Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Impact of national team identification on national identity in Montenegro and Macedonia
Naziv : Uticaj privrženosti državnoj reprezentaciji na nacionalni identitet u Crnoj Gori i Makedoniji
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : TIonNI
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Popović Stevo
Opis : Sportski timovi su široko prepoznati kao subjekti koji predstavljaju bezbroj različitih identiteta. Kao rezultat toga, ovi subjekti imaju veliki uticaj na društvenu zajednicu u kojoj bivstvuju. Stoga, osnovni cilj ovog istraživanja bi trebalo da utvrdi odnos između privrženosti državnoj reprezentaciji i nacionalnog identiteta, odnosno da objasni kako privrženost državnoj reprezentaciji može da utiče ili da doprinosi snaženju nacionalnog identiteta. Sledstveno tome, jedan od glavnih zadataka predstavlja unapređivanje razumijevanja grupnih identiteta, ispitujući uticaj privrženosti državnoj reprezentaciji u sportovima u kojima su Crna Gora i Makedonija napravila značajne uspjehe na međunarodnoj sceni, na nacionalni identitet. Naredni zadatak bi se ogledao u procjenjivanju relativne važnosti privrženosti navedenim sportskim timovima u odnosu na regionalni i vjerski identitet koji su, takođe veoma izraženi i u Crnoj Gori i u Makedoniji, kao sastavni dio nacionalnog identiteta. Dalje, trebalo bi da budu ispitana četiri grupna identiteta, prije svega identitet državne reprezentacije, regionalni, vjerski i nacionalni identitet. Ovo istraživanje bi trebalo, takođe da uključi i zadatak koji bi predvidio utvrđivanje pojavljivanja razlika u odgovarajućim identitetima (reprezentacija, nacionalni, regionalni i vjerski) zbog demografskih karakteristika (starost, pol, obrazovanje i prihod). Na posletku, projektovan je zadatak koji bi trebalo ispita pojavljivanje mogućih razlika kod indirektne potrošnje u sportu među pojedincima koji su iskazali privrženost tj. identifikovali su se sa nekom od državnih reprezentacija. Empirijski dio istraživanja bi trebalo da bude sproveden u tri faze. U prvoj fazi istraživači bi trebalo da se upoznaju sa velikim brojem vladajućih stavova i shvatanja u referentnoj literaturi kada je područje empirijskog istraživanja u pitanju, te da se, na taj način pripreme da što efektivnije sprovedu praktično istraživanje na terenu, koje je predstavljalo drugu fazu istraživanja a, u kojoj bi ispitanici trebalo da budu anketirani na više načina (ličnim kontaktom, putem interneta i putem telefonskog razgovora). Treća faza je podrazumijevala sređivanje i analizu velikog broja informacija dobijenih neposrednom primjenom istraživačke tehnike. Dakle, u ovoj fazi bi trebalo da empirijski podaci budu sređeni, zatim obrađeni i tumačeni, a kasnije i upoređivani sa teorijskim i praktičnim znanjima iz aktuelne stručne literature uz adekvatnu diskusiju. Populaciju u ovoj studiji bi trebalo da čine punoletni građani koji bi, u vrijeme anketiranja, trebalo da imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore i Makedonije, dok bi uzorak ispitanika trebalo da bude organizovan putem kombinovanja ili raslojavanja, tako da bi time bila obrađena različita svojstva navedenih populacija i različiti prostori na kojima bi one egzistirale. Okvirno je projektovano da uzorak obuhvati po 1000 ispitanika u svakoj od država. Instrument koji je planirano da bude korišćen jeste upitnik koji su modelovali Heere.


Sports teams are widely recognized as representing a myriad of different identities. As a result, these subjects have a great influence on the social community in which they exist. Therefore, the main goal of this research should be to determine the relationship between attachment to the national team and national identity, ie to explain how attachment to the national team can affect or contribute to the strengthening of national identity. Consequently, one of the main tasks is to improve the understanding of group identities, examining the impact of commitment to the national team in sports in which Montenegro and Macedonia have made significant strides on the international stage, on national identity. The next task would be to assess the relative importance of commitment to these sports teams in relation to regional and religious identity, which are also very pronounced in Montenegro and Macedonia, as an integral part of national identity. Furthermore, four group identities should be examined, primarily the identity of the national representation, regional, religious and national identity. This research should also include a task to identify differences in relevant identities (representation, national, regional and religious) due to demographic characteristics (age, gender, education and income). Finally, a task has been designed that should examine the emergence of possible differences in indirect consumption in sports among individuals who have expressed attachment, ie. they identified with one of the national teams. The empirical part of the research should be conducted in three phases. In the first phase, researchers should get acquainted with a large number of prevailing attitudes and understandings in the reference literature when it comes to empirical research, and thus prepare to conduct as effectively as possible practical field research, which was the second phase of research. and, in which respondents should be interviewed in several ways (in person, via the Internet and by telephone). The third phase involved arranging and analyzing a large amount of information obtained through the direct application of research techniques. Therefore, in this phase, the empirical data should be arranged, then processed and interpreted, and later compared with theoretical and practical knowledge from the current professional literature with adequate discussion. The population in this study should consist of adult citizens who, at the time of the survey, should have a residence in Montenegro and Macedonia, while the sample of respondents should be organized by combining or stratification, so as to address the different properties of these population and the different spaces in which they would exist. It is tentatively designed to include 1000 respondents in each of the countries. The instrument that is planned to be used is a questionnaire modeled by Heere.