Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Navede osnovne principe energetske efikasnosti sa aspekta primjene u građevinarstvu; 2. Prepoznaje Evropske direktive i nacionalne propise i standarde koji se bave pitanjima energetske efikasnosti; 3. Opisuje osnovne puteve transporta toplote kroz omotač zgrade; 4. Utvrđuje potrebne ulazne parametre za analizu energetskih karakteristika zgrada; 5. Izračunava parametre toplotnog protoka kroz elemente omotača i preko tla; 6. Procjenjuje uticaj toplotnih mostova i preporučuje postupke za umanjenje njihovog uticaja; 7. Klasifikuje zgrade prema parametrima toplotne stabilnosti; 8. Analizira stanje protoka vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima omotača zgrade; 9. Tumači tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada; 10. Ocjenjuje značaj i korist primjene mjera energetske efikasnosti u zgradama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x0
1P
1x0
1P
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x0
1P

Rezultati završnog ispita

Rezultati nakon kolokvijuma II

Rezultati kolokvijuma

Rezultati- 29.09.2021 17:52

Rezultati - sept. 2021 - II termin

Rezultati - sept. 2021 - I termin

Postavka zadatka za samostalan rad

Predavanja 2019_20

Seminarski zadaci - podaci

Predavanja

Samostalni radovi - Zadatak i podaci

Informacije za studente i plan rada