Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Body height and its estimation utilizing arm span measurements in Montenegrin and Slovenian population
Naziv : Tjelesna visina i njena povezanost sa rasponom ruku kod omladine u Crnoj Gori i Sloveniji
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : TVRR-CGS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 4000
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac : Popović Stevo
Opis : Opšte informacije – Tjelesna visina je važno mjerenje za procjenu nutritivnog statusa, određivanje osnovnih energetskih potreba, kao i za procjenu opšteg rasta. Međutim, tačna tjelesna visina ne može uvijek biti određena na uobičajen način zbog različitih deformiteta ekstremiteta ili kod bolesnika koji su pretrpjeli amputacije ili slične povrede. U tom smislu, istraživači su pokušavali da pronađu alternativne metode kako bi procijenili ovo antropometrijsko mjerenje. Jedan od načina koji se koristi u literaturi jeste određivanje raspona ruku. Planirani projekat usmjeren je ka odnosu između tjelesne visine i mjerenja raspona ruku crnogorskog i slovenačkog stanovništva. Crnogorsko stanovništvo ima specifične antropometrijske karakteristike, kao što su vrlo duge noge, vrlo visok trup i visinu u sjedećem položaju, srazmjerno velike grudi i izuzetno nizak relativni raspon, kao i kratke ruke (Coon 1975), tako da se odnos između tjelesne visine i raspona ruku može razlikovati od slovenačkog stanovništva. Štaviše, u Sloveniji postoji duga tradicija antropometrijskih mjerenja. Međutim, tjelesna visina i njeno određivanje putem mjerenja raspona ruku nikada nijesu bili analizirani. Uvod – Neobična visina crnogorskih visokogoraca je bila činjenica potvrđena od strane evropskih antropologa prije više od 100 godina. Uzorak od 800 crnogorskih muškaraca koje je izmjerio Robert W. Ehrich (Coon, 1975.) početkom 20. vijeka dao je najviši prosjek u cijeloj Evropi (177 cm), uz određene oblasti koje su se približavale visini od 178 centimetara. Takođe, savremena istraživačka studija sprovedena od strane Pineau, Delamarche, i Božinovića (2005), pokazala je da je muško stanovništvo Dinarskih planina u prosjeku najviše u cijeloj Evropi. Time je ova studija navela mnoge naučnike da vjeruju da su Crnogorci još uvijek najviša populacija u Evropi. Ova pretpostavka je bila poduprta činjenicom da su mnogi crnogorski muškarci bili u skladu sa standardnim dinarskim karakteristikama, ali su svi bili viši od većine Dinaraca iz drugih krajeva. Prema podacima koje je prikupio Coon (1975), crnogorski muškarci su bili viši od ljudi iz Hercegovine (175-176 cm), Bosne (171-174 cm) i priobalja koje se proteže od Istre do Dalmacije (166-171 cm). Međutim, problem je u tome što za razliku od većine drugih zemalja, Crna Gora održava slabu evidenciju i samo jedna studija pokazala je tu činjenicu (Bjelica, 2011) da su Crnogorci druga najviša populacija u Europi, odmah iza najviše populacije – Holanđana. Međutim, ova studija je pokrila samo studentsku populaciju i mora se nanovo razmotriti. Dakle, očigledno ograničenje ove naučne studije bio je sastav mjerenog uzorka koji se sastojao od studenata univerziteta. Budući da su fakultetski obrazovane osobe više u odnosu na cjelokupnu populaciju u Poljskoj (Kułaga et al. 2011,. Wronka).


General Information - Body height is an important measure for assessing nutritional status, determining basic energy needs, as well as for assessing general growth. However, the exact body height cannot always be determined in the usual way due to various limb deformities or in patients who have suffered amputations or similar injuries. In this regard, researchers have tried to find alternative methods to evaluate this anthropometric measurement. One of the methods used in the literature is to determine the range of arms. The planned project is aimed at the relationship between body height and measuring the arm span of the Montenegrin and Slovenian populations. The Montenegrin population has specific anthropometric characteristics, such as very long legs, very high torso and sitting height, relatively large chest and extremely low relative range, as well as short arms (Coon 1975), so that the relationship between body height and range hand may differ from the Slovenian population. Moreover, there is a long tradition of anthropometric measurements in Slovenia. However, body height and its determination by measuring arm span have never been analyzed. Introduction - The unusual height of Montenegrin highlanders was a fact confirmed by European anthropologists more than 100 years ago. The sample of 800 Montenegrin men measured by Robert W. Ehrich (Coon, 1975) in the early 20th century gave the highest average in all of Europe (177 cm), with certain areas approaching a height of 178 centimeters. Also, a modern research study conducted by Pineau, Delamarche, and Božinović (2005) showed that the male population of the Dinaric Mountains is on average the highest in the whole of Europe. Thus, this study led many scientists to believe that Montenegrins are still the highest population in Europe. This assumption was supported by the fact that many Montenegrin men were in line with standard Dinaric characteristics, but all were taller than most other from Dinaric region. According to data collected by Coon (1975), Montenegrin men were taller than people from Herzegovina (175-176 cm), Bosnia (171-174 cm) and the coastline stretching from Istria to Dalmatia (166-171 cm). However, the problem is that unlike most other countries, Montenegro maintains weak records and only one study showed the fact (Bjelica, 2011) that Montenegrins are the second highest population in Europe, just behind the highest population - the Dutch. However, this study only covered the student population and needs to be reconsidered. Thus, the obvious limitation of this scientific study was the composition of the measured sample consisting of university students. Because university-educated people are higher than the entire population in Poland (Kułaga et al. 2011, Wronka).