Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1652Obavezan152+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o konstruktivnim sklopovima i elementima zgrada, sa orijentacijom na masivni konstruktivni sistem: zidovi (karakteristični materijali i elementi), vertikalni zidani kanali, temelji, hidroizolacija, međuspratne konstrukcije (armiranobetonske – sitnorebraste), podne i plafonske konstrukcije.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske konstrukcije I: 1. Poznaje osnove konstruktivnih sistema i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom. 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, u procesu projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Irena Rajković / Doc. dr Gordana Rovčanin Premović / nastavnik MSc Nikolina Sekulović, saradnica MSc Nikola Bajović, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, interaktivna nastava, vježbe, konsultacije, semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod: pojmovi o zgradi, konstruktivni sistemi, izrada projekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod u vježbe: upoznavanje sa tehničkim crtanjem i načinom prikazivanja pojmova o zgradi.
II nedjelja, pred.-Vertikalni konstruktivni elementi/sklopovi - zidani zidovi: opšte karakteristike; tradicionalni zidovi: zidovi od opeke i zidovi od kamena.
II nedjelja, vježbe Vertikalni konstruktivni elementi/sklopovi - zidani zidovi: opšte karakteristike; tradicionalni zidovi: zidovi od opeke i zidovi od kamena.
III nedjelja, pred.- Zidovi od šupljih blokova - opekarskih i betonskih - primjena modularne koordinacije u zidanju; zidovi od blokova od lakih betona - blokovi sa različitim vrstama agregata.
III nedjelja, vježbe - Zidovi od šupljih blokova - opekarskih i betonskih - primjena modularne koordinacije u zidanju; zidovi od blokova od lakih betona - blokovi sa različitim vrstama agregata.
IV nedjelja, pred.- Vertikalni zidani kanali u zgradama: dimnjaci i ventilacioni kanali.
IV nedjelja, vježbe - Vertikalni zidani kanali u zgradama: dimnjaci i ventilacioni kanali.
V nedjelja, pred.- Temelji: osnovne vrste tla, podjele temelja.
V nedjelja, vježbe - Temelji: osnovne vrste tla, podjele temelja.
VI nedjelja, pred.- Trakasti temelji sa zidanim stopama i stopama od betona.
VI nedjelja, vježbe - Trakasti temelji sa zidanim stopama i stopama od betona.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Hidroizolacija: izolacija od podzemne vlage i podzemne vode.
VIII nedjelja, vježbe - Hidroizolacija: izolacija od podzemne vlage i podzemne vode.
IX nedjelja, pred.- Horizontalni konstruktivni elementi/sklopovi – armiranobetonske MK: osnovni principi.
IX nedjelja, vježbe - Horizontalni konstruktivni elementi/sklopovi – armiranobetonske MK: osnovni principi.
X nedjelja, pred.- Parametri izbora sistema MK - veličina raspona, način oslanjanja, tehnologija izvođenja.
X nedjelja, vježbe - Parametri izbora sistema MK - veličina raspona, način oslanjanja, tehnologija izvođenja.
XI nedjelja, pred.- Sitnorebraste MK: oslonjene u jednom i u dva pravca - monolitne, polumontažne i montažne.
XI nedjelja, vježbe - Sitnorebraste MK: oslonjene u jednom i u dva pravca - monolitne, polumontažne i montažne.
XII nedjelja, pred.- Podne i plafonske konstrukcije.
XII nedjelja, vježbe - Podne i plafonske konstrukcije.
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, pred.- Predaja elaborata sa vježbama; analiza II kolokvijuma.
XIV nedjelja, vježbe - Predaja elaborata sa vježbama; analiza II kolokvijuma.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta 2 sat(a) teorijskog predavanja 1 sat(a) praktičnog predavanja 1 vježbi 2 sat(a) i 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 30 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePolaganje dva kolokvijuma i predaja eleborata sa vježbama.
Konsultacije
Literatura Literatura: - Prof. dr Božidar Đ. Milić: “Elementi i konstrukcije zgrada”, UCG Građevinski fakultet, Podgorica, 1999. - Prof. dr Ranko Trbojević: “Arhitektonske konstrukcije - Masivni konstruktivni sklop”, Beograd, 2003. - Petar K. Krstić: “Arhitektonske konstrukcije” 1 i 2, Naučna knjiga, Beograd, 1984. Dopunska literatura: - F. Čing, K. Adams: "Ilustrovani primjeri konstrukcija", Građevinska knjiga, Beograd, 2007. - Đuro Peulić: “Konstruktivni elementi zgrada” I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo na nastavi: 4 - 6 poena - 4 semestralna grafička rada: 13 - 24 poena - 2 kolokvijuma: 34 - 70 poena - završni ispit: ≤ 50 poena - Prelazna ocjena: min. 50 poena
Posebne naznake za predmetVježbe se izvode u dvije grupe od po 25 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / NACRTNA GEOMETRIJA

Naziv predmeta:NACRTNA GEOMETRIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1658Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaIzučavanje predmeta pomaže razvoju sposobnosti vizualizacije i imaginacije kod studenata, kao uslova za razvoj njihove kreativnosti, a kroz poboljšanje njihove prostorne percepcije. Studenti se upoznaju sa načinima predstavljanja oblika u prostoru i njihovih međusobnih relacija; time se obučavaju da 3D prostor lako prikazuju u 2D i obrnuto.
Ishodi učenjaOčekuje se da student nakon položenog ispita Nacrtna geometrija: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji; 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu; 3. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni, kao i prodor dva geometrijska tijela; 4. Poznaje svojstva Platonovih tijela i njihovu konstrukciju; 6. Rješava složene krovove i određuje veličine krovnih ravni; 7. Konstruiše pravoizvodne i zavojne površi; 8. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put. Očekuje se da student u oviru ovog predmeta stekne sposobnost da dvodimenzionalno predstavi oblike u prostoru, kao i njihove međusobne relacije; da shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Gordana Rovčnin Premović - nastavnik Dr Nevena Mašanović, Sanja Sekulović - saradnici
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; osnovni principi i vrste projiciranja; Monžova projekcija - tačka, prava, duž, prodori prave kroz projekcijske ravni.
I nedjelja, vježbe - Uvod; osnovni principi i vrste projiciranja; Monžova projekcija - tačka, prava, duž, prodori prave kroz projekcijske ravni. Koordinatni triedar.
II nedjelja, pred.-Ravni i presjeci ravni; tačke i prave na ravni i njihovi međusobni položaji; specijalne prave na ravni; osnovni pozicioni zadaci.
II nedjelja, vježbe Ravni i presjeci ravni; tačke i prave na ravni i njihovi međusobni položaji; specijalne prave na ravni; osnovni pozicioni zadaci.
III nedjelja, pred.- Rotacija, transformacije, osnovni metrički zadaci.
III nedjelja, vježbe - Rotacija, transformacije, osnovni metrički zadaci.
IV nedjelja, pred.- Platonovi (pravilni) poliedri; osobine, simbolika.
IV nedjelja, vježbe - Platonovi (pravilni) poliedri; osobine, simbolika.
V nedjelja, pred.- Afinitet, kolineacija; ravni presjeci rogljastih i oblih tijela.
V nedjelja, vježbe - Afinitet, kolineacija; ravni presjeci rogljastih i oblih tijela.
VI nedjelja, pred.- Rješavanje krovova kao poliedarskih površi.
VI nedjelja, vježbe - Rješavanje krovova kao poliedarskih površi.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Kosa projekcija; koordinatni sistem, tačke, prave, ravni i njihovi međusobni položaji.
VIII nedjelja, vježbe - Kosa projekcija; koordinatni sistem, tačke, prave, ravni i njihovi međusobni položaji.
IX nedjelja, pred.- Prodori rogljastih tijela.
IX nedjelja, vježbe - Prodori rogljastih tijela.
X nedjelja, pred.- Prodori oblih tijela.
X nedjelja, vježbe - Prodori oblih tijela.
XI nedjelja, pred.- Pravoizvodne i zavojne površi primjenjive u arhitekturi.
XI nedjelja, vježbe - Pravoizvodne i zavojne površi primjenjive u arhitekturi.
XII nedjelja, pred.- Kotirana projekcija; tačka, prava, ravan, prostorna kriva, presjeci, topografska površ.
XII nedjelja, vježbe - Kotirana projekcija; tačka, prava, ravan, prostorna kriva, presjeci, topografska površ.
XIII nedjelja, pred.- Određivanje linija nasipa i usjeka za platformu metodom izohipsi.
XIII nedjelja, vježbe - Određivanje linija nasipa i usjeka za platformu metodom izohipsi.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Završni ispit (prvi rok)
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit (prvi rok)
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 1 sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 33 minuta) x 16 = 88 sati i 8 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (5 sati i 33 minuta)= 11 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4,0 x 30 = 120 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 20 sati i 46 minuta Struktura opterećenja: 88 sati i 8 min. (nastava) + 11 sati i 6 min. (prip.) + 20 sati i 46 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno pohađanje nastave, izrada grafičkih radova na času.
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: - Gagić Lj., Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd 1992. god; - Živanović S., Čučaković A., Zbirka zadataka sa rešenim primerima iz nacrtne geometrije i perspektive, Akademska misao, Beograd 2008. god; Dodatna literatura: - Niče V., Deskriptivna geometrija I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1999. god. - Anagnosti P., Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocijenjen grafički elaborat: - Uredno pohađanje nastave; - I kolokvijum; - II kolokvijum; - Elaborat; - Završni ispit.
Posebne naznake za predmetVježbe se izvode u dvije grupe od po 25 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1659Obavezan393+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim funkcionalnim, oblikovnim i konstruktivnim karakteristikama i metodama u organizaciji projektovanja višeporodičnih stambenih objekata.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 1: 1. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – kolektivne stambene zgrade, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, odnosno uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Marija Bojović, predmetna nastavnica; Dr Sanja Paunović Žarić, saradnica na predmetu Dr Marija Ćaćić, saradnica na predmetu MSc Nemanja Milićević, saradnik na predmetu MSc Nikolina Sekulović, saradnica na predmetu
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studijske stručne ekskurzije i studentske radionice. Na predavanjima studenti se upoznaju sa stambenim objektima i njihovim značajem. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju idejni projekat višestambenog objekta. Na studentskim ekskurzijama studenti, u pratnji profesora i saradnika, obilaze karakteristične primjere stambenih objekata u okruženju, uz stručna objašnjenja i komentare na licu mjesta.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam i značenje kolektivno stanovanje. Uvodno predavanje.
I nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
II nedjelja, pred.-Istorijski razvoj kolektivnog stanovanja. Razvoj i uslovljenost različitih koncepata.
II nedjelja, vježbe Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
III nedjelja, pred.- Tipologija kolektivnog stanovanja: stambene zgrade u nizu, slobodnostojće stambene zgrade. Kondominijum.
III nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
IV nedjelja, pred.- Prednosti i nedostaci kolektivnog stanovanja. Socijalna dimenzija. Standardi
IV nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
V nedjelja, pred.- Tipovi stambenih jedinica: etažni stan, dupleks, penthaus.
V nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
VI nedjelja, pred.- Funkcionalni elementi stambene zgrade. Različiti koncepti. Lica sa posebnim potrebama.
VI nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Prvi kolokvijum.
VIII nedjelja, pred.- Ulazni hol i komunikacije u stambenoj zgradi.
VIII nedjelja, vježbe - Preliminarna odbrana semestralnog elaborata u određenoj fazi.
IX nedjelja, pred.- Koncept stana u odnosu na komunikacije i orijentaciju.
IX nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
X nedjelja, pred.- Tipologija stambenih jedinica u odnosu na položaj u etaži.
X nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
XI nedjelja, pred.- Grupisanje zona u okviru stana. Funkcionalnost segmenata stana.
XI nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
XII nedjelja, pred.- Prostorni koncept stana i njegova čitljivost kao imperativ njegovog kvaliteta. Fleksibilnost stana.
XII nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
XIII nedjelja, pred.- Analiza savremenih koncepata u svijetu i kod nas. Oblikovanje stambenih zgrada.
XIII nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - Rad na semestralnom elaboratu u studiju, kroz sve faze projektantskog procesa.
XV nedjelja, pred.- Predaja i odbrana semestralnog elaborata - prvi rok.
XV nedjelja, vježbe - Predaja i odbrana semestralnog elaborata - prvi rok.
Opterećenje studentaNedjeljno opterećenje studenta 9.0 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 3 sata predavanja, 4 sata vježbi u studiju; 5 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije. Opterećenje studenta toku semestra Nastava i završni ispit: (12 sati) x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (12 sati) = 24 sata
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i kontinuiran rad u studiju, kroz sve faze praktičnog projekta, odnosno semestralnog elaborata. Položena oba kolokvijuma odnosno završni ispit.
Konsultacije
Literatura- Grozdan Knežević, »Višespratne stambene zgrade«, ZG. 1986. - Tehničar – građevinski priručnik. Stanovanje, BG. 1989. - Kent W. Colton, “Housing in the Twenty-First Century”, Harvard University Werthei; Publications Committee, 2003. - Paul Reeves, “Introduction to Social Housing“, A Butterworth-Heinemann Title; 2 edition 2005. - Barbara Miller Lane, ”Housing and Dwelling“, Routledge; New Ed edition , 2006. - Peter King, »Choice and the End of Social Housing“, Institute of Economic Affairs,2006. - Suzanne Fitzpatrick, “Future of Social Housing”, Shelter Publikations, 2008. - Carles Broto, „Apartment Buildings Today“ , Links International,Ceg, 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen semestralni elaborat. - Uredno pohađanje nastave: ukupno 5 poena (svaki izostanak 1 poen manje), maksimalno 3 izostanka; - I kolokvijum : maksimum 22,5 poena - II kolokvijum : maksimum 22,5 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1660Obavezan252+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaAnaliza konstruktivnih i funkcionalno-tehničkih sklopova i elemenata zgrade masivnog konstruktivnog sistema čiji je cilj da sa sadržajima AKI zaokruži teme vezane za zgradu masivnog sistema kao cjelinu. Nastavni okvir obuhvata: otvore u zidovima – vrata i prozore, vertikalne komunikacije u zgradama – stepenice, rampe i liftove, kose krovove – drvene krovne konstrukcije, pokrivanje krovova, i konstrukcije ravnih krovova.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske konstrukcije II: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom.; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja. 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Irena Rajković , nastavnik MSc Nikolina Sekulović, saradnica MSc Nikola Bajović, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, interaktivna nastava, vježbe, konsultacije, semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Armiranobetonske međuspratne konstrukcije za veće raspone i opterećenja (I): rebraste tavanice “T”- presjeka.
I nedjelja, vježbe - Uvod; Armiranobetonske međuspratne konstrukcije za veće raspone i opterećenja (I): rebraste tavanice “T”- presjeka.
II nedjelja, pred.-Armiranobetonske međuspratne konstrukcije za veće raspone i opterećenja (II): pločaste tavanice .
II nedjelja, vježbe Armiranobetonske međuspratne konstrukcije za veće raspone i opterećenja (II): pločaste tavanice .
III nedjelja, pred.- Otvori – prozori: konstrukcije prozora, ugrađivanje prozora, konstrukcije nadprozornika, aspekti primjene različitih materijala (drvo, aluminijum, PVC).
III nedjelja, vježbe - Otvori – prozori: konstrukcije prozora, ugrađivanje prozora, konstrukcije nadprozornika, aspekti primjene različitih materijala (drvo, aluminijum, PVC).
IV nedjelja, pred.- Otvori – vrata: konstrukcije vrata, načini ugrađivanja vrata, konstrukcije nadvratnika, aspekti primjene različitih materijala (drvo, aluminijum, PVC).
IV nedjelja, vježbe - Otvori – vrata: konstrukcije vrata, načini ugrađivanja vrata, konstrukcije nadvratnika, aspekti primjene različitih materijala (drvo, aluminijum, PVC).
V nedjelja, pred.- Vertikalne komunikacije u zgradama – stepenice (I): konstruktivna rješenja stepeništa - tipologija konstrukcija, proračun stepeništa, .
V nedjelja, vježbe - Vertikalne komunikacije u zgradama – stepenice (I): konstruktivna rješenja stepeništa - tipologija konstrukcija, proračun stepeništa, .
VI nedjelja, pred.- Vertikalne komunikacije u zgradama – stepenice (II): armirano-betonske konstrukcije stepeništa, metalne i drvene stepenice, oblaganje stepeništa i stepenišne ograde, rampe i liftovi.
VI nedjelja, vježbe - Vertikalne komunikacije u zgradama – stepenice (II): armirano-betonske konstrukcije stepeništa, metalne i drvene stepenice, oblaganje stepeništa i stepenišne ograde, rampe i liftovi.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Kosi krovovi – krovne konstrukcije (I): pojmovi, konstruktivni principi, tradicionalni krovovi od rezane građe, tipologija krovnog vezača, krovovi na raspinjače; analiza I kolokvijuma.
VIII nedjelja, vježbe - Kosi krovovi – krovne konstrukcije (I): pojmovi, konstruktivni principi, tradicionalni krovovi od rezane građe, tipologija krovnog vezača, krovovi na raspinjače; analiza I kolokvijuma.
IX nedjelja, pred.- Kosi krovovi – krovne konstrukcije (II): krovovi na rožnjače, krovovi na vješaljke.
IX nedjelja, vježbe - Kosi krovovi – krovne konstrukcije (II): krovovi na rožnjače, krovovi na vješaljke.
X nedjelja, pred.- Krovni pokrivači: od prirodnih materijala, od pečene gline, od različitih vrsta lima, od bitumenskih proizvoda; uslovi primjene i izvođenje.
X nedjelja, vježbe - Krovni pokrivači: od prirodnih materijala, od pečene gline, od različitih vrsta lima, od bitumenskih proizvoda; uslovi primjene i izvođenje
XI nedjelja, pred.- Ravni krovovi: način odvodnjavanja, zaštita od atmosferskih uticaja – sastav konstrukcije ravnog krova
XI nedjelja, vježbe - Ravni krovovi: način odvodnjavanja, zaštita od atmosferskih uticaja – sastav konstrukcije ravnog krova
XII nedjelja, pred.- Ravni krovovi: uslovi ispravnog funkcionisanja ravnog krova, završeci i prodori ravnog krova .
XII nedjelja, vježbe - Ravni krovovi: uslovi ispravnog funkcionisanja ravnog krova, završeci i prodori ravnog krova .
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, pred.- Predaja elaborata sa vježbama; analiza II kolokvijuma.
XIV nedjelja, vježbe - Predaja elaborata sa vježbama; analiza II kolokvijuma.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 1 sat laboratorijskih vježbanja 2 sat i 40 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 43 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (6 sati i 40 minuta)= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5.0 x 30 = 150 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 31 sat i 57 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 43 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (prip.) + 21 sati i 57 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePolaganje dva kolokvijuma i predaja eleborata sa vježbama.
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: - Prof. dr Božidar Đ. Milić: “Elementi i konstrukcije zgrada”, UCG Građevinski fakultet, Podgorica, 1999. - Prof. dr Ranko Trbojević: “Arhitektonske konstrukcije - Masivni konstruktivni sklop”, Beograd, 2003. - Petar K. Krstić: “Arhitektonske konstrukcije” 1 i 2, Naučna knjiga, Beograd, 1984. Dopunska literatura/ Additional literature: - Martin Mittag: "Građevinske konstrukcije", Građevinska knjiga, Beograd, 2003. - F. Čing, K. Adams: "Ilustrovani primjeri konstrukcija", Građevinska knjiga, Beograd, 2007. - Đuro Peulić: “Konstruktivni elementi zgrada” I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo na nastavi: 4 - 6 poena - 5 semestralni grafički rad: 13 - 24 poena - 2 kolokvijuma: 34 - 70 poena - završni ispit : ≤ 50 poena - Prelazna ocjena: min. 51 poen
Posebne naznake za predmetVježbe se izvode u dvije grupe od po 25 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA

