Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : European Fitness Monitoring System). Erasmus Sport
Naziv : Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : EUFITMOS
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Collaborative Partnerships
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 39909
Ukupan budzet : 491005
Rukovodilac : Popović Stevo
Opis : Fitnes je snažno povezan sa fizičkom aktivnošću i smatra se integrisanom merom većine telesnih funkcija. Fitness je jedan od najvažnijih pokazatelja zdravlja, kao i prediktor morbiditeta i smrtnosti. Među mladima postoji povezanost između rizika za fitnes i kardiometaboličku bolest, prejedanje, mentalno zdravlje, zdravlje kostiju i saznanje. Zbog važnosti kondicije za zdravstveno stanje, Bela knjiga o sportu kaže da bi ljudi trebalo da se bave fizičkim aktivnostima koje imaju za cilj da poboljšaju kondiciju i mentalno blagostanje. Stoga su nadzor i praćenje HEPA-e postavljeni kao jedan od prioriteta politike EU kroz sektore. Pored dostupnosti podataka koji se odnose na fizičku aktivnost, nedostaju joj i podaci o kondiciji, kao važnom pokazatelju za HEPA, koji je na nivou EU oskudan ili ne postoji. Slijedeći evropske preporuke za praćenje kondicije, posebno kod mladih, cilj EUFITMOS projekta je stvaranje evropske mreže za praćenje kondicije kod mladih. Projekt EUFITMOS premostiće razlike između znanja, smernica, koncepata za praćenje i ocenjivanje, među zemljama i između različitih setova pokazatelja o kondiciji. Da bi se to postiglo, projekat je postavljen u tri osnovna cilja: 1) Da se ​​bolje shvati stanje kvota fitnesa adolescenata u Evropi i da se informišu sektori javnog zdravlja i obrazovanja o nivoima kondicije. 2) Pretvaranje znanja, iskustava i rezultata iz nekadašnjih baterija za praćenje i ocenjivanje kondicije u sveobuhvatan, ali primenljiv priručnik za standardno praćenje fitnesa, modul za obuku nastavnika fizičkog vaspitanja za povećanje znanja o proceni fitnesa i priručnik za nastavnike fizičkog vaspitanja da pripremi i pruži procjenu sposobnosti adolescenata 3) Stvaranje evropske mreže za praćenje kondicije kod mladih zasnovane na internetskoj platformi.


Fitness is strongly associated with physical activity and is considered an integrated measure of most bodily functions. Fitness is one of the most important indicators of health, as well as a predictor of morbidity and mortality. Among young people, there is a connection between the risk of fitness and cardiometabolic disease, overeating, mental health, bone health and cognition. Because of the importance of fitness for health, the White Paper on Sport says that people should engage in physical activities that aim to improve fitness and mental well-being. Therefore, the supervision and monitoring of HEPA has been set as one of the priorities of EU policy across sectors. In addition to the availability of data related to physical activity, it also lacks data on fitness, as an important indicator for HEPA, which is scarce or non-existent at the EU level. Following the European recommendations for fitness monitoring, especially for young people, the goal of the EUFITMOS project is to create a European fitness monitoring network for young people. The EUFITMOS project will bridge the differences between knowledge, guidelines, monitoring and evaluation concepts, between countries and between different sets of fitness indicators. To achieve this, the project is set in three main goals: 1) To better understand the state of adolescent fitness quotas in Europe and to inform the public health and education sectors about fitness levels. 2) Converting knowledge, experience and results from former batteries for monitoring and assessing fitness into a comprehensive but applicable manual for standard fitness monitoring, a module for training physical education teachers to increase knowledge of fitness assessment and a manual for physical education teachers to prepare and provide assessment adolescent abilities 3) Creation of a European network for monitoring fitness of young people based on the Internet platform.