Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Development of ICOMOS - Studies of Impact Assessment on the Heritage and Natural and Cultural Historical Area of Kotor (HIA)
Naziv : Izrada ICOMOS - Studije procjene uticaja na baštinu i Prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora (HIA
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : ICOMOS-HIA
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ovaj dokumet ima sveobuhvatan cilj da se izbjegne rizik gubitka statusa na UNESCO-voj Listi svjetske baštine Kotora, kroz definiciju i implementaciju jasnog planskog okvira, kako bi se regulisao prekomjeran pritisak turističke privrede na lokalitet i prekomjeran razvoj komercijalnih nekretnina. Posebno, ovaj dokument ima namjeru da odgovori na odluku 40 COM 7B.54 prihvaćenu tokom 40. sjednice Komiteta za svjetsku baštinu (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002492/249274e.pdf) here reported (p.124):


This document has the overarching goal of avoiding the risk of losing status on the UNESCO World Heritage List of Kotor, through the definition and implementation of a clear planning framework, to regulate the excessive pressure of the tourism industry on the site and the excessive development of commercial real estate. In particular, this document intends to respond to the decision 40 COM 7B.54 adopted during the 40th session of the World Heritage Committee (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002492/249274e.pdf) here reported (p. 124):