Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Effects of Physical Activity on Social Inclusion of Older People
Naziv : Uticaj fizičke aktivnosti na socijalnu uključenost starijih ljudi
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 01.01.2018.
Skraceni naziv : EPA-SIOP
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 20000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac : Popović Stevo
Opis : Glavni cilj projekta je da se utvrde efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu, dok su posebni ciljevi da se: [1] napravi trenutna analiza kada je uključenost osoba starije dobi u sistematskim I tjelesnim aktivnostima u pitanju i objavi studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu, [2] organizuje ekprimentalno istraživanje na slučajno izabranom homogenom uzorku u kojoj bi se učesnicima ekperimentalne grupe organizovala sistematska tjelesna aktivnost po programu ekperata sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gone u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene (ne)aktivnosti, [3] utvrde očekivane razlike u stavovima u korist učesnika ekprimentalne grupe koji su učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima kada su sljedeći faktori u pitanju: društvena umreženost i podrška, usamljenost i društvena izolacija, kvaliteta društvenih odnosa, društvene mogućnosti i uticaj odnosa života i procesa populacije na društvene aspekte isključenosti, [4] organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radinica u javnim ustanovama u kojima participaraju osobe starije dobi, i [5] publikuje priručnik sa smjernicama kako sistematska uključenost u tjelesnim aktivnostima može pozitivno uticati na društvenu uključenost osoba starije dobi.


The main goal of the project is to determine the effects of physical exercise on the inclusion of older people in society, while the specific goals are to: [1] make an immediate analysis when the involvement of older people in systematic and physical activities is concerned and publish a study that would promote (un) acceptable situation in the field, [2] organizes an experimental study on a randomly selected homogeneous sample in which the participants of the experimental group would be organized systematic physical activity according to the program of experts from the Faculty of Sports and Physical Education of the University of Montenegro for six months. the control group would have the usual (in) activities, [3] determine the expected differences in attitudes in favor of the participants of the experimental group who participated in organized physical activities when it comes to the following factors: social networking and support, loneliness and social isolation, quality of social relations , social possibilities and the influence of the relationship between life and the population process on social aspects of exclusion, [4] organizes a series of promotional activities through print and electronic media, as well as a series of lectures and workshops in public institutions in which older people participate, and [5] publishes a manual with guidelines on how systematic involvement in physical activities can positively affect the social inclusion of the elderly.