Naziv predmeta:MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1665Obavezan242+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama Mehanike i Otpornosti materijala koji su teorijska osnova za stručne predmete koji se izučavaju u narednim godinama.
Ishodi učenjaOčekuje se da student nakon položenog ispita Mehanika i otpornost materijala: 1. Razumije osnovne koncepte dimenzionisanja elemenata konstruktivnih sistema; 2. Ima adekvatno znanje o karakteristikama materijala i njihovim osobinama.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaPredmetni nastavnik: Prof. dr Olivera Jovanović; Prof. dr Milivoje Rogač Predmetni saradnik: MSc. Ivana Drobnjak
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, računske vježbe. Učenje i samostalna izrada zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi. Veze i reakcije veza. Statika materijalne tačke.
I nedjelja, vježbe - Osnovni pojmovi. Veze i reakcije veza. Statika materijalne tačke.
II nedjelja, pred.-Sistem sučeljnih sila. Svođenje na rezultantu. Ravnoteža sistema sila.
II nedjelja, vježbe Sistem sučeljnih sila. Svođenje na rezultantu. Ravnoteža sistema sila.
III nedjelja, pred.- Statika krutih tela. Moment sile za tačku i za osu. Spreg sila.Uslovi ravnoteže sistema sila.
III nedjelja, vježbe - Statika krutih tela. Moment sile za tačku i za osu. Spreg sila.Uslovi ravnoteže sistema sila.
IV nedjelja, pred.- Trenje.
IV nedjelja, vježbe - Trenje.
V nedjelja, pred.- Gredni nosači. Ramovi.
V nedjelja, vježbe - Gredni nosači. Ramovi.
VI nedjelja, pred.- Rešetkasti nosači.
VI nedjelja, vježbe - Rešetkasti nosači.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Geometrijske karakteristike presjeka.
VIII nedjelja, vježbe - Geometrijske karakteristike presjeka.
IX nedjelja, pred.- Uvod. Analiza napona.
IX nedjelja, vježbe - Uvod. Analiza napona.
X nedjelja, pred.- Analiza deformacija. Veze između napona i deformacija.
X nedjelja, vježbe - Analiza deformacija. Veze između napona i deformacija.
XI nedjelja, pred.- Aksijalno naprezanje. Čisto smicanje.
XI nedjelja, vježbe - Aksijalno naprezanje. Čisto smicanje.
XII nedjelja, pred.- Čisto pravo savijanje. Čisto koso savijanje.
XII nedjelja, vježbe - Čisto pravo savijanje. Čisto koso savijanje.
XIII nedjelja, pred.- Ekscentrični pritisak. Torzija.
XIII nedjelja, vježbe - Ekscentrični pritisak. Torzija.
XIV nedjelja, pred.- Pravo i koso savijanje sa poprečnim opterećenjem.
XIV nedjelja, vježbe - Pravo i koso savijanje sa poprečnim opterećenjem.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 1sat vježbanja 1 sat laboratorijskih vježbanja 1 sat i 33 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra: Nastava i završni ispit: (5 sati i 33 minuta) x 16 = 88 sati i 8 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (5 sati i 33 minuta)= 11 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4.0 x 30 = 120 sati Dopunski rad: 20 sati i 46 minuta Struktura opterećenja: 88 sati i 8 min. (nastava) + 11 sati i 6 min. (prip.) + 20 sati i 46 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Mehanika I - Statika, L. Vujošević - Mehanika i otpornost materijala - Zbirka riješenih ispitnih zadataka, O. Jovanović, O. Mijušković, M. Đukić - Otpornost materijala, V. Lubarda - Tablice iz otpornosti materijala, D. Rašković
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Uredno pohađanje nastave : ukupno 4 poena - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - 4 grafička rada (ili testa) : maksimum 6 poena - Završni ispit : ≤ 50 poena ** Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetMetode za ocjenu kvaliteta i obezbjeđivanje željenih rezultata učenja: Kontrola od strane Univerziteta, kontrola nastavnog procesa od strane Fakulteta, spisak prisustva studenata, analize stepena prolaznosti (sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001)
NapomenaPredavanja se izvode u amfiteatru (za sve upisane). Vježbe se izvode u grupi po 10 studenata. Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1666Obavezan493+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUSLOVLJENOST SRODNIM PREDMETIMA.
Ciljevi izučavanja predmetaKoncepcija nastave na ovom predmetu se bazira na ideji da se kroz analize i obrazloženje primjera naglase osnovni principi i norme neophodne za pravilan pristup projektovanju školskih i predškolskih objekata.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 2: 1. Ima sposobnost da sintetizuje principe, standarde i normative za projektovanje školskih i predškolskih objekata; 2. Prepoznaje funkcionalno-prostorne i kontekstualne vrijednosti školskih i predškolskih objekata; 3. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte školskih i predškolskih objekata različite, razmjere i složenosti, u skladu sa principima održivog razvoja i savremenim prostornim transformcijama; 4. Je sposoban da kritički procijeni kvalitet školskih i predškolskih objekata u konkretnom kontekstu i prema potrebama korisnika.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Sanja Savić doc. dr Marija Bojović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Istorijski razvoj školskih objekata, vrste škola
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa Sinteznim zadatkom, s problematikom i načinom izrade zadatka. Obilazak terena.
II nedjelja, pred.-Školski kompleks, uređenje školskog dvorišta; školska zgrada
II nedjelja, vježbe Analiza lokacije
III nedjelja, pred.- Nastavne prostorije, prostorije za opšte potrebe i društveni život
III nedjelja, vježbe - Analiza lokacije
IV nedjelja, pred.- Prostorije za upravu i nastavno osoblje, prostorije za zdrastvenu zaštitu
IV nedjelja, vježbe - Izrada projektnog zadatka
V nedjelja, pred.- Pomoćne prostorije, higijensko - zdrastvena problematika
V nedjelja, vježbe - Funkcionalna i dimenzionalna analiza PREDŠKOLSKE USTANOVE
VI nedjelja, pred.- Standardi i normativi za projektovanje školskih i predškolskih objekata
VI nedjelja, vježbe - ODBRANA PRELIMINARNOG RADA
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
VIII nedjelja, pred.- Organizaciona, funkcionalna šema visokoškolskih ustanova
VIII nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
IX nedjelja, pred.- Tipologija Visokoškolskih ustanova
IX nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
X nedjelja, pred.- Organizaciona, funkcionalna šema dječijih vrtića
X nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
XI nedjelja, pred.- Tipologija predškolskih objekata
XI nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
XII nedjelja, pred.- Arhitektura školske zgrade
XII nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
XIII nedjelja, pred.- Tendencija razvoja školskih zgrada
XIII nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - Izrada projekta predškolske ustanove
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - PREDAJA I ODBRANA SINTEZNOG RADA
Opterećenje studentaNedjeljno 9.0 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 3 sata predavanja 4 sata računskih vježbi 5 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (12 sati) x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (12 sati) = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9.0x30 = 270 sati Dopunski rad: 54 sata Struktura opterećenja: 192 sata (Nastava) + 24 sata (Priprema) + 54 sata (Dopunski rad) = 270 sati
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Knežević – Kordiš. Stambene i javne zgrade. Zagreb: Tehnička knjiga, 1972. - Bajlon, Mate. Škole. Beograd: Građevinska knjiga, 1972. - Bajbutović, Zoran. Arhitektura školske zgrade Sarajevo : Svjetlost , 1983. - Anđelković, Mirjana.Školske zgrade, Niš: Univerzitet u Nišu, 1995. - Pribić, Lazar. Uređenje školskog dvorišta, Beograd 1966.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena - Analiza postojećeg stanja: maksimum 5 poena - Preliminarna predaja : maksimum 5 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ISTORIJA ARHITEKTURE I (STARI VIJEK)

Naziv predmeta:ISTORIJA ARHITEKTURE I (STARI VIJEK)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2515Obavezan122+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKA FIZIKA

