Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : The new environmental friendly thermal insulation materials based on fly ash and expanded perlite
Naziv : Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita
Početak : 08.04.2016.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1000
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Irena
Opis : "Cilj ovog proizvoda je ispitivanje mogućnosti sinteze ekološki prihvatljivog termoizolacionog materijala - perlitnog maltera u kojem će se kao vezivo umjesto cementa koristiti geopolimer na bazi pepela. Ispitivat će se uticaj parametera sinteze na - mehaničke osobine eko- maltera (pritisnu čvrstoću, čvrstoću na savijnje) - toplotnu provodljivost, - fizičko hemijske osobine eko -maltera (poroznost, sposobnost upijanja vode) - otpornost na mraz. Ispitivanja će uključiti hemijsku i mikrostrukturnu (SEM/EDS) karakterizaciju polaznih sirovina i gotovog proizvoda. "