Projekti


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Inactive lifestyle and risky behavior of children and youth
Naziv : Neaktivan životni stil i rizično ponašanje dece i mladih
Početak : 31.07.2018.
Kraj : 31.07.2020.
Skraceni naziv : LSCY
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac :
Opis : "U ranom detinjstvu i na početku školovanja (u predškolskim ustanovama vaspitanja i obrazovanja dece i, donekle, u nižim razredima osnovne škole) porodica ima presudnu ulogu u oblikovanju budućeg životnog stila dece i omladine. Ta uloga postepeno slabi, kako zbog dejstva faktora koji utiču na decu mimo porodice, prvenstveno onih koji se prelamaju kroz odnose u vršnjačkim družinama u školskoj sredini, tako i faktora koji uslovljavaju dinamiku porodičnih odnosa, prvenstveno onih koji deluju na roditelje u vidu pritisaka ekonomske i socio-kulturne prirode. Savremeni problemi koji nastaju kao posledica neaktivnog stila života dece i omladine prema mnogim istraživanjima imaju pozitivnu korelaciju sa nekontrolisanom upotrebom supstanci (alkoholizam, narkomanija, duvan), maloletnička delikvencija, neobuzdana seksualna aktivnost, depresija sa suicidnim ishodima i problemima regularnog pohađanja školskih programa, gojaznošću, itd. Shodno tome, ovaj projekat se i odnosi na ispitivanje stila života dece i omladine na teritoriji Srbije i Crne Gore, analizu radi pronalaženja adekvatnih strategija za aktiviranje faktora koji će doprineti promociji aktivnog životnog stila kod dece i omladine. Epidemija savremenih problema u razvijenim zemljama, pa i zemljama u razvoju (kao što su Srbija i Crna Gora), dovoljan je argument za reakciju i saradnju na različitim nivoima (individualnom, grupnom i društvenom). Sa jedne strane, u zadnjoj deceniji na području Vojvodine, od strane Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, dosta se posvećuje pažnja projektima koji za problematiku imaju utvrđivanje nivoa fizičke aktivnosti dece i omladine i načina korišćenja njihovog slobodnog vremena. Ovakve tendencije doprinele su da postoji dobra i razvijena metodologija za praćenje stila života dece i omladine, kao i baza podataka na osnovu koje se mogu pratiti njegovi trendovi. Sa druge strane, istraživački tim sa Fakulteta za sport i fizičkog vaspitanje iz Nikšića, bavi se već parcijalnim ciljevima posledica neaktivnog stila života ponašanja koji se odnose na problem gojaznosti kod dece. Shodno tome, ovakva saradnja bi omogućila proširivanje već postojećeg projekta na ovom Fakultetu, gde bi se pored postojećeg inventara pitanja, pridodala pitanja zdravstvenog i socijalnog relevantnog ponašanja, kao i pitanja iz inventara fizičke aktivnosti i faktora koji je uslovljavaju. Mnoga istraživanja pokazuju da svojom podrškom i uticajem na ponašanje svoje dece u pogledu fizičkih aktivnosti, roditelji i članovi porodice mogu da doprinesu obrazovanju potreba i navika koje čine osnovu aktivnog stila života dece tokom kasnijeg perioda njihove adolescencije. Istraživanja potvrđuju (Smith et al., 2003; Maksimović i Matić, 2006; Matić i Maksimović, 2007) da se roditeljska podrška nalazi u korelaciji sa višim nivoom fizičke aktivnosti dece. Roditelji su važan faktor oblikovanja odgovarajućeg ponašanja dece u sferi fizičke aktivnosti i pružanja verbalne i materijalne pomoći. Istraživanja potvrđuju da se roditeljska podrška nalazi u korelaciji sa višim nivom fizičke aktivnosti dece (Epstein, 1994; Higgins et al., 2003; Humbert et al., 2006; Sallis, et al., 1992; Sallis, 1998; Sallis et al., 1998; Smith et al., 2003; Vilhjalmsson