Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni osnovne pojmove iz Ekologije;
2. Objasni globalne ekološke probleme i principe održivog razvoja;
3. Izračuna koncentracije zagađujućih materija u vazduhu;
4. Izračuna nivo buke izražen u odgovarajućim jedinicama;
5. Primijeni ekološke principe građenja objekata;
6. Procijeni uticaje građevinskih objekata na životnu sredniu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