Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Primijeni testove za praćenje motoričkih znanja i motoričkih postignuća. - Statistički obradi i grafički prikaže rezultate mjerenja na univarijantnom nivou. - Dijagnostifikuje stanje uzorka. - Programira i kontroliše transformacijske procese u kineziološkoj edukaciji, - Razumije naučna istraživanja u kineziološkoj edukaciji. - Samostalno projektuje i vrši evaluacija planova i programa na području sportske rekreacije. - Vlada osnovnim i dopunskim tehnikama dijagnostike poremećaja posture kod djece, adolescenata i odraslih. - Vlada osnovnim i dopunskim tehnikama tjelesnog vježbanja u cilju prevencije i korekcije poremećaja posture kod djece, adolescenata i odraslih. - Predstavljanje u pisanoj formi stručnoj i akademskoj javnosti. - Primjeni stečena teorijska i metodička znanja potrebna za kreiranje i unaprjeđenje tehnologije planiranja, programiranja i kontrole transformacionih procesa u fizičkoj kulturi.