GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje sa metodama ispitivanja i ocjene svojstva materijala. Izbor odgovarajućih materijala za različite primjene u građevinarstvu. Nakon što položi ovaj ispit, studenti će biti u stanju da: 1. Određuju potrebne karakteristike materijala i vrše izbor pogodnog materijal prema njegivoj namjeni 2. Razumiju uobičajena ponašanja nekih važnijih materijalai i njihova svojstva. 3. Prepoznaju gdje je vjerovatna pojava problema pri upotrebi određenog materijala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ
NATAŠA KOPITOVIĆ