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKA FIZIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2518Obavezan442+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog Arhitektonska fizika: 1.Poznaje i koristi principe projektovanja optimalnih vizuelnih, termalnih i akustičnih ambijenata, a prema principima održivog razvoja.; 2.Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3.Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Irena Rajković, nastavnik MSc Nikolina Sekulović, saradnica MSc Nikola Bajović, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje: pojmovi, ciljevi, aktuelni status discipline u svijetu i kod nas.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje: pojmovi, ciljevi, aktuelni status discipline u svijetu i kod nas.
II nedjelja, pred.-Ishodišta i razvoj arhitektonske fizike (energetski aspekti i aspekti toplotnog komfora).
II nedjelja, vježbe Ishodišta i razvoj arhitektonske fizike (energetski aspekti i aspekti toplotnog komfora).
III nedjelja, pred.- Klimatologija, urbanisticki parametri toplotne zaštite: solarna geometrija, sjenke i orijentacija.
III nedjelja, vježbe - Klimatologija, urbanisticki parametri toplotne zaštite: solarna geometrija, sjenke i orijentacija.
IV nedjelja, pred.- Klimatski uticaji i aspekti toplotnog odziva zgrade: kontrola toplotnih gubitaka i dobitaka u zgradi, faktor oblika, principi toplotne zaštite.
IV nedjelja, vježbe - Klimatski uticaji i aspekti toplotnog odziva zgrade: kontrola toplotnih gubitaka i dobitaka u zgradi, faktor oblika, principi toplotne zaštite.
V nedjelja, pred.- Pojmovi i velicine u analizi toplotne izolacije.
V nedjelja, vježbe - Pojmovi i velicine u analizi toplotne izolacije.
VI nedjelja, pred.- Proracun koeficijenta prolaza toplote, principi proracuna u odnosu na hidroizolaciju i vent.sloj vazduha..
VI nedjelja, vježbe - Proracun koeficijenta prolaza toplote, principi proracuna u odnosu na hidroizolaciju i vent.sloj vazduha..
VII nedjelja, pred.- Principi projektovanja toplotne izolacije: problemi toplotnih mostova.
VII nedjelja, vježbe - Principi projektovanja toplotne izolacije: problemi toplotnih mostova.
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Pojmovi i velicine u analizi difuzije vodene pare.
IX nedjelja, vježbe - Pojmovi i velicine u analizi difuzije vodene pare.
X nedjelja, pred.- Proracun difuzije vodene pare: provjera fiziološkog kriterijuma i proracun pritisaka vodene pare.
X nedjelja, vježbe - Proracun difuzije vodene pare: provjera fiziološkog kriterijuma i proracun pritisaka vodene pare.
XI nedjelja, pred.- Dijagram difuzije, principi sprijecavanja kondenzacije
XI nedjelja, vježbe - Dijagram difuzije, principi sprijecavanja kondenzacije
XII nedjelja, pred.- Problemi difuzije vodene pare i faktora stabilnosti konstrukcije za ljetnje razdoblje, prednosti ventilisanih .konstrukcija
XII nedjelja, vježbe - Problemi difuzije vodene pare i faktora stabilnosti konstrukcije za ljetnje razdoblje, prednosti ventilisanih .konstrukcija
XIII nedjelja, pred.- Razrada semestralnog rada: detalji i proracun.
XIII nedjelja, vježbe - Razrada semestralnog rada: detalji i proracun.
XIV nedjelja, pred.- Razrada semestralnog rada: detalji i proracun. KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - Razrada semestralnog rada: detalji i proracun. KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- ZAVRSNI ISPIT.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2.4 kredita x 40/30 = 3.2 sati U toku semestra: 51 sat i 12 min.(nastava) + 6 sati i 24 min.(pripreme) + 14 sati i 24 min. (dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaLiteratura - Popovic-Jovanovic M.: “Zdravo stanovanje”, Arhitektonika, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1991. - JUS U.J5.: 600, 510, 520, 530 - Pucar M., Pajevic M., Jovanovic Popovic M.: “Bioklimatsko planiranje i projektovanje – urbanisticki parametri“, Zavet, Beograd, 1994. - Zbašnik Senegacnik M.: “Pasivna kuca”, SUN ARH doo, Zagreb, 2009. - Neufert E.: “Arhitektonsko projektovanje”, Gradevinska knjiga, Beograd, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo na nastavi: 4 - 6 poena - 4 semestralni grafički rad: 13 - 24 poena - 2 kolokvijuma: 34 - 70 poena - završni ispit : ≤ 50 poena - Prelazna ocjena: min. 51 poen
Posebne naznake za predmetVježbe se izvode za grupe do 20 studenata. Po potrebi predavanja se mogu izvoditi i na engleskom jeziku
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ISTORIJA ARHITEKTURE II (SREDNJI VIJEK)

Naziv predmeta:ISTORIJA ARHITEKTURE II (SREDNJI VIJEK)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2522Obavezan222+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2526Obavezan352+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o konstruktivnim sklopovima i elementima skeletnih zgrada u armiranom betonu i celiku: stubovi i grede - principi i oblici povezivanja, meduspratne konstrukcije, prijem horizontalnih sila, temelji, fasade – zidane ispune i zid zavjesa, pregradni zidovi.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske konstrukcije III: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Irena Rajković , nastavnik MSc Nikolina Sekulović, saradnica MSc Nikola Bajović, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod: O skeletnim zgradama, konstruktivni sklop višespratnih skeletnih zgrada; AB skeletne zgrade: konstruktivni principi, sklopovi i elementi
I nedjelja, vježbe - Uvod: O skeletnim zgradama, konstruktivni sklop višespratnih skeletnih zgrada; AB skeletne zgrade: konstruktivni principi, sklopovi i elementi
II nedjelja, pred.-AB vertikalni i horizontalni konstruktivni elementi i temelji: AB stubovi i konstruktiv. zidovi, AB grede
II nedjelja, vježbe AB vertikalni i horizontalni konstruktivni elementi i temelji: AB stubovi i konstruktiv. zidovi, AB grede
III nedjelja, pred.- Armiranobetonske meduspratne konstrukcije: rebraste i plocaste tavanice
III nedjelja, vježbe - Armiranobetonske meduspratne konstrukcije: rebraste i plocaste tavanice
IV nedjelja, pred.- Vertikalne komunikacije - liftovi - AB jezgra: konstruktivni i funkcionalni aspekti
IV nedjelja, vježbe - Vertikalne komunikacije - liftovi - AB jezgra: konstruktivni i funkcionalni aspekti
V nedjelja, pred.- Fasade skeletnih zgrada: zidane ispune – oblikovanje, materijalizacija,
V nedjelja, vježbe - Fasade skeletnih zgrada: zidane ispune – oblikovanje, materijalizacija,
VI nedjelja, pred.- Ventilisane fasade i sistemi pregradnih zidova
VI nedjelja, vježbe - Ventilisane fasade i sistemi pregradnih zidova
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum / Predaja elaborata pod A
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Celicne skeletne zgrade: konstruktivni principi, sklopovi i elementi
VIII nedjelja, vježbe - Celicne skeletne zgrade: konstruktivni principi, sklopovi i elementi
IX nedjelja, pred.- Celicne meduspratne konstrukcije: sa valjanim profilima, spregnute, sa cel. limovima
IX nedjelja, vježbe - Celicne meduspratne konstrukcije: sa valjanim profilima, spregnute, sa cel. limovima
X nedjelja, pred.- Fundiranje celicnih stubova; zaštita celicnih konstrukcija od požara
X nedjelja, vježbe - Fundiranje celicnih stubova; zaštita celicnih konstrukcija od požara
XI nedjelja, pred.- Fasade skeletnih zgrada: zid zavjesa – konstrukcija, oblikovanje, materijalizacija
XI nedjelja, vježbe - Fasade skeletnih zgrada: zid zavjesa – konstrukcija, oblikovanje, materijalizacija
XII nedjelja, pred.- Montažni prefabrikovani sistemi
XII nedjelja, vježbe - Montažni prefabrikovani sistemi
XIII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum / Predaja elaborata pod B
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Završna predaja semestralnog grafickog rada
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4.2 kredita x 40/30 = 5 sati i 40 minuta u semestru 89 sati i 40 min. (nastava) + 11 sati i 20 min. (pripreme) + 25 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaVladislav Ivkovic: “Višespratne skeletne zgrade – konstruktivni sklopovi i elementi”,Arhitekton. fakultet u Beogradu, ICS, Beograd, 1974. Prof.dr Božidar D. Milic: “Elementi i konstrukcije zgrada”, UCG Gradevinski fakultet, Podgorica, 1999. Ernst Nojfert: “Arhitektonsko projektovanje”, 34.prošireno izdanje, Gradevinska knjiga, Beograd, 1996. Literatura - dopunska: Martin Mittag: “Gradevinske konstrukcije”, 18.potpuno preradeno izdanje, Gradevinska knjiga, Beograd, 2003. F. Hart, W. Henn, H. Sontag: “Atlas celicnih konstrukcija - visokogradnja”, Gradevinska knjiga, Beograd, 1987. F. Cing, K. Adams: "Ilustrovani primjeri konstrukcija", Gradevinska knjiga, Beograd, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo na nastavi: 4 - 6 poena - semestralni graficki rad: 13 - 24 poena - 2 kolokvijuma: 34 - 70 poena - završni ispit :  50 poena
Posebne naznake za predmetVježbe (V) se izvode za grupe do 20 studenata. Po potrebi predavanja se mogu izvoditi i na engleskom jeziku.
NapomenaDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ISTORIJA ARHITEKTURE III (NOVI VIJEK)

Naziv predmeta:ISTORIJA ARHITEKTURE III (NOVI VIJEK)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2529Obavezan322+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaIstorija arhitekture 3 izvodi se na predavanjima uz konsultacije
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija arhitekture III - Novi vijek: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji Novog vijeka, teoriji i tehnologijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije uticaj istorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Ilija Laloševic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja svakog poglavlja sa projekcijama, obavezne konsultacije, ucenje, kolokvijumi i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Graditeljski koncepti, znacenje prostora i oblika u renesansi
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Arhitektura rane renesanse - Bruneleski
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Teorijske postavke renesansne arhitekture – Leon Batista Alberti
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Renesansa arhitektura Italije u XV veku
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Zrela renesansa u Italiji- XVI vek (Bramante, Rafaelo, ...)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Mikelandjelo. Paladio. Renesansa u Evropskim zemljama
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Barokna arhitektura; znacenje i jezik
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Bernini i Boromini
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Barokna arhitektura u Italiji (Gvarini, ...)
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Barokna arhitektura u Evropi i regionu
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Razvoj urbanizma u renesansi; idealni gradovi
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Barokni urbanizam; principi oblikovanja baroknog grada
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 2.4 kredita x 40/30 = 3 sata i 12 minuta u semestru 51 sat i 12 min. (nast.)+6 sati i 24 min. (pripreme)+14 sati i 24 min. (dop. r.)=72h
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaNadja Kurtovic Folic, Razvoj arhitekture i naselja, skripta; Bogdan Nestorovic, Arhitektura novog veka, Naucna knjiga, Beograd 1964, Bruno Milic, Razvoj grada kroz stoljeca 3, Školska knjiga, Zagreb 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjima i vježbama od 3.0 do 6.0 poena - kolokvijumi po 47poena (minimum po kolokvijumu 23,,5 poena) - Prelazna ocjena se dobija sa najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetPredavanja se izvode za oba studija zajedno
NapomenaDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti kod Šefa odsjeka za Arhitekturu i predmetnog nastavnika
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / URBANA SOCIOLOGIJA

Naziv predmeta:URBANA SOCIOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2530Obavezan522+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima, teorijama imetodima opšte sociologije i sociologije grada koja sadrži elemente sociologije arhitekture i uzrbanizma.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog Urbana sociologija: 1. Shvata odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potreba korisnika prostora; 2. Razumije potrebe i težnje korisnika prostora; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice; 5. Razumije kontekstualnosti, tj uk
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Vladimir Bojković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, interaktivna nastava
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet opšte sociologije : razvoj sociološkog pogleda na svijet, kako nam sociologija može pomoći u razumijevanju društva i grada
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Razvoj sociološke misli /klasici/ novija sociološka gledišta
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Metodi sociološkog istraživanja
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Predmet sociologije grada: urbani fenomen kao projekcija globalnih društava u prostoru
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Teorijski pravci u urbanoj sociologiji
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Savremene tendencije u urbanoj sociologiji
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Pojam, tipovi i funkcije gradova
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Socijalna organizacija u urbanim sredinama
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pojam urbanizacije
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Modeli urbanizacije
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Sociološki aspekti urbanizma i arhitekture
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Metodi urbane sociologije
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sati i 6 minuta struktura: 2sata predavanja 0sat vježbanja 1 sat i 6minuta –samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveUredno pohađanje nastave i pozitivno ocijenjeni oba kolokvijuma
KonsultacijePredviđene su konsultacije sa predmetnim nastavnikom jedan put nedeljno
Literatura- Gidens , Entoni : "Sociologija" - Vujovic,Sreten : "Sociologija grada" - Vujovic Sreten : " Ljudi i gradovi " - Basan , Mišel:" Za obnovu urbane sociologije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeUredno pohađanje nastave : maksimum 6 poena - I kolokvijum : maksimum 37 poena - II kolokvijum : maksimum 37 poena - Esej : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 74 poen ** Prelazna ocjena se dobijaako student ostvari najmanje 50 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / GEODEZIJA

