Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim tehnikama analize sistema sila i statike krutog tela; 2. Razume koncept trenja; 3. Razume definiciju i klasifikaciju nosača; 4. Izračuna reakcije veza statički određenih linijskih nosača u ravni; 5. Odredi i nacrta dijagrame presečnih sila osnovnih statički određenih linijskih nosača u ravni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA MIJUŠKOVIĆ

Termini ispita

Termin Kolokvijuma

Rezultati

Termin Kolokvijuma 1