske efikasnosti sa aspekta primjene u građevinarstvu; 2. Povezuje grupe Evropskih standarda sa ciljevima realizacije određenih zahtjeva EPBD; 3. Objašnjava postupke proračuna transporta toplote kroz omotač zgrade; 4. Utvrđuje potrebne ulazne parametre za analizu energetskih karakteristika zgrada; 5. Analizira stanje protoka vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima omotača zgrade; 6. Ocjenjuje toplotne gubitke i dobitke zgrade i formuliše toplotni bilans; 7. Izračunava potrebnu enegiju za grijanje i hlađenje u zgradama; 8. Utvrđuje i ocjenjuje parametre toplotne stabilnosti zgrada; 9. Procjenjuje energetsku efikasnost zgrade i preporučuje mjere za poboljšanje; 10. Tumači i vrednuje tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ2x1
1S
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x1
1S

Rezultati i predlog ocjena

Rezultati završnog ispita

Rezultati nakon kolokvijuma II

Rezultati kolokvijuma I

Rezultati ispita - jun-jul 2020

Rezultati ispita - I rok

Postavka zadatka za samostalan rad

Predavanja 2019-20

Seminarski radovi - spisak zadatih tema