Naziv predmeta:GEODEZIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2544Obavezan621+0+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenost.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz geodezije.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Geodezija: 1. Poseduje osnovna znanja o primjeni različitih tehnologija prostornog prikupljanja podataka; 2. Sposoban je da primijeni kartografsku interpretaciju prostornih formi u različitim projekcijama; 3. Posjeduje osnovna znanja o primjeni geodetskih podloga u urbanističkom projektovanju i planiranju; 4. Razumije primjenu inženjerske geodezije u postupcima prenošenja projektovane geometrije na teren; 5. Poseduje osnovna znanja o primjeni savremenih geodetskih tehnologija za potrebe arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Radovan Đurović dipl.inž.geod.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, pokazne vježbe za rad sa kartama, topografskim podlogama i instrumentima. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Podjela geodezije na naučni i praktični dio. Oblasti geodezije. Istorijski razvoj. Oblik i dimenzije planete Zemlje. Topografska podloga, osnovne osobine, način izrade i korišćenja. Geografske koordinate i uglovne jedinice. Projekciona ravan i vrste projekcija.
I nedjelja, vježbe - Računanja sa razmjerama.
II nedjelja, pred.-Gaus – Krigerova projekcija. Državni koordinatni sistem. Podjela projekcione ravni na listove R 1:5000, R 1:2500, R 1:1000 i R 1:500. Nanošenje i očitavanje koordinata tačaka sa listova planova pomoću decimetarske mreže. UTM projekcija.
II nedjelja, vježbe Podjela projekcione ravni na listove R 1:5000, R 1:2500, R 1:1000 i R 1:500.
III nedjelja, pred.- Orijentacija duži u prostoru i u projekcionoj ravni. Azimut. Direkcioni ugao. Specijalni slučajevi računanja direkcionog ugla. Osobine i razlike azimuta i direkcionog ugla.
III nedjelja, vježbe - Direkcioni ugao. Specijalni slučajevi računanja direkcionog ugla.
IV nedjelja, pred.- Definicija ugla u ravni. Mjerne jedinice ugla i njihovi međusobni odnosi. Mjerenje ugla uglomjerom. Osnovne karakteristike instrumenata i pomoćne opreme za mjerenje uglova. Razvoj instrumenata za mjerenje uglova. Priprema instrumenta za postupak mjerenja ugla. Metode za mjerenje uglova.
IV nedjelja, vježbe - Mjerne jedinice ugla i njihovi međusobni odnosi.
V nedjelja, pred.- Definicija dužine i metra. Direktno mjerenje dužina. Optičko mjerenje dužina. Elektromegnetno mjerenje dužina. Određivanje dužina i uglova iz pomoćnog trougla – triangulacija. Računanje dužine iz koordinata tačaka.
V nedjelja, vježbe - Određivanje dužina i uglova iz pomoćnog trougla – triangulacija. Računanje dužine iz koordinata tačaka.
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe - Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, pred.- Geodetski premjer, državni premjer. Osnovni principi snimanja terena za izradu topografskih podloga. Trigonometrijska mreža. Poligonska i linijska mreža.
VII nedjelja, vježbe - Osnovni principi snimanja terena za izradu topografskih podloga.
VIII nedjelja, pred.- Metode snimanja terena. Polarna metoda. Fotogrametrijska metoda. GNSS metoda. Bespilotne letilice. LIDAR metoda. Satelitski snimci. Radarsko snimanje terena.
VIII nedjelja, vježbe - Računanje koordinata pomoću podataka dobijenih polarnom metodom.
IX nedjelja, pred.- Definicije visine, visinske razlike i mareografa. Nivelmanska mreža. Podjela nivelmana. Pribor za geometrijski nivelman. Mjerenje visinskih razlika metodom geometrijskog nivelmana. Trigonometrijski nivelman.
IX nedjelja, vježbe - Računanja visinskih razlika u geometrijskom i trigonometrijskom nivelmanu.
X nedjelja, pred.- Izrada topografske podloge. Topografski ključ. Vertikalna predstava terena. Interpolacija izohipsi. Digitalni model terena. Geodetske podloge (katastarski, topografski, katastarsko - topografski i ortofoto planovi).
X nedjelja, vježbe - Praktičan rad sa topografskim podlogama u digitalnom obliku. Topografski znaci.
XI nedjelja, pred.- Geodetsko obilježavanje - prenošenje projekta na teren. Visinsko (1D) obilježavanje. Polarna metoda obilježavanja. GPS metoda obilježavanja. Tačnost obilježavanja.
XI nedjelja, vježbe - Računanje elemenata za obilježavanje polarnom metodom.
XII nedjelja, pred.- Pojam i načela katastra nepokretnosti. Katastarske teritorijalne jedinice i građevinska parcela. Katastar nepokretnosti u Crnoj Gori. Izrada katastra nepokretnosti. Sadržaj katastra nepokretnosti. Održavanje katastra nepokretnosti. Izdavanje podataka i upisi u katastar nepokretnosti. Katastar vodova. Primjena geodezije u projektima urbane infrastrukture. Uloga geodetskih podloga kod projekata prostornog uređenja.
XII nedjelja, vježbe - Uvid u katastar nepokretnosti, upoznavanje sa sajtom Uprave za nekretnine, listovi nepokretnosti.
XIII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIII nedjelja, vježbe - Drugi kolokvijum.
XIV nedjelja, pred.- Organizacija izvođenja geodetskih radova polarnom, GNSS, aerofotogrametrijskom i nivelmanskom metodom sa analizom norma dana.
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija izvođenja geodetskih radova polarnom, GNSS, aerofotogrametrijskom i nivelmanskom metodom sa analizom norma dana.
XV nedjelja, pred.- Rad sa geodetskim instrumentima, primjeri iz prakse.
XV nedjelja, vježbe - Rad sa geodetskim instrumentima, primjeri iz prakse.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaPredavanja, materijal sa sajta Arhitektonskog fakulteta (http://ucg.ac.me/af) – predmet Geodezija – osnovne studije. Predavanja, materijal sa sajta Građevinskog fakulteta (http://ucg.ac.me/gf) – predmet Geodezija – osnovne studije. Geodezija u građevinarstvu, Čvorović, M., Unireks Nikšić, 1992.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 5 domaćih zadataka ukupno 5 poena (svaki domaći zadatak 1 poen) - Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - Uredno pohađanje nastave 5 poena (svaki izostanak –1 poen) - Završni ispit 50 poena. - Prelazna ocjena se dobija za najmanje 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa, prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2566Obavezan693+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim prostorno – funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama i metodama u organizaciji i projektovanju turističko-ugostiteljskih objekata.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 4: 1. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – turistički objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veljko Radulović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studijske stručne ekskurzije, studentske radionice. Na predavanjima studenti se upoznaju sa turističkim objektima i njihovim značajem za razvoj turizma, vrstama i tipologijom turističkih objekata kao i prostorno – funkcionalnim karakteristikama organizacije prostora turističkih objekata. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju jedan idejni projekat nekog turističkog objekta.Na studentskim ekskurzijama studenti, u pratnji profesora i saradnika, obilaze karakteristične primjere turističkih objekata u okruženju, uz stručna objašnjenja i komentare na licu mjesta. Na studentskim radionicama studenti u grupama, sa studentima drugih fakulteta arhitekture, analiziraju i rješavaju probleme turističkih objekata na konkretnim lokacijama, zajedno sa profesorima i saradnicima matičnogi drugih fakulteta.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema semestra.
I nedjelja, vježbe - Priprema semestra.
II nedjelja, pred.-Pregled razvoja i značaja turizma.
II nedjelja, vježbe Upoznavanje sa projektnim zadatkom i lokacijom.
III nedjelja, pred.- Osnovne vrste i tipovi turističko–ugostiteljskih objekata.
III nedjelja, vježbe - Analiza lokacije.
IV nedjelja, pred.- Analiza vrsta i tipova turističko – ugostiteljskih objekata za smještaj.
IV nedjelja, vježbe - Analize mogućih koncepata.
V nedjelja, pred.- Hoteli kao reprezentativni turistički objekti.
V nedjelja, vježbe - Razrada koncepta.
VI nedjelja, pred.- Prilazni i okolni prostori hotela. Analiza funkcionalnih sadržaja hotela.
VI nedjelja, vježbe - Razrada forme.
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Grupisanje osnovnih prostornih grupacija hotela.
VIII nedjelja, vježbe - Razrada forme i funkcije.
IX nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
X nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
X nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
XI nedjelja, pred.- Analiza smještajnih i društvenih prostora hotela.
XI nedjelja, vježbe - Razrada funkcije.
XII nedjelja, pred.- Analiza ekonomsko – tehničkih prostora i instalacije hotela.
XII nedjelja, vježbe - Razrada funkcije.
XIII nedjelja, pred.- Oprema i namještaj hotela. Kategorizacija turističkih objekata.
XIII nedjelja, vježbe - Razrada projekta.
XIV nedjelja, pred.- Komparativni primjeri u regionu i Evropi. Analiza i istraživanje.
XIV nedjelja, vježbe - Razrada prezentacije projekta.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno 9.0 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 3 sata predavanja 4 sata računskih vježbi 5 sato samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (12 sati) x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (12 sati) = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9.0x30 = 270 sati Dopunski rad: 54 sata Struktura opterećenja: 192 sata (Nastava) + 24 sata (Priprema) + 54 sata (Dopunski rad) = 270 sati
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno i aktivno pohađanje nastave.
KonsultacijeRedovne na sedmičnom nivou.
Literatura- Dr Bao Zhi Fang, Izgradnja turističkih objekata u Jugoslaviji, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 1983. - Knežević – Kordiš, Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1976., - David J. Telfer , Richard Sharpley, Tourism and Development in the Developing World, ‎ Routledge; 2nd edition (November 30, 2015) - Goran Radović, Turističko-ugostiteljski objekti – Skripta, Arhitektonski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2006. - Walter A. Rutes, RichardH. Panner, Lawrence Adams, Hotel Design – planning and development, Norton & Company, New York – London, 2001. - Fred R. Lawson, Hotels and Resorts–Planing, Design and Refurbishment, Architectural Press– lsevier, 2007. - Edited David Littlefield, Metrik Handbook – Planning and Design Data, Architectural Press – Elsevier, 1968 – 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje * Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2568Obavezan593+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim prostorno – funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama, kao i metodama u organizaciji i projektovanju privrednih i poslovnih objekata - administrativni i poslovno-komercijalni, industrijski, poljoprivredni i objekti slične namjene.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 3: 1. Poznaje istorijski razvoj predmetne tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije; 2. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte arhitektonskih objekata ove tipologije – privredne i poslovne objekti različite razmjere i složenosti; 3. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj. uklapanju objekta u postojeći fizički i socijalni kontekst. 4. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata ove tipologije, sa funkcionalnog, estetskog, tehničko-tehnološkog, kao i aspekta potreba korisnika.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavica Stamatović Vučković Saradnici prema rasporedu
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja (3 sata nedjeljno) i praktični dio nastave (rad u studiju, 4 sata nedjeljno), obilazak lokacija i stručne posjete u pratnji profesora i saradnika u nastavi, konsultacije. Tokom praktične nastave (na vježbama) studenti tokom semestra samostalno ili u grupama (max. 2 studenta) izrađuju idejni projekat nekog privrednog/poslovnog arhitektonskog objekta, koji se, uz odbranu, predaje na kraju semestra.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje - pregled tipoloških grupa (administrativni i poslovno-komercijalni objekti, industrijski objekti, poljoprivredni objekti i sl.), istorijski pregled, osnovne karakteristike, primjeri, savremeni koncepti.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa projektnim zadatkom i lokacijom, podjela zadataka, odlazak na lokaciju.
II nedjelja, pred.-Administrativne i poslovne zgrade - istorijski pregled, tipologije, urbanistički aspekti, pozicije u strukturi grada, itd. Proces projektovanja, zoniranje, funkcionalne šeme, tipovi organizacije radnih jedinica - sitemi, funkcionalni traktovi.
II nedjelja, vježbe Analiza lokacije, postojeće stanje - urbanistički aspekti; zoniranje; saobraćaj - definisanje kolskih i pješačkih pristupa. Analiza projektnog zadatka - sadržaja, površina, itd., početak rada na konceptu.
III nedjelja, pred.- Glavni elementi administrativno-poslovnih zgrada, modularnost i primjena, funkcionalne zone i šeme, dimenzionisanje prostora, konstruktivni sklopovi, spratni element, fasadni elementi, infrastruktura, prefabrikacija, primjeri. Normativi.
III nedjelja, vježbe - Urbanističko - arhitektonski aspekti - razrada koncepta, funkcionalni aspekti, dimenzionisanje prostora. Koncept - Kontekst.
IV nedjelja, pred.- Tradicionalni (zatvoreni) sistem; otvoreni “pejzažni” sistem (landscape/open space) i kombinovani sistemi ("combi-biro") - istorijski razvoj; dimenzionisanje prostora za rad (radno mjesto) - normativi; tipovi organizacije radnih prostora; prostorna organizacija i funkcionalni sadržaj; primjena modula; "funkcionalne trake"; horizontalne i vertikalne komunikacije; jezgra; prateće i servisne prostorije; pravilnici i standardi; uporedna analiza sistema - prednosti i mane, primjeri iz savremene prakse - wellbeing koncepti. Normativi.
IV nedjelja, vježbe - Urbanističko - arhitektonski aspekti - razrada koncepta; funkcija - forma; skice, modeli, radne makete
V nedjelja, pred.- Administrativni i poslovni objekti - posebne tipološke grupe (banke, biblioteke, arhivi i sl.); zoniranje, organizaciono-prostorne šeme; interna i eksterna administracija; prostorna organizacija sa različitih aspekata (ulazno/izlazne zone; šalter sale; trezori; depoi, "carrels", servisi, itd.); ekološki aspekti, primjeri iz savremene prakse. Normativi.
V nedjelja, vježbe - Urbanističko - arhitektonski aspekti - razrada koncepta; funkcija - forma; 3D modeli, radne makete
VI nedjelja, pred.- Komercijalno-poslovni objekti - "shopping-mall" - istorijski razvoj; organizaciono-prostorne šeme; "kontrolisani prostor" (ekološki i energetski aspekti), primjeri iz savremene prakse. Normativi.
VI nedjelja, vježbe - Prva provjera rada - prezentacija/odbrana koncepta pred profesorom i saradnicima u nastavi. Dobijanje smjernica za nastavak rada.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum 1
VII nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta; proces projektovanja: funkcija - forma - preispitivanje; osnove i presjeci, 3D model, radne makete
VIII nedjelja, pred.- Privredni objekti - industrijski kompleksi i zgrade - istorijski pregled, karakteristike, tipologije, urbanistički aspekti, položaj i lociranje u strukturi grada, saobraćajna infrastruktura, uticajni faktori, uloga i značaj tehnološkog procesa, zone i elementi industrijskih kompleksa - zoniranje. Proces projektovanja.
VIII nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta; funkcija - forma; osnove i presjeci, 3D model, radne makete
IX nedjelja, pred.- Sistemi organizacije industrijskih kompleksa: paviljonski (razuđeni, otvoreni) sistem, blok (kompaktni) sistem i mješoviti sistem - karakteristike, šeme, uporedne analize, prednosti i mane; atrijumski sistem; fazna izgradnja, primjeri. Normativi.
IX nedjelja, vježbe - Proces projektovanja: funkcija - forma; konstrukcija, materijalizacija, osnove i presjeci, 3D model, radne makete
X nedjelja, pred.- Tok tehnološkog i proizvodnog procesa vs. prostorna organizacija i oblikovanje industrijskih objekata, otvoreni i zatvoreni sistemi; radno mjesto; radionički prostori - klimatski faktori i orijentacija; radni gabarit-remontni gabarit; beskrajna traka; infrastrukturni sistemi; saobraćajna infrastruktura i elementi, unutrašnji transport; kranski sistemi; konstruktivni sistemi i elementi
X nedjelja, vježbe - Proces projektovanja: koncept-kontekst; funkcija - forma; konstrukcija, materijalizacija, osnove i presjeci, 3D model, radne makete
XI nedjelja, pred.- Industrijski kompleksi i zgrade - oblici i sklopovi; niske hale, visoke hale, višespratne zgrade; polumontažn/montažni; šed hale - karakteristike, funkcionalni, konstruktivni i oblikovni aspekti, tipologija; hale sa lanternama - karakteristike, funkcionalni, konstruktivni i oblikovni aspekti, tipologija; materijalizacija, primjeri. Normativi.
XI nedjelja, vježbe - Druga provjera rada - preliminarna predaja
XII nedjelja, pred.- Industrijski kompleksi i zgrade - elementi unutrašnjeg prostora po zonama - karakteristike; oprema, materijalizacija (podovi, zidovi), dezo-barijere; prateći prostori (upravne zgrade, garderobe, sanitarije, propusnici; laboratorije i dr.), skladišta - dimenzionisanje; osvjetljenje; bezbijednost; protivpožarni uslovi. Normativi.
XII nedjelja, vježbe - Proces projektovanja: funkcija - forma; konstrukcija, materijalizacija, osnove i presjeci, 3D model, radne makete
XIII nedjelja, pred.- Poljoprivredni kompleksi i zgrade - istorijski razvoj; tipologija, karakteristike, proces proizvodnje, šeme. Prostori za boravak stoke - stočne staje, farme; skladišni prostori, hangari; Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda: mljekare; vinarije; proizvodnja mesa i mesnih proizvoda; proizvodi od voća i povrća ("kuća voća"); med ("kuća meda"), maslinovo ulje ("kuća maslina") i dr. Normativi.
XIII nedjelja, vježbe - Proces projektovanja: funkcija - forma; konstrukcija, materijalizacija, osnove i presjeci, 3D model, radne makete
XIV nedjelja, pred.- Poljoprivredni kompleksi i objekti - Vinarije i destilerije - tehnološki proces i konzumacija - potrebni prostori - karakteristike i dimenzionisanje (vinifikatori, njega vina, degustacija), vinski putevi; savremeni koncepri i tehnologije; uloga arhitekture i dizajna u funkciji podsticaja razvoja poljoprivrede i turizma - savremeni koncepti i primjeri iz prakse. Normativi.
XIV nedjelja, vježbe - Proces projektovanja: funkcija - forma; konstrukcija, materijalizacija, osnove i presjeci, 3D model, radne makete - finalne korekcije
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2
XV nedjelja, vježbe - Finalna predaja i odbrana praktičnog (semestralnog) rada - I rok * Drugi rok za predaju tokom ispitnog roka, u dogovoru sa studentima.
Opterećenje studentaNedjeljno: 9.0 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 3 sata predavanja; 4 sata vježbi (praktične nastave); 5 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePoložena oba kolokvijuma/segmenta ( I i II dio) teorijskog dijela, kao i pozitivno ocjenjen praktični dio nastave (semestralni rad).
KonsultacijeRad sa studentima u studijima, konsultacije tokom semestra.
LiteraturaNOJFERT, Beograd: Gradjevinska knjiga; Gottfried A. (ed.) Edilizia per le attivita produttive e commerciali. Milano: Hoepli, 2003.; Gottfried A. (ed.) La progettazione di uffici e banche. Milano: Hoepli, 2007.; Coleman, P., Shopping Environments, Evolution, Planning and Design, Elsevier - Architectural Press, 2006.; Damjanović, V. Industrijski kompleksi i zgrade, Građevinska knjiga, Beograd, 1980.; Jürgen, A., Hausmann, K., Jüttner, F. Industrial buildings, Basel, Berlin, Boston, Birkhäuser, 2004.; Simonović, Đ., Poljoprivredne zgrade i kompleksi, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.; Woschek, H.G.; Duhme, D.; Friederichs, K. Wine&Architecture, Detail-Munich, 2012.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisutnost na predavanjima i vježbama: 5 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka I kolokvijum/ I dio: max. 22.5 poena, min. 11; II kolokvijum/ II dio: max. 22.5 poena, min. 11; Semestralni rad (praktični dio): max. 50 poena (7+13+30), min. 25
Posebne naznake za predmetLiteratura (skenirano, PDF) se dobija od profesora tokom semestra.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog profesora i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / SAVREMENA ARHITEKTURA

