Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni funkcionisanje akvatičnog ekosistema; 2. Kategoriše zagađujuće materije i zagađivače voda; 3. Objasni procese transporta zagađujućih materija u vodi; 4. Izradi katastar zagađivača voda; 5. Izradi kartu rizika od zagađenja podzemnih voda; 6. Izračuna garantovai ekološki protok vodotoka; 7. Objasni karakteristike zemljišta; 8. Kategoriše oštećenja zemljišta; 9. Objasni uzroke kontaminacije zemljišta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:01