Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Po završetku ovog kursa student će moći da: 2. Proračuna hidrostatičku silu na ravne i krive površine 3. Izvrši proračun sile trenja i svih energetskih gubitaka u cjevovodu 4. Izvrši hidraulički proračun kratkih objekata:ustava, oštroivičnih preliva, preliva praktičnog profila, preliva evakuacionih organa 5. Proračuna hidrauliku širokog praga, šahtnog preliva, mostovskog suženja 6. Proračuna razne vrste brzotoka, kao i bočni preliv

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĆIPRANIĆ
OLGA ĆALASAN