GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, studenti će biti u stanju da: 1. Određuju potrebne karakteristike materijala i vrše izbor pogodnog materijal prema njegivoj namjeni 2. Razumiju uobičajena ponašanja nekih važnijih materijalai i njihova svojstva. 3. Prepoznaju moguće probleme pri upotrebi određenog materijala i predlažu rješenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