Pregled projekta


Finansijski program : IPA INTERREG ITA-ALB-CG
Naziv [ENG] : Virtual reality and 3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage smart management and Touristic development
Naziv : Virtuelna stvarnost i 3D iskustva kako bi se poboljšala teritorijalna atraktivnost, pametno upravljanje kulturnom baštinom i turistički razvoj
Početak : 03.04.2018.
Kraj : 02.01.2021.
Skraceni naziv : 3D-IMP-ACT
Web site : https://3dimpact.italy-albania-montenegro.eu/
Tip projekta : standardni
Tematska oblast : Pametno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u cilju eksploatacije prekograničnog održivog turizma i atraktivnosti lokalnih područja
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu : 190076.4
Ukupan budzet : 1023984.77
Rukovodilac :
Opis : 3D-IMP-ACT ima za cilj da uvede nove pristupe u promociji kulturnog nasleđa ka pametnom i održivom ekonomskom razvoju, upravljanju destinacijama i marketingom, poboljšanju teritorijalne privlačnosti, pametnom upravljanju i turističkom razvoju kulturnog nasleđa u Italiji (Puglia), Albaniji i Crnoj Gori , procenom i unapređenjem međuregionalnih odnosa između istorijskih, arhitektonskih i arheoloških nalazišta. Projekat se posebno fokusira na identifikaciju „stvarnih“ mreža koje povezuju lokacije, zgrade i rute na osnovu istorijskih, ekoloških i tehničkih karakteristika. Stoga se bavi stvaranjem digitalnih proizvoda, 3D VR / AR modela i tura, 3D štampanim artefaktima, 3D imerzivnim i kreativnim okruženjima, kako bi se uspostavile „virtualne“ mreže koje povezuju gore pomenuta mesta.


3D-IMP-ACT aims at introducing novel approaches regarding the cultural heritage promotion towards smart and sustainable economic development, destination management and marketing, improving the territorial attractiveness, smart management and touristic development of the cultural heritage in Italy (Puglia), Albania and Montenegro, by assessment and enhancement of the inter-regional relations among historical, architectural and archaeological sites. Particularly, the project focus on the identification of “real” networks connecting sites, buildings and routes, based on historical, environmental and technical characteristics. Thus, it addresses the creation of digital products, 3D VR/AR models and tours, 3D printed artefacts, 3D immersive and creative environments, in order to establish “virtual” networks connecting the above-mentioned places.