MEĐUNARODNE TENDERSKE PROCEDURE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada pojmovima upravljanje nabavkama, javne nabavke, tenderske procedure 2. Razumije vrste nabavki i tok postupka nabavki prema pravilima EU i međunarodnih finansijskih institucija 3. Priprema dokumentaciju za nabavke prema pravilima EU i međunarodnih finansijskih institucija 4. Razumije specifičnosti međunarodnih ugovora o građenju 5. Protumači FIDIC-ove uslove ugovora i razumije specifičnosti ovih ugovora o građenju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD IVANIŠEVIĆ3x0
1P
ŽELJKA BELJKAŠ2x0
1P

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MEĐUNARODNE TENDERSKE PROCEDURE - Polaganje ispita u avgustovskom roku 2019.