Naziv predmeta:SAVREMENA ARHITEKTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3353Obavezan422+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz oblasti istorije arhitekture od kraja XVIII do kraja XX vijeka, sa akcentom na modernim pokretima u XX vijeku. Studenti se upoznaju sa tendencijama u arhitekturi od korijena pojave modernizma tj. od pojave klasicizma, racionalizma, akademizma, „inženjerske arhitekture“, zatim preko avangardnih i modernih pokreta u XX vijeku, pa do savremenih arhitektonskih koncepata sa kraja XX i početka XXI vijeka, i to kroz značajne autore, njihove ideje, koncepte i realizacije.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Savremena arhitektura: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji, teoriji i tehnologijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije i objašnjava uticaj istorije i teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture; 3. Posjeduje sposobnost konceptualnog i kritičkog pristupa prema arhitektonskim i urbanističkim fenomenima; 4. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja; 5. Razumije arhitektonsku profesiju i ulogu arhitekte u društveno-ekonomskim procesima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavica Stamatović Vučković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja svakog poglavlja sa projekcijama, obavezne konsultacije, učenje, (semestralni rad, kolokvijumi i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Preduslovi za razvoj moderne - XVIII i XIX vijek (Piranezi, Blondel, Ledoux, Boullee, Diran i dr.)
I nedjelja, vježbe - /
II nedjelja, pred.-Industrijska revolucija - novi materijali i konstrukcije (Paxton, Eiffel, Garnijer, Pere i dr.)
II nedjelja, vježbe /
III nedjelja, pred.- Čikaška škola (Sullivan, Wright), Arts&Crafts, Secesija, Art Nouveau
III nedjelja, vježbe - /
IV nedjelja, pred.- Avangardni pravci XX vijeka (Ekspresionizam, Futurizam, De Stijl, Novi objektivizam, ... )
IV nedjelja, vježbe - /
V nedjelja, pred.- Avangardni pravci XX vijeka (Suprematizam, Zenitizam, Proun, Ruski konstruktivizam)
V nedjelja, vježbe - /
VI nedjelja, pred.- Adolf Loos, Njemački Werkbund, Bauhaus (Walter Gropius)
VI nedjelja, vježbe - /
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja, vježbe - /
VIII nedjelja, pred.- Le Corbusier (L’Esprit Nouveau, Ville Radieuse i dr.)
VIII nedjelja, vježbe - /
IX nedjelja, pred.- Mies van der Rohe, Internacionalni stil, Italijanski racionalizam (Teragni)
IX nedjelja, vježbe - /
X nedjelja, pred.- Frank Lloyd Wright, Alvar Alto
X nedjelja, vježbe - /
XI nedjelja, pred.- Brutalizam, CIAM, Grupa X, Fuler, Džonson, Kan, metabolizam, strukturalizam itd.
XI nedjelja, vježbe - /
XII nedjelja, pred.- High Tech, Postmodernizam, Dekonstruktivizam, Kritički regionalizam, savremeni arh. koncepti
XII nedjelja, vježbe - /
XIII nedjelja, pred.- Pregled arhitekture na teritoriji bivše SFRJ i Crne Gore u XX vijeku
XIII nedjelja, vježbe - /
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - /
XV nedjelja, pred.- Završni ispit / Predaja semestralnog rada - I rok
XV nedjelja, vježbe - /
Opterećenje studenta2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 2 sata predavanja; 1 sat i 6 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePoložena oba kolokvijuma/dijela ispita i pozitivno ocijenjen semestralni rad. Semestralni rad: Student bira temu koju mu nastavnik odobrava i piše rad (min. 3000, max. 5000 riječi) sa ilustracijama i bibliografijom (stampa, A4 format, predaje se na kraju semestra). Izrada kratkog eseja (do 500 rijeci) nije obavezna.
KonsultacijeKonsultacije tokom semestra oko odabira tema i tokom izrade rada. Uvid u kolokvijume/ispit sa konsultacijama.
Literatura- Kenet Frempton. Moderna arhitektura, kritička istorija. Beograd: Orion Art, 2004. - Sigfrid Gidion. Prostor, vreme, arhitektura. Beograd: Gradjevinska knjiga, 2002. - Hays, Michael К. (еd.) Architecture Theory since 1968. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. - Dženks Čarls. Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Gradjevinska knjiga, 1988. - Dobrović Nikola. Savremena arhitektura 1-5. Beograd: Arhitektonski fakultet, 1963-71. - Kloc, Hajnrih. Umetnost u XX veku: Moderna - Postmoderna - Druga moderna. Novi Sad: Svetovi, 1995. - Štraus, Ivan. Arhitektura Jugoslavije: 1945 - 1990, Sarajevo: Svjetlost, 1991.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Uredno pohađanje nastave: ukupno 5 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum/završni ispit - I dio : max 20 poena / min 11 p. - II kolokvijum/završni ispit - II dio: max 20 poena / min 11 p. - Kratki esej na zadatu temu (izmedju kolokvijuma): max 5 poena (nije obavezujuće) - Semestralni rad: max 50 poena / min 26 p. * Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet/
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / TEORIJA ARHITEKTURE I

Naziv predmeta:TEORIJA ARHITEKTURE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3354Obavezan342+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim elementima arhitektonske teorije, kroz teorijsku eksplikaciju i praktičnu primjenu.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita iz Teorije arhitekture I: 1. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture; 3. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Marija Bojović, predmetna nastavnica; Dr Marija Ćaćić, saradnica u nastavi; MSC Nikolina Sekulović, saradnica u nastavi.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, interaktivna nastava, vježbe, konsultacije, semestralni radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Pojam teorije, pojam prakse. Njihov odnos u arhitekturi. Forma i oblik.
I nedjelja, vježbe - Rad na prvom semestralnom elaboratu.
II nedjelja, pred.-Pojam forme. Prirodna i artificijelna forma. Arhitektonska forma.
II nedjelja, vježbe Rad na prvom semestralnom elaboratu.
III nedjelja, pred.- Forma u prostoru. Arhitektonska forma u prostoru.
III nedjelja, vježbe - Rad na prvom semestralnom elaboratu.
IV nedjelja, pred.- Opažajne sile . Proces opažanja prema Geštalt teoriji.
IV nedjelja, vježbe - Rad na prvom semestralnom elaboratu.
V nedjelja, pred.- Dinamika arhitektonske forme. Struktura i izraz arhitektonske forme. Sekundarna plastika.
V nedjelja, vježbe - Rad na prvom semestralnom elaboratu.
VI nedjelja, pred.- Složena arhitektonska forma. Pojam centra u arhitektonskoj kompoziciji.
VI nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Prvi kolokvijum.
VIII nedjelja, pred.- Složeni arhitektonski oblici.
VIII nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
IX nedjelja, pred.- Pojam kompozicije. Proces komponovanja u arhitekturi. Arhitektonska kompozicija. Principi organizacije i pravila uređenosti arhitektonske kompozicije.
IX nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
X nedjelja, pred.- Modusi nastanka arhitektonske forme. Ravnoteža.
X nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
XI nedjelja, pred.- Envelopa i zavisnost arhitektonske forme od nje. Princip transpozicije kod arhitektonske forme.
XI nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
XII nedjelja, pred.- Duh mjesta, duh prostora i vanvremenost kao bitni principi kod arhitektonske forme i njenog izraza.
XII nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
XIII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIII nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
XIV nedjelja, pred.- Odbrana završnog rada.
XIV nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
XV nedjelja, pred.- Prijem elaborata (prvi rok).
XV nedjelja, vježbe - Rad na drugom semestralnom elaboratu.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja; 2 sata vježbi u studiju; 1 sat i 33 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit: (5 sati i 33 minuta) x 16 = 88 sati i 8 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (5 sati i 33 minuta)=11 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4,0 x 30 = 120 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 20 sati i 46 minuta Struktura opterećenja: 88 sati i 8 min. (nastava) + 11 sati i 6 min. (prip.) + 20 sati i 46 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveKontinuirano praćenje nastave i aktivan rad na semestralnim elaboratima tokom semestra. Položena oba kolokvijuma odnosno zaršni ispit iz predmeta.
Konsultacije
Literatura- R. Arnhajm „Vizuelno mišljenje“, Univerzitet umjetnosti, Beograd 1985 - Z. Ruse, „Oblik i značenje“, IKSZ, Novi Sad,1994 - R. Arnhajm ,“ Dinamika arhitektonske forme“, Univerzitet umetnosti, Beograd 1990 - J. Jodicke, „ Oblik i prostor u arhitekturi“, Orion Art, Beogrqad 2009. - M. Merlot-Ponti.“ Phenomenolog of perteption“, routlage, London 1992. - K. Michael Hays, “Architecture Theory since 1968“,The MIT Press; Reprint edition ,2000. - R. Wollheim, „Art and its objects“, Cambridge Universsity Press,2002. - J. Palasma, „The Ayes of The Skin“, Wiley-Academy, Chichester,2005. - H. F. Mallgrave, “An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present“, Wiley-Blackwell, 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjeni semestralni elaborati. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 5 poena - I kolokvijum: najviše 22,5 poena - II kolokvijum: najviše 22,5 poena - Semestralni elaborati: ukupno 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / TEORIJA ARHITEKTURE II

Naziv predmeta:TEORIJA ARHITEKTURE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3355Obavezan442+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim elementima arhitektonske teorije kroz teorijsku eksplikaciju i praktičnu primjenu.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Teorije arhitekture II: 1. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture. 3. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Ema Alihodžić Jašarović MSc Nemanja Milićević MSc Velenka Herbez
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, interaktivna nastava, vježbe, konsultacije, semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Prostor. Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe - Prostor sjećanja / imaginacija djetinjstva
II nedjelja, pred.-Prostor. Mitološka tumačenja, filozofska i istorijska objašnjenja
II nedjelja, vježbe Prostor sjećanja / imaginacija djetinjstva
III nedjelja, pred.- Prirodni prostor i prostor stvoren građenjem. Način formiranja prostora.
III nedjelja, vježbe - Modelovanje praznine / metod dubljenja. Void + poché. Semstralna istraživanja / teorijski i praktični rad
IV nedjelja, pred.- Unutrašnji i spoljnji prostor. Arhitektonski i urbani prostor.
IV nedjelja, vježbe - Modelovanje praznine / metod dubljenja. Void + poché. Semstralna istraživanja / teorijski i praktični rad
V nedjelja, pred.- Strukturalne karakteristike unutrašnjeg i spoljnjeg prostora
V nedjelja, vježbe - Diskurs praznine / metod gradjenja. Semstralna istraživanja / teorijski i praktični rad
VI nedjelja, pred.- Gustina prostora. Praznina, zaposjednutost, akcija.
VI nedjelja, vježbe - Diskurs praznine / metod gradjenja. Semstralna istraživanja / teorijski i praktični rad
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Pjam prostornog koncepta. Prostor u prostoru. Zavisnost (nezavisnost) prostora od envelope
VIII nedjelja, vježbe - Prostorni koncept / eksperimentalni pristup
IX nedjelja, pred.- Vizuelne sekvence u procesu opažanja.
IX nedjelja, vježbe - Prostorni koncept / eksperimentalni pristup
X nedjelja, pred.- Vrijeme i prostor kao dimenzije u arhitekturi
X nedjelja, vježbe - Prostorni koncept / izrada semestralnog zadatka
XI nedjelja, pred.- Ekstenzija prostora. Brisanje granica spolja-unutra. Introvertan i ekstrovertan prostor.
XI nedjelja, vježbe - Prostorni koncept / izrada semestralnog zadatka
XII nedjelja, pred.- Egzistencijalni prostor
XII nedjelja, vježbe - Prostorni koncept / izrada semestralnog zadatka
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, pred.- Odbrana završnog rada.
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana završnog rada.
XV nedjelja, pred.- Prijem elaborata (prvi rok).
XV nedjelja, vježbe - Prijem elaborata (prvi rok).
Opterećenje studenta4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 1 sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
KonsultacijeKonsultacije jednom nedjeljno, ili više piuta u skladu sa potrebama studenata.
Literatura- R. Arnhajm „Vizuelno mišljenje“, Univerzitet umjetnosti, Beograd 1985 - G. Bašlar, „Poetika prostora“., Veselin Msleša, Sarjevo, 1982. - M. Merlot-Ponti.“ Phenomenolog of perteption“, routlage, London 1992. - S. Gideon „ Vreme , prostor, arhitektura“, građevinska knjiga, Beograd 2002. - Ph. Boudon, „O arhitektonskom prostoru“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2006. - J. Jodicke, „ Oblik i prostor u arhitekturi“, Orion Art, Beogrqad 2009. - K. Michael Hays, “Architecture Theory since 1968“,The MIT Press; Reprint edition ,2000. - R. Wollheim, „Art and its objects“, Cambridge Universsity Press,2002. - S.Holl,J.Pallasma, A.Perez-Gomez, „ Qwestion of Perception-Phenomenology of Architecture“ - Toshio Nakmura, Nobuyuki Yoshida, san Francisko 2006 - F.D. K. Ching, “Architecture: Form, Space, and Order “,John Wiley & Sons, 2007. - H. F. Mallgrave, “An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present“, Wiley-Blackwell, 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePoložena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen grafički elaborat - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena - I kolokvijum: maximum 20 poena - II kolokvijum: maksimum 20 poena - Semestralni rad: ukupno 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Naziv predmeta:GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4219Obavezan221+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / URBANISTIČKO PLANIRANJE

Naziv predmeta:URBANISTIČKO PLANIRANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4222Obavezan893+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / MATEMATIKA

Naziv predmeta:MATEMATIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4224Obavezan132+1+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz linearne algebre, analitičke geometrije u prostoru, diferencijalnog i integralnog računa.
Ishodi učenjaOčekuje se da studenti nakon položenog ispita Matematike mogu: 1. Rješavati matematičke probleme iz linearne algebre; 2. Rješavati matematičke probleme iz analitičke geometrije u prostoru; 3. Rješavati matematičke probleme diferencijalnog i integralnog računa.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaNastavnik: dr Anđela Mijanović Saradnik: mr Vladimir Ivanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Matrice (Operacije sa matricama).
I nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s prvog predavanja.
II nedjelja, pred.-Determinante (Izračunavanje, rang matrice, inverzna matrica).
II nedjelja, vježbe Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s drugog predavanja.
III nedjelja, pred.- Sistemi linearnih jednačina (Kroneker-Kapelijeva teorema, Kramerovo pravilo).
III nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s trećeg predavanja.
IV nedjelja, pred.- Sistemi linearnih jednačina (Matrična metoda, Gausova metoda eliminacije).
IV nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s četvrtog predavanja.
V nedjelja, pred.- Vektorska algebra (Operacije sa vektorima, Skalarni, vektorski i mješoviti proizvod).
V nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s petog predavanja.
VI nedjelja, pred.- Analitička geometrija u prostoru (metod koordinata, prava u prostoru).
VI nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s šestog predavanja.
VII nedjelja, pred.- Analitička geometrija u prostoru (ravan u prostoru).
VII nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s sedmog predavanja.
VIII nedjelja, pred.- Nizovi, granična vrijednost niza, osboine konvergentnih nizova.
VIII nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s osmog predavanja.
IX nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum.
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
X nedjelja, pred.- Osnovna svojstva funkcija. Granična vrijednost funkcija. Neprekidnost funkcija.
X nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s desetog predavanja.
XI nedjelja, pred.- Izvod funkcija. Osnovne teorme diferencijalnog računa.
XI nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s jedanaestog predavanja.
XII nedjelja, pred.- Izvod i njegove primjene (ispitivanje funkcija pomoću izvoda).
XII nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s dvanaestog predavanja.
XIII nedjelja, pred.- Neodređeni integral (definicija, metode integraljenja).
XIII nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s trinaestog predavanja.
XIV nedjelja, pred.- Određeni integral (definicija, izračunavanje, metode integracije, primjena).
XIV nedjelja, vježbe - Izrada praktičnih primjera vezanih za teoriju s četrnaestog predavanja.
XV nedjelja, pred.- Priprema za popravni kolokvijum.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbama. Izrada kolokvijuma i završnog ispita.
KonsultacijePo dogovoru.
LiteraturaR. Šćepanović, S.Jančić Rašović, Matematika za studente arhitekture, Univerzitet Crne Gore,Podgorica 2009.god. P. Miličić, M. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz Matematike 1, Beograd, 1988. god.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje-Kolokvijum 50 poena. - Završni ispit 50 poena. Sve u pisanoj formi, uz usmenu provjeru znanja u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili sumnje da su korišćenja nedozvoljena sredstva (telefoni, bubice i sl.)
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / STATIKA KONSTRUKCIJA

Naziv predmeta:STATIKA KONSTRUKCIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4362Obavezan342+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet sticu se osnovna znanja iz oblasti statike konstrukcija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: • Razlikuje statički određene od statički neodređenih linijskih nosača u ravni. • Odredi sile u presjecima i pomjeranja kod statički određenih linijskih nosača. • Primjenom metode sila odredi i nacrta dijagrame presečnih sila osnovnih statički neodređenih linijskih nosača.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ljiljana Žugic - nastavnik MSc Vasilije Bojović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Staticka šema konstrukcije, opterecenje spoljašnje i unutrašnje sile.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Staticka šema konstrukcije, opterecenje spoljašnje i unutrašnje sile.
II nedjelja, pred.-Osnovne jednacine tehnicke terorije savijanja štapa. Deformacije. uslovi ravnoteže. Veze izmedu deformacijskih velicina, sila i temperaturnih promjena.
II nedjelja, vježbe Osnovne jednacine tehnicke terorije savijanja štapa. Deformacije. uslovi ravnoteže. Veze izmedu deformacijskih velicina, sila i temperaturnih promjena.
III nedjelja, pred.- Ravni linijski nosaci, definicija i klasifikacija. Prosta greda
III nedjelja, vježbe - Ravni linijski nosaci, definicija i klasifikacija. Prosta greda
IV nedjelja, pred.- Konzolna greda. Greda sa propustima. Luk na tri zgloba.
IV nedjelja, vježbe - Konzolna greda. Greda sa propustima. Luk na tri zgloba.
V nedjelja, pred.- Lancani sistemi. Metoda dekompozicije. Rešetkasti nosaci.
V nedjelja, vježbe - Lancani sistemi. Metoda dekompozicije. Rešetkasti nosaci.
VI nedjelja, pred.- Uticajne linije. Uticajne linije za prostu gredu, konzolu i gredu sa propustima..
VI nedjelja, vježbe - Uticajne linije. Uticajne linije za prostu gredu, konzolu i gredu sa propustima..
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Teoreme o energiji štapa. Princip virtualnih sila. Proracun pomjeranja promj. PVS.
VIII nedjelja, vježbe - Teoreme o energiji štapa. Princip virtualnih sila. Proracun pomjeranja promj. PVS.
IX nedjelja, pred.- Staticki neodredeni linijski nosaci. Metoda sila.
IX nedjelja, vježbe - Staticki neodredeni linijski nosaci. Metoda sila.
X nedjelja, pred.- Kontualni nosac. Simetricni nosaci sa simetricnim i antimetricnim opterecenjem.
X nedjelja, vježbe - Kontualni nosac. Simetricni nosaci sa simetricnim i antimetricnim opterecenjem.
XI nedjelja, pred.- Površinski nosaci. Osnovne postavke teorije plocastih nosaca
XI nedjelja, vježbe - Površinski nosaci. Osnovne postavke teorije plocastih nosaca
XII nedjelja, pred.- Osnovne postavke teorije ljuski.
XII nedjelja, vježbe - Osnovne postavke teorije ljuski.
XIII nedjelja, pred.- Savremeni kompjuterski programi iz oblasti teorije konstrukcija.
XIII nedjelja, vježbe - Savremeni kompjuterski programi iz oblasti teorije konstrukcija.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 3.0 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra 64 sata (Nastava)+8 sati (Priprema)+18 sati (Dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaSlavko Rankovic, Gradevinski fakultet u Beogradu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjim i vježbama od 2.4 do 3.0 poena - testovi i graficki radovi od 2.8 do 8.0 poena - kolokvijumi po 20.0 poena - završni ispit 49.0 poena
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / INSTALACIJE U ZGRADAMA

Naziv predmeta:INSTALACIJE U ZGRADAMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4364Obavezan563+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

Naziv predmeta:SPECIJALNE KONSTRUKCIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4372Obavezan742+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovoljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja specijalnih konstrukcija.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Specijalne konstrukcije: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i . odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Šćepanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Razvoj konstruktivnih sistema u arhitekturi. Klasifikacija, principi konstruisanja, metode izbora sistema.
I nedjelja, vježbe - Razvoj konstruktivnih sistema u arhitekturi. Klasifikacija, principi konstruisanja, metode izbora sistema.
II nedjelja, pred.-Gredni sistemi. Oblikovanje (puni, rešetkasti, zidni, okvirni i prednapregnuti sistemi).
II nedjelja, vježbe Gredni sistemi. Oblikovanje (puni, rešetkasti, zidni, okvirni i prednapregnuti sistemi).
III nedjelja, pred.- Gredni roštilji. Ortogonalne i neortogonalne mreže, vešanje i podupiranje kosim elementima.
III nedjelja, vježbe - Gredni roštilji. Ortogonalne i neortogonalne mreže, vešanje i podupiranje kosim elementima.
IV nedjelja, pred.- Lučni sistemi. Oblikovanje lukova promenljivih preseka, lukova od montažnih elemenata.
IV nedjelja, vježbe - Lučni sistemi. Oblikovanje lukova promenljivih preseka, lukova od montažnih elemenata.
V nedjelja, pred.- Okvirni sistemi. Neprednapregnuti i prednapregnuti okviri. Sklopovi sa dijafragmama.
V nedjelja, vježbe - Okvirni sistemi. Neprednapregnuti i prednapregnuti okviri. Sklopovi sa dijafragmama.
VI nedjelja, pred.- Analiza izvedenih visokih objekata i objekata velikih raspona. Obavezan prilog Semestralnom projektu.
VI nedjelja, vježbe - Analiza izvedenih visokih objekata i objekata velikih raspona. Obavezan prilog Semestralnom projektu.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Viseće konstrukcije. Neprednapregnute i prednapregnute kablovske konstrukcije i konture.
VIII nedjelja, vježbe - Viseće konstrukcije. Neprednapregnute i prednapregnute kablovske konstrukcije i konture.
IX nedjelja, pred.- Viseće konstrukcije na kružnim i poligonalnim osnovama, otvorene i zatvorene mreže i šatori.
IX nedjelja, vježbe - Viseće konstrukcije na kružnim i poligonalnim osnovama, otvorene i zatvorene mreže i šatori.
X nedjelja, pred.- Specijalne konstrukcije: Tensegriti konstrukcije. Razvlacece konstrukcije. Pneumaticne konstrukcije.
X nedjelja, vježbe - Specijalne konstrukcije: Tensegriti konstrukcije. Razvlacece konstrukcije. Pneumaticne konstrukcije.
XI nedjelja, pred.- Trodimenzionalni sistemi. Štapasti sistemi u dva, tri i četiri pravca, čvorne veze.
XI nedjelja, vježbe - Trodimenzionalni sistemi. Štapasti sistemi u dva, tri i četiri pravca, čvorne veze.
XII nedjelja, pred.- Razvoj prostornih struktura. Klasifikacija, principi konstruisanja, metode izbora sistema.
XII nedjelja, vježbe - Razvoj prostornih struktura. Klasifikacija, principi konstruisanja, metode izbora sistema.
XIII nedjelja, pred.- Geometrijske osnove prostornih struktura. Platonovi i Arhimedovi poliedri.
XIII nedjelja, vježbe - Geometrijske osnove prostornih struktura. Platonovi i Arhimedovi poliedri.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- Finalna odbrana semestarskog rada. Analiza rezultata kolokvijuma. Rezime semestra.
XV nedjelja, vježbe - Finalna odbrana semestarskog rada. Analiza rezultata kolokvijuma. Rezime semestra.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 1 sat i 33minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: 1. Nestorović M.: Konstruktivni sistemi – principi konstruisanja i oblikovanja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000. Dodatna literatura: 2. Svi udžbenici iz oblasti arhitektonskih i građevinskih konstrukcija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - semestarki rad: 40; - kolokvijumi: 2 x 30 = 60; - završni ispit: 50. Kolokvijumi i završni ispit se rade pismeno. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

Naziv predmeta:NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4378Obavezan632+1+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti Organizacije i tehnologije građenja.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Nove tehnologije i materijali: 1. Posjeduje adekvatno znanje o konstruktivnim sistemima, građevinskoj problematici i savremenim tehnologijama, relevantim za arhitektonsko projektovanje; 2. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.Dr Ratko Mitrović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski radovi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Podjela i uopšte o tehnologijama građenja (tradicionalne, industrijske, montađne i ćelijaste)
I nedjelja, vježbe - Podjela i uopšte o tehnologijama građenja (tradicionalne, industrijske, montađne i ćelijaste)
II nedjelja, pred.-Tradicionalni sistemi građenja u odnosu na savremene sisteme građenja
II nedjelja, vježbe Tradicionalni sistemi građenja u odnosu na savremene sisteme građenja
III nedjelja, pred.- Racionalizovani sitemi građenja
III nedjelja, vježbe - Racionalizovani sitemi građenja
IV nedjelja, pred.- Polumontažni sistemi građenja
IV nedjelja, vježbe - Polumontažni sistemi građenja
V nedjelja, pred.- Velike prenosne oplate
V nedjelja, vježbe - Velike prenosne oplate
VI nedjelja, pred.- Montažni čelični sistemi građenja
VI nedjelja, vježbe - Montažni čelični sistemi građenja
VII nedjelja, pred.- KOLOKIJUM
VII nedjelja, vježbe - KOLOKIJUM
VIII nedjelja, pred.- Montažni armiranobetonski krupnopanelni ssitemi
VIII nedjelja, vježbe - Montažni armiranobetonski krupnopanelni ssitemi
IX nedjelja, pred.- Industrijalizacija i ćelijasti sistemi građenja
IX nedjelja, vježbe - Industrijalizacija i ćelijasti sistemi građenja
X nedjelja, pred.- Industrijalizacija kao krajni cilj
X nedjelja, vježbe - Industrijalizacija kao krajni cilj
XI nedjelja, pred.- Praktična upustva pri montaži različitih vrsta objekata visokogradnje
XI nedjelja, vježbe - Praktična upustva pri montaži različitih vrsta objekata visokogradnje
XII nedjelja, pred.- Mjere bezbjednosti sretstva za rad pri izvođenju montažnih radova
XII nedjelja, vježbe - Mjere bezbjednosti sretstva za rad pri izvođenju montažnih radova
XIII nedjelja, pred.- Novi materijali u izgradnji konstrukcije
XIII nedjelja, vježbe - Novi materijali u izgradnji konstrukcije
XIV nedjelja, pred.- Novi materijali kod izvođenja zanatskih radova
XIV nedjelja, vježbe - Novi materijali kod izvođenja zanatskih radova
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 minuta U toku semestra 42 sata i 40 min. (Nastava)+5 sati i 20 min.
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja).
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: •Bogdan Trbojević – Organizacija građevinskih radova Bogdan Trbojević, Živojin Praščević – Građevinske mašine Branislav Ivković, Dragan Arizanović – Organizacija i tehnologija građevinskih radova Autorski tim – GRAMAK, multimedijalni udžbenik za građevinske mašine, Petar Đuranović –Projektovanje organizacije građenja Ratko Mitrović - Teničko tehnološko modeliranje orgnizacijonih struktura građevinskih preduzeća Goran Ćirović –Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Seminarski radovi – 1 x 25 = 25 poena - Kolokijum 1 25 =25 poena - Završni ispit = 50 poena. - Prelazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena.
Posebne naznake za predmetDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
NapomenaDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKI DETALJ

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKI DETALJ
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4382Izborni822+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKA GRAFIKA

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKA GRAFIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9822Obavezan141+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaStudent se uči vještini crtanja predstavljanja i prezentacije oblika u prostoru i oblika prostora. Izučavaju se prostorno - geometrijski principi i analiziraju osnovna svojstva arhitektonskog crteža. Studenti se upoznaju sa metodama prezentacije I sistemima dokumentovanja. Crtanje na terenu predstavlja praktičan dio zadatka, gdje student crtaju određeni objekat, koji je potrebno prezentovati.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonske grafika: 1. Posjeduje znanje o značaju i primjeni vizuelnih umjetnosti i njihovom uticaju na arhitekturu; 2. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora i objekta i njegovog okruženja, i sposoban je da navedeno predstavi na vizuelno adekvatan način; 3. Ima sposobnost da predstavi projekte objekata različite tipologije, razmjere i složenosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Ema Alihodžić Jašarović MSc Katarina Radević Sanja Sekulović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studijske stručne ekskurzije, studentske radionice i crtanje na terenu. Na predavanjima studenti se upoznaju sa tehnikama crtanja i tehnikama prezentacije. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju kompleksan grafički
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis semestra.
I nedjelja, vježbe - Priprema i upis semestra.
II nedjelja, pred.-Uvod. Grafički jezik/vizuelne komunikacije – osnovni pojmovi.
II nedjelja, vježbe Uvod. Grafički jezik/vizuelne komunikacije – osnovni pojmovi.
III nedjelja, pred.- Linija. Crtež. Tehnike crtanje - osnovni pojmovi.
III nedjelja, vježbe - Linija. Crtež. Tehnike crtanje - osnovni pojmovi.
IV nedjelja, pred.- Precizan arhitektonski crtež. Grafičke matrice i njihova primjena. Podjela i sistemi geometrijskih konstrukcija.
IV nedjelja, vježbe - Precizan arhitektonski crtež. Grafičke matrice i njihova primjena. Podjela i sistemi geometrijskih konstrukcija.
V nedjelja, pred.- Dvodimenzionalnost/trodimenzionalnost.
V nedjelja, vježbe - Dvodimenzionalnost/trodimenzionalnost.
VI nedjelja, pred.- Dvodimenzionalne transformacije.
VI nedjelja, vježbe - Dvodimenzionalne transformacije.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Organizacija i kompozicija crteža.
VIII nedjelja, vježbe - Organizacija i kompozicija crteža.
IX nedjelja, pred.- Izražajni elementi linije, površine, volumen, arhitektonske kompozicije.
IX nedjelja, vježbe - Izražajni elementi linije, površine, volumen, arhitektonske kompozicije.
X nedjelja, pred.- Oblik u prostoru i oblik prostora (crtanje na terenu).
X nedjelja, vježbe - Oblik u prostoru i oblik prostora (crtanje na terenu).
XI nedjelja, pred.- Konstrukcija i predstavljanje prostora i oblika u prostoru.
XI nedjelja, vježbe - Konstrukcija i predstavljanje prostora i oblika u prostoru.
XII nedjelja, pred.- Linearna i površinska artikulacija površine ravni.
XII nedjelja, vježbe - Linearna i površinska artikulacija površine ravni.
XIII nedjelja, pred.- Boja - tehnike prezentacije, model.
XIII nedjelja, vježbe - Boja - tehnike prezentacije, model.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- Prijem elaborata (prvi rok).
XV nedjelja, vježbe - Prijem elaborata (prvi rok). Dopunska nastava i prijem elaborata (drugi rok).
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta Struktura: 1sata predavanja 2 sata vježbanja 2sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePredavanja, vježbe, konsultacije, studijske stručne ekskurzije, studentske radionice i crtanje na terenu. Na predavanjima studenti se upoznaju sa tehnikama crtanja i tehnikama prezentacije. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju kompleksan grafički elaboarat u kome se upoznaju sa sistemima grafičkih prezentacija i svojstvima arhitektonskog crteža.
KonsultacijeKonsultacije se održavaju jednom nedjeljno, ili više puta u odnosu na potrebe studenata.
Literatura- A.Radojevic, Arhitektonsko crtanje 1-3, Arhitektonski fakultet 1999. god; - Porter, T. and Goodman, Manual oh Graphics Techniques 1,2, London 1987.; - R.Arnhajm,Umetnost i vizuelno opažanje, Beograd 1987; - W.Wong, Principles of Two dimensional Design, Canada 1972.; - M.Popović, Estetika i kompozicija, Beograd 2008; - I Antal,ing arch.L.Kušnir,ing arch. I Slamen, "Arhitektonska grafika", Tehnička knjiga Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen grafički elaborat - Uredno pohađanje nastave : ukupno 5 poena - 2 domaca zadatka ukupno : 5 poena - I kolokvijum: maximum 20 poena - II kolokvijum: maksimum 20 poena - graficki elaborate: ukupno 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI PROJEKTOVANJA I

Naziv predmeta:OSNOVI PROJEKTOVANJA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9823Obavezan193+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI PROJEKTOVANJA II

Naziv predmeta:OSNOVI PROJEKTOVANJA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9824Obavezan293+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / CRTANJE

Naziv predmeta:CRTANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9825Obavezan131+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA

Naziv predmeta:NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9826Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaIzučavanje predmeta pomaže razvoju sposobnosti vizualizacije i imaginacije kod studenata, kao uslova za razvoj njihove kreativnosti, a kroz poboljšanje njihove prostorne percepcije. Studenti se upoznaju sa načinima predstavljanja oblika u prostoru i njihovih međusobnih relacija sa posebnim osvrtom na centralno projiciranje i sjenčenje.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita, student će moći da: objekte i njihove međusobne odnose prikaže u aksonometriji; konstruiše sjenke geometrijskih tijela i arhitektonskih objekata; prikazuje objekte u frontalnoj perspektivi; prikazuje objekte u perspektivi s ugla; konstruiše likove objekata u ogledalima, refleksije. Očekuje se da student u oviru ovog predmeta stekne sposobnost da razumije zakonitosti perspektive i da prikaže objekte u perspektivi; shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Gordana Rovčanin Premović, nastavnik Dr Nevena Mašanović i Sanja Sekulović, saradnici
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Aksonometrija - osnovne postavke; izometrija.
I nedjelja, vježbe - Aksonometrija - osnovne postavke; izometrija.
II nedjelja, pred.-Sjenčenje – osnovni principi; sjenčenje u ortogonalnoj projekciji, pod 45˚.
II nedjelja, vježbe Sjenčenje – osnovni principi; sjenčenje u ortogonalnoj projekciji, pod 45˚.
III nedjelja, pred.- Sjenčenje u kosoj projekciji.
III nedjelja, vježbe - Sjenčenje u kosoj projekciji.
IV nedjelja, pred.- Centralna projekcija – uvod; osnovni termini i principi perspektive; podjela perspektive.
IV nedjelja, vježbe - Centralna projekcija – uvod; osnovni termini i principi perspektive; podjela perspektive.
V nedjelja, pred.- Izbor položaja očne tačke, likoravni; metode crtanja perspektivnih slika.
V nedjelja, vježbe - Izbor položaja očne tačke, likoravni; metode crtanja perspektivnih slika.
VI nedjelja, pred.- Frontalna perspektiva.
VI nedjelja, vježbe - Frontalna perspektiva.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Perspektiva s ugla; duž i ravne figure.
VIII nedjelja, vježbe - Perspektiva s ugla; duž i ravne figure.
IX nedjelja, pred.- Deformacije duži; prava veličina duži.
IX nedjelja, vježbe - Deformacije duži; prava veličina duži.
X nedjelja, pred.- Deformacije ugla; prava veličina ugla.
X nedjelja, vježbe - Deformacije ugla; prava veličina ugla.
XI nedjelja, pred.- Fotogrametrija; restitucija; primjena fotogrametrije u urbanizmu i arhitekturi.
XI nedjelja, vježbe - Fotogrametrija; restitucija; primjena fotogrametrije u urbanizmu i arhitekturi.
XII nedjelja, pred.- Sjenčenje u perspektivi; položaj izvora svjetlosti.
XII nedjelja, vježbe - Sjenčenje u perspektivi; položaj izvora svjetlosti.
XIII nedjelja, pred.- Ogledala; zakon refleksije; osnovni principi refleksije u centralnoj projekciji.
XIII nedjelja, vježbe - Ogledala; zakon refleksije; osnovni principi refleksije u centralnoj projekciji.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Završni ispit (prvi rok)
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit (prvi rok)
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 1 sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 33 minuta) x 16 = 88 sati i 8 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (5 sati i 33 minuta)= 11 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4,0 x 30 = 120 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 20 sati i 46 minuta Struktura opterećenja: 88 sati i 8 min. (nastava) + 11 sati i 6 min. (prip.) + 20 sati i 46 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno pohađanje nastave i izrada grafičkih radova na času.
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: - Gagić Lj., Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd 1992. god; - Anđelković H., Perspektiva, Univerzitet u Nišu, Niš 2000. god. - Živanović S., Čučaković A., Zbirka zadataka sa rešenim primerima iz nacrtne geometrije i perspektive, Akademska misao, Beograd Dodatna literatura: - Niče V., Deskriptivna geometrija I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1999. god. - Anagnosti P., Perspektiva, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePoložena oba kolokvijuma i pozitivno ocijenjen grafički elaborat: - Uredno pohađanje nastave; - I kolokvijum; - II kolokvijum; - Elaborat; - Završni ispit.
Posebne naznake za predmet Vježbe se izvode u dvije grupe od po 25 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / DIGITALNE METODE U ARHITEKTURI

Naziv predmeta:DIGITALNE METODE U ARHITEKTURI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9827Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaRad na ovom predmetu ima za cilj ujedinjenje osnovnih znanja I vještina digitalnih tehnologija I digitalnih tehnika prezentacija. Kroz konkretne praktične zadatke studenti se upoznaju se I primjenjuju različiti softverski paketi. Tokom vježbanja se izučava se postupnost razvoja kompjuterskog arhitektonskog crteža, upoznaju se i primenjuju različite tehnike za iscrtavanje, predstavljanje i sveukupnu grafičku stilizaciju arhitektonskih poruka i nivoa kategorije arhitektonskih crteža. U zadacima se insistira se na aktivnom i vizuelnom odnosu, sticanju likovnog iskustva i osposobljavanju studenta da se samostalno grafički – likovno izražava.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog Digitalne metode u arhitekturi: 1. Poznaje vještine digitalnih tehnologija i digitalnih tehnika prezentacija.; 2. Posjeduje znanje iz prezentacije projekata različitih razmjera složenosti i tipologije, koristiće niz medija(tehnika); 3. Poznaje i koristi kreativnegrafičke prezentacije i shvata njihov značaj i uticaj na arhitekturu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Ema Alihodžić Jašarović Sanja Sekulović MSc Nikola Bajović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studentske radionice i crtanje na terenu. Na predavanjima studenti se upoznaju sa digitalnim metodama i tehnikama u arhitekturi, njihovoj primjeni i značaju u prezentaciji arhitektonske ideje. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju kompleksan grafički elaboarat u kome se upoznaju sa sistemima grafičkih prezentacija. Poseban akcenat je na modelovanju i video prezentaciji, kao metodama prezentacije arhitektonske ideje.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod.
I nedjelja, vježbe - Uvod.
II nedjelja, pred.-Digitalne tehnike u arhitekturi. Primjena digitalnih tehnologija u arhitekturi.
II nedjelja, vježbe Primjena programskog paketa AutoCad (iscrtavanje zadatih tehničkih crteža).
III nedjelja, pred.- Analiza grafičkog sklopa znakova i simbola. Komponovanje, transponovanje i aplikacija.
III nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa AutoCad (iscrtavanje zadatih tehničkih crteža).
IV nedjelja, pred.- Dizajn u arhitekturi. Grafički simboli i objašnjenja u arhitektonskom crtežu.
IV nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa ArchiCad (iscrtavanje zadatih tehničkih crteža).
V nedjelja, pred.- Arhitektonska vizuelizacija. Nivoi i kategorije grafičke stilizacije. Konvencije.
V nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa ArchiCad (iscrtavanje zadatih tehničkih crteža).
VI nedjelja, pred.- Plakat kao vid prezentacije u arhitekturi
VI nedjelja, vježbe - Priprema crteža za štampu. Tehnike grafičkih prezentacija.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Složena kompozicija. Maketa kao vid prezentacije u arhitekturi.
VIII nedjelja, vježbe - Primjena programskih paketa za 3D vizuelizacije (3D model).
IX nedjelja, pred.- Video prezentacija - Snimanje izabranog lokaliteta, prezentacija prikupljenih podataka.
IX nedjelja, vježbe - Primjena programskih paketa za 3D vizuelizacije (3D model).
X nedjelja, pred.- Komparativna analiza različitih tehnika kod prezentacije sadržaja arhitektonske poruke.
X nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa Adobe Photoshop (izrada plakata / postprodukcija crteža).
XI nedjelja, pred.- Generisanje prostora na osnovu slika. Simulacije u arhitekturi.
XI nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa Adobe Photoshop (izrada plakata / postprodukcija crteža).
XII nedjelja, pred.- Tehnike animacije i video postprodukcije u arhitekturi.
XII nedjelja, vježbe - Priprema crteža za 3D štampu i CNC.
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, pred.- Prijem elaborata (prvi rok).
XIV nedjelja, vježbe - Prijem elaborata (prvi rok).
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studenta4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 1 sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePredavanja, vježbe, konsultacije, studentske radionice i crtanje na terenu. Na predavanjima studenti se upoznaju sa digitalnim metodama i tehnikama u arhitekturi, njihovoj primjeni i značaju u prezentaciji arhitektonske ideje. Na vježbama u toku semestra studenti izrađuju kompleksan grafički elaboarat u kome se upoznaju sa sistemima grafičkih prezentacija. Poseban akcenat je na modelovanju i video prezentaciji, kao metodama prezentacije arhitektonske ideje.
KonsultacijeKonsultacije se organizuju jednom nedjeljno, ili više puta u skladu sa potrebama studenata, ili procjeni nastavnog tima.
Literatura- Đ.Petrović, Vizuelna istraživanja, BIGZ, Beograd, 1972. - D. Stanisavljević, Grafički priručnik, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2005. - David Neat , Model-Making: Materials and Methods - Mo Zell, Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation - Specijalizocvana referentna literatura za odgovarajuće softverske pakete (Adobe Ilustrator, Corel, Power Point, Photoshop CS...)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePoložena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen grafički elaborat - Uredno pohađanje nastave : ukupno 5 poena - 2 domaca zadatka ukupno : 5 poena - I kolokvijum: maximum 20 poena - II kolokvijum: maksimum 20 poena - graficki elaborate: ukupno 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 1

Naziv predmeta:OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 1
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9970Obavezan362+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 2

Naziv predmeta:OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9971Obavezan462+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslovljenost srodnim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaZadatak nastave na ovom predmetu jeste upoznavanje sa osnovnim funkcionalnim elementima izgrađenih prostora, kao i njihova relacija sa kontekstom u kome se nalaze. Funkcionalna struktura grada posmatra se u kontekstualnim uslovima izgrađenog gradskog prostora. Predmetom se naročito izučava prostorni raspored funkcija. Njihova međuzavisnost kao principi njihove transformacije u istorijskom kontinuitetu.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Osnove urbanističkog projektovanja 2: 1. Posjeduje adekvatno znanje iz urbanističkog projektovanja, metoda i vještina neophodnih u planskom procesu i sposobnost učestvovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije; 2. Ima sposobnost da objasni principe, mehanizme, modele urbanističkog projektovanja u kontekstu organizacije osnovnih urbanih funkcija; 3. Ima sposobnost da kritički ocijeni principe urbanističkog projektovanja, kroz vrijeme, a u skladu sa principima održivog razvoja; 4. Posjeduje sposobnost da integriše osnovne elemente urbanog prostora u procesu urbanih transformacija; 5. Prepoznaje potrebe i zahtjeve korisnika prostora i lokalne sredine.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaNastavnik: doc. dr Vladimir Bojković Saradnici u nastavi: dr Jelena Bajić Šestović, dr Sanja Savić, dr Nevena Đurović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Fizička struktura grada- Opšti pregled
I nedjelja, vježbe - Fizička struktura grada- Opšti pregled
II nedjelja, pred.-Fizička struktura grada- Elementi DUP-a
II nedjelja, vježbe Fizička struktura grada- Elementi DUP-a
III nedjelja, pred.- Osnovni elementi naselja, fizička struktura, gradsko stanovanje
III nedjelja, vježbe - Osnovni elementi naselja, fizička struktura, gradsko stanovanje
IV nedjelja, pred.- Osnovni oblici, veličine i karakteristike urbanih blokova
IV nedjelja, vježbe - Osnovni oblici, veličine i karakteristike urbanih blokova
V nedjelja, pred.- Gradsko stanovanje-zahtjevi, razmještaj i fizičke strukture
V nedjelja, vježbe - Gradsko stanovanje-zahtjevi, razmještaj i fizičke strukture
VI nedjelja, pred.- Ulica, osnovne karakteristike i elementi/ Vangradska i gradska saobraćajna infrastruktura
VI nedjelja, vježbe - Ulica, osnovne karakteristike i elementi/ Vangradska i gradska saobraćajna infrastruktura
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Gradski centri
VIII nedjelja, vježbe - Gradski centri
IX nedjelja, pred.- Javni prostori u gradu/ Slobodne površine u naselju
IX nedjelja, vježbe - Javni prostori u gradu/ Slobodne površine u naselju
X nedjelja, pred.- Zone rada i rekreacije
X nedjelja, vježbe - Zone rada i rekreacije
XI nedjelja, pred.- Međuuslovljenost elemenata naselja
XI nedjelja, vježbe - Međuuslovljenost elemenata naselja
XII nedjelja, pred.- Uvažavanje konteksta u urbanističkom projektovanju 1
XII nedjelja, vježbe - Uvažavanje konteksta u urbanističkom projektovanju 1
XIII nedjelja, pred.- Uvažavanje konteksta u urbanističkom projektovanju 2
XIII nedjelja, vježbe - Uvažavanje konteksta u urbanističkom projektovanju 2
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata predavanja 3 sat računskih vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave- redovno pohađanje nastave, adekvatna aktivnost tokom nastave - samostalna izrada semestralnog rada, uz adekvatnu primijenjenu naučnoistraživačku metodologiju - samostalna izrada završnog ispita - prezentovanje stečenih znanja tokom semestra i na završnom ispitu
KonsultacijePredviđene su konsultacije jedan put nedeljno sa predmetnim nastavnikom i saradnicima u nastavi
Literatura- Korica,Rajko: Infrastruktura, saobraćaj, urbanizam, arhitektura.AF, Beograd 2008 - Krier, Rob: Gradski prostor u teoriji i praksi.GK Beograd 2007. - Maletin, Mihailo: Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima, Orion art, Beograd 2007. - Maksimović, Branko: Urbanizam , GK Beograd 1957. - Tošković, Dobrivoje: Prostorno i urbanističko planiranje, Akademska misao,Beograd 2006. - Maretić, Mirko: Gradski Centri, ŠK Zagreb, 1996
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePoložena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Naziv predmeta:KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9972Obavezan452+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI

Naziv predmeta:EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10702Obavezan652+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaAnaliza principa, kriterijuma i modela u arhitekturi zasnovanih na uvažavanju uzajamnih uticaja između prirodne i građene sredine na određenoj lokaciji. Projektovanje bioklimatske arhitekture zahtijeva znanja o osnovnim principima pasivnog korišćenja obnovljivih izvora energije – sunca i vjetra u prvom redu, uključujući i odgovarajuća poglavlja iz klimatologije.
Ishodi učenjaOčekuje se dastudent, nakon položenog ispita Ekološki principi u arhitekturi: 1. Posjeduje adekvatno znanje iz principa održivog razvoja, koje koristi u procesu projektovanja; 2. Razumije uticaj objekta na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Irena Rajković, nastavnik Dr Sanja Paunović Žarić, saradnica u nastavi MSc Katarina Radević, saradnica u nastavi
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i izrada semestralnog rada (projektovanje po principima bioklimatske arhitekture)
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje: pojmovi, ciljevi, aktuelni status discipline u svijetu i kod nas.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje: pojmovi, ciljevi, aktuelni status discipline u svijetu i kod nas.
II nedjelja, pred.-Ishodišta i razvoj ekološkog građenja (građenje i ekologija, energetska svijest i bioklimatsko oblikovanje).
II nedjelja, vježbe Ishodišta i razvoj ekološkog građenja (građenje i ekologija, energetska svijest i bioklimatsko oblikovanje).
III nedjelja, pred.- Tradicionalna (vernakularna) gradnja kao rezultat prilagođavanja prirodnom okruženju (u C.G., u svijetu).
III nedjelja, vježbe - Tradicionalna (vernakularna) gradnja kao rezultat prilagođavanja prirodnom okruženju (u C.G., u svijetu).
IV nedjelja, pred.- Podaci za bioklimatsko planiranje i projektovanje - klimatski uticaji i aspekti toplotnog odziva.
IV nedjelja, vježbe - Podaci za bioklimatsko planiranje i projektovanje - klimatski uticaji i aspekti toplotnog odziva.
V nedjelja, pred.- Koncepti i oblikovanje u arhitekturi: razvoj i tendencije.
V nedjelja, vježbe - Koncepti i oblikovanje u arhitekturi: razvoj i tendencije.
VI nedjelja, pred.- Kontrola toplotnih gubitaka i dobitaka: oblik, površina omotača, raspored i veličina otvora, orijentacija.
VI nedjelja, vježbe - Kontrola toplotnih gubitaka i dobitaka: oblik, površina omotača, raspored i veličina otvora, orijentacija.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Solarna geometrija, stereografski dijagrami, konstrukcija sjenki, orijentacija zgrade u odnosu na sunce i vjetar.
VIII nedjelja, vježbe - Solarna geometrija, stereografski dijagrami, konstrukcija sjenki, orijentacija zgrade u odnosu na sunce i vjetar.
IX nedjelja, pred.- Primjena obnovljivih izvora energije: principi pasivnog hlađenja i prirodne ventilacije prostora Posebni aspekti sistema i komponenti za pasivno hlađenje i ventilaciju: poprečna i uzgonska ventilacija.
IX nedjelja, vježbe - Primjena obnovljivih izvora energije: principi pasivnog hlađenja i prirodne ventilacije prostora Posebni aspekti sistema i komponenti za pasivno hlađenje i ventilaciju: poprečna i uzgonska ventilacija.
X nedjelja, pred.- Primjena obnovljivih izvora energije: principi energetski efikasnog dnevnog osvjetljavanja prostora.
X nedjelja, vježbe - Primjena obnovljivih izvora energije: principi energetski efikasnog dnevnog osvjetljavanja prostora.
XI nedjelja, pred.- Posebni aspekti energetski efikasnog dnevnog osvjetljaja: funkcionalne relacije između osvjetljavanja i prirodne ventilacije.
XI nedjelja, vježbe - Posebni aspekti energetski efikasnog dnevnog osvjetljaja: funkcionalne relacije između osvjetljavanja i prirodne ventilacije.
XII nedjelja, pred.- Solarna geometrija, stereografski dijagrami, konstrukcija sjenki, orijentacija zgrade u odnosu na sunce i vjetar.
XII nedjelja, vježbe - Solarna geometrija, stereografski dijagrami, konstrukcija sjenki, orijentacija zgrade u odnosu na sunce i vjetar.
XIII nedjelja, pred.- Primjena obnovljivih izvora energije: principi pasivnog hlađenja i prirodne ventilacije prostora Posebni aspekti sistema i komponenti za pasivno hlađenje i ventilaciju: poprečna i uzgonska ventilacija.
XIII nedjelja, vježbe - Primjena obnovljivih izvora energije: principi pasivnog hlađenja i prirodne ventilacije prostora Posebni aspekti sistema i komponenti za pasivno hlađenje i ventilaciju: poprečna i uzgonska ventilacija.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II .
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta struktura: 2 sata predavanja 3 sata vježbanja 1 sat i 40 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 43 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (6 sati i 40 minuta)= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5.0 x 30 = 150 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 31 sat i 57 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 43 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (prip.) + 21 sati i 57 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePolaganje dva kolokvijuma i predaja semestralnog rada.
Konsultacije
Literatura- Pucar M., Pajević M., Jovanović Popović M.: “Bioklimatsko planiranje i projektovanje – urbanistički parametri“, Zavet, Beograd, 1994. - Zbašnik Senegačnik M.: “Pasivna kuća”, SUN ARH doo, Zagreb, 2009. - Pucar M.: "Bioklimatska arhitektura – zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi", Monografija, Posebna izdanja/IAUS, br.45, 2006. - Popović-Jovanović M.: “Zdravo stanovanje”, Arhitektonika, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1991. - Vuksanović D.: “Tradicionalna arhitektura Crne Gore i bioklimatizam”, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1998. - Olgyay V.: “Design with Climate”, Princeton University Press, N.J., 1962. - Neufert E.: “Arhitektonsko projektovanje”, Građevinska knjiga, Beograd, 1996
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 15 poena - II kolokvijum : maksimum 15 poena - Seminarski rad : maksimum 40 poena - Završni ispit : maksimum 20 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

Naziv predmeta:KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10703Obavezan542+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja čeličnih i drvenih konstrukcija.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije): 1. Poznaje odgovarajuće konstruktivne sisteme (čelične i drvene konstrukcije) i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Posjeduje sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Šćepanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod - Opšte o metalnim konstrukcijama, oblasti primjene, istorijski razvoj, prednosti i nedostaci. Čelik - svojstva, proizvodnja, proizvodi, obilježavanje.
I nedjelja, vježbe - Uvod - Opšte o metalnim konstrukcijama, oblