Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : "Nutritional and safety aspects of food as an element tourist and catering business improvement"
Naziv : Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti
Početak : 31.03.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "HACCP sistem predstavlja naučno zasnovan, racionalan i sistematičan pristup za identifikaciju, procjenu i kontrolu rizika u toku procesa proizvodnje,prerade, obrade, pripreme i upotrebe hrane. Primjena HACCP-a je kompatibilna s primjenom sistema upravljanja kvalitetom, kao što je serija ISO 9001. Standard ISO 22 000 je objedinjavanje ISO 9001 i HACCP standarda. Prednosti ovog sistema kad je u pitanju ugostiteljstvo su: redukovanje bolesti izazvanih hranom; ponuda turistima zdravstveno bezbjednim prehrambenim proizvodima, povećanje profita.Neophodno je uraditi edukaciju o značaju HACCP-a u ugostiteljskim objektima i na taj način prenjeti teorijska i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju HACCP sistema zdravstvene bezbjednosti finalnih proizvoda u ugostiteljstvu "


"The HACCP system is ascientifically based,rational and systematic approach for the identification, assessment and control of risks during the process of production, processing, preparation and use of food. The application of HACCP is compatiblewith the application of quality management systems, such as the ISO 9001 series. The ISO 22 000 standard is a combination of ISO 9001 and HACCP standards. The advantages of this system when it comes to catering are: reduction of diseases caused by food; offer tourists safe health food products, increasing profits. "