Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Montenegrin-Croatian historical, literary and cultural relationships
Naziv : Crnogorsko - hrvatski istorijski, književni i kulturni odnosi
Početak : 29.03.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : MOCROR
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Burzanović Slavko
Opis : Projekt Crnogorsko-hrvatske povijesne, književne i kulturne veze predviđa naučnu i stručnu suradnju istraživača iz hrvatskih i crnogorskih naučno-istraživačkih institucija koji će razmjenom iskustava, međusobnim posjetama, istraživačkim boravcima, predavanjima i naučnim i stručnim kolokvijima u dvjema sredinama pridonijeti istraživanju pojava, procesa i istraživača koji su povezivali te dvije kulture u razdoblju od sredine 19. do početka 20. stoljeća. Predložene istraživačke teme su sljedeće: Doprinos hrvatskih istraživača poznavanju crnogorske kulturne baštine, Doprinos Dalmatinaca inženjera Josipa Sladea i Anta Deškovića ekonomskom i kulturnom razvoju Crne Gore, Recepcija Nikole Tommasea u Hrvatskoj i Crnoj Gori, Recepcija književnog doprinosa Petra Petrovića Njegoša u Italiji i odjeci te recepcija u hrvatskim krajevima, Tršćanski književni i kulturni djelatnici u odnosu na hrvatsku i crnogorsku kulturu u drugoj polovini 19. stoljeća, Kulturni i književni prinosi u časopisima kao ogledalo hrvatsko-crnogorskih veza, Putopisi hrvatskih i crnogorskih autora i dr.


The Montenegrin-Croatian Historical, Literary and Cultural Relations Project envisages scientific and professional cooperation of researchers from Croatian and Montenegrin scientific research institutions who will contribute to the research of phenomena, processes and researchers who linked the two cultures in the mid-19th to early 20th centuries. Proposed research topics are as follows: Contribution of Croatian researchers to the knowledge of Montenegrin cultural heritage, Contribution of Dalmatian engineers Josip Slade and Ante Dešković to economic and cultural development of Montenegro, Reception of Nikola Tommase in Croatia and Montenegro, Reception of literary contribution of Petar Petrović Njegoš in Italy and echoes and reception in Croatian regions, Trieste literary and cultural workers in relation to Croatian and Montenegrin culture in the second half of the 19th century, Cultural and literary contributions in magazines as a mirror of Croatian-Montenegrin ties, Travelogues of Croatian and Montenegrin authors, etc.