EKONOMIKA GRAĐEVINARSTVA


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i definiše osnovne ciljeve, zadatke i karakteristike građevinske firme; 2. Utvrdi osnovne principe poslovanja građevinske firme; 3. Razlikuje modalitete za utvrđivanje troškova u građevinskoj firmi koje pruža ekonomska analiza; 4. Prepozna značaj efikasnog korišćenja svih resursa u poslovanju građevinske firme; 5. Predvidi osnovne trendove u procesu internacionalizacije poslovanja i njihov uticaj na razvoj građevinskog sektora; 6. Ovlada osnovama metodologije za utvrđivanje uspješnosti poslovanja građevinske firme; 7. Ocijeni koncept svojinskih prava i odgovarajući koncept primijeni na organizaciju građevinske firme; 8. Objasni značaj osnovnih kompetencija za razvoj građevinske firme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ2x1
1S