GRAĐEVINSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše najvažnije pojmove iz oblasti građevinskih materijala; 2. Prepoznaje građevinske materijale i navodi njihovo porijeklo; 3. Objašnjava značaj i ulogu materijala u građevinskim objektima; 4. Razlikuje osnovne vrste građevinskih materijala i raspoznaje uslove za primjenu; 5. Obrazlaže potrebne procedure ispitivanja građevinskih materijala; 6. Primjenjuje osnovne postupke ispitivanja građevinskih materijala; 7. Izračunava potrebne parametre za ocjenu karakteristika građevinskih materijala; 8. Upoređuje građevinske materijale prema utvrđenim karakteristikama i preporučuje primjenu; 9. Predlaže i organizuje ugradnju osnovnih građevinskih materijala; 10. Procjenjuje i vrednuje ugrađene materijale.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x0
2P
1x0
2P
RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ3x0
2P