Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Effects of autophagy and physical activity on body composition, body mass index, stress, health behavior, cognitive abilities and social inclusion of the elderly
Naziv : Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba
Početak : 01.05.2020.
Kraj : 01.05.2022.
Skraceni naziv : EAPA-BCH
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 16000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac : Mašanović Bojan
Opis : Glavni cilj projekta je da se primjenom naprednih praksi utvrde efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba. Posebni ciljevi su da se: [1] napiše i objavi pregledna studija o efektima autofagije na gore pomenute psiho-fizičke parametre. Nakon toga bi se pristupilo prezentovanju dobijenih činjenica osobama starije dobi u obliku predavanja i radionica, [2] organizuje eksperimentalno istraživanje u kojem bi se učesnicima eksperimentalnih grupa pružile detaljne instrukcije o prilagođavanju dnevnog unosa hrane koji je adekvatan kako bi se pokrenuo proces autofagije, odnosno organizovala sistematska tjelesna aktivnost u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene aktivnosti, uzorak ispitanika bi bio homogen i slučajno odabran, [3] utvrde očekivane razlike u korist učesnika eksperimentalnih grupa, tj. ispitanika koji su dnevni unos hrane prilagodili pokretanju procesa autofagije, odnosno učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima, kada su sljedeći faktori u pitanju: tjelesna kompozicija, indeks tjelesne mase, trenutni nivo doživljaja stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i nivo društvene uključenost, [4] organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radionica u javnim ustanovama u kojima participiraju osobe starije dobi, i [5] publikuje priručnik sa smjernicama kako pravilno sprovedena ishrana i sistematski organizovana tjelesna aktivnost mogu pozitivno uticati na gore pomenute psiho-fizičke parametre osoba starije dobi. Očekivani rezultati projekta se ogledaju, prije svega u prepoznavanju (ne)postojanja informacija o benefitima koje donosi autofagija, odnosno pravilno organizovana ishrana, sama ili u kombinaciji sa adekvatnim obimom tjelesne aktivnosti kod osoba starije dobi, a kada su u pitanju tjelesna kompozicija, indeks tjelesne mase, prisutnosti stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvena uključenost. Zatim, da se utvrde razlike u pomenutim psiho-fizičkim parametrima između osoba koje su učestvovale u eksperimentalnim aktivnostima i kontrolne grupe. Takođe, u podizanju svijesti osoba starije dobi kada je u pitanju primjena režima ishrane koji bi izazvao proces autofagije, kao i uzimanja učešća u redovnim tjelesnim aktivnostima, i to kroz niz predavanja, radionica i distribuciju priručnika. Glavne aktivnosti projekta su sprovođenje pregledne studije (metodom analize sadržaja) o efektima autofagije na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, trenutni nivo doživljaja stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i nivo društvene uključenosti starijih osoba. Zatim, sprovođenje eksperimentalnog istraživanja u smislu organizacije edukacije o pravilnoj primjeni izmijenjenog načina ishrane u cilju izazivanja procesa autofagije, te praktične organizacije sistematskog tjelesnog vježbanja za osobe starije dobi, i utvrđivanje efekata istih. Na kraju i promocija dobijenih rezultata kroz medije i organizaciju predavanja i radionica, te publikaciju priručnika koji bi bio distribuiran zainteresovanim strankama.


The main goal of the project is to determine the effects of autophagy and physical activity on body composition, body mass index, stress, health behavior, cognitive abilities and social inclusion of the elderly by applying advanced practices. The specific objectives are to: [1] write and publish a review study on the effects of autophagy on the above-mentioned psycho-physical parameters. After that, the presented facts would be presented to the elderly in the form of lectures and workshops, [2] organize an experimental study in which participants in experimental groups would be provided with detailed instructions on adjusting the daily food intake that is adequate to start the process of autophagy. systematic physical activity lasting six months, while the control group would have normal activities, the sample of respondents would be homogeneous and randomly selected, [3] determine the expected differences in favor of participants in the experimental groups, ie. respondents who adjusted their daily food intake to start the process of autophagy, ie participated in organized physical activities, when the following factors are concerned: body composition, body mass index, current level of stress, health behavior, cognitive abilities and level of social inclusion, [4] organizes a series of promotional activities through print and electronic media, as well as lectures and workshops in public institutions in which the elderly participate, and [5] publishes a manual with guidelines on how proper nutrition and systematically organized physical activity can positively affect the above psycho -physical parameters of the elderly. The expected results of the project are reflected, primarily in recognizing the (non) existence of information on the benefits of autophagy, ie properly organized nutrition, alone or in combination with an adequate amount of physical activity in the elderly, and when it comes to body composition, body mass index masses, the presence of stress, health behaviors, cognitive abilities, and social inclusion. Then, to determine the differences in the mentioned psycho-physical parameters between the persons who participated in the experimental activities and the control group. Also, in raising the awareness of the elderly when it comes to the application of a diet that would cause the process of autophagy, as well as taking part in regular physical activities, through lectures, workshops and distribution of manuals. The main activities of the project are conducting a review study (by content analysis method) on the effects of autophagy on body composition, body mass index, current level of stress experience, health behavior, cognitive abilities and the level of social inclusion of the elderly. Then, conducting experimental research in terms of organizing education on the proper application of the changed diet in order to provoke the process of autophagy, and the practical organization of systematic physical exercise for the elderly, and determining their effects. Finally, the promotion of the obtained results through the media and the organization of lectures and workshops, as well as the publication of a manual that would be distributed to interested parties.