Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Investigation of the influence of inhibitors on the corrosion rate of iron and aluminum in water
Naziv : Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : INHIBITORI
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 20646.59
Ukupan budzet : 20646.59
Rukovodilac : Vuksanović Darko
Opis : Istraživanja u na projektu realizovana su kroz dobijanje legura na bazi aluminijuma i željeza. Dobijene su legure aluminijuma na bazi sistema Al-Mg i Al-Mg-Cu, Al-Si, kao i legure na bazi željeza. Na osnovu dobijenih legura izvršena su ispitivanja na jednom broju legura sistema Al-Mg, Al-Mg-Cu, Al-Si, kao i na austenitno-manganskom čeličnom livu. Sve legure na bazi aluminijuma dobijene su livenjem i hlađenjem na vazduhu.Za sve ispitivane legure izvršena je analiza hemijskog sastava, ispitivanje mehaničkih osobina, kao i ispitivanje njihovog ponašanja u vodenim rastvorima sa i bez prisustva inhibitora.