STRUJANJE VODE U POROZNOJ SREDINI


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni funkcionisanje hidrogeološkog sistema;
2. Objasni parametre porozne sredine;
3. Razumije jednačine strujanja podzemnih voda;
4. Primijeni metode za riješavanje diferencijalnih jednačina strujanja podzemnih voda;
5. Izradi konceptualni hidrogeološki model;
6. Koristi softvere bazirane na MODFLOW kodu;
7. Izradi matematički model strujanja podzemnih voda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ3x1
1B
2x1
1B