EKONOMIKA TROŠKOVA U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna značaj ispitivanja odnosa troškova i stepena korištenja kapaciteta u građevinskoj firmi; 2. Utvrdi kritične tačke u kretanju troškova građevinskem firme; 3. Predvidi uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla ostvariti tačka pokrića troškova; 4. Objasni pojavu ireverzivibilnosti troškova; 5. Protumači uzroke remanencije troškova u građevinskoj firmi; 6. Primijeni metode odvajanja fiksne komponente od varijabilne komponente troškova; 7. Protumači dinamičke promjene troškova – kriva učenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ3x0
1P
2x0
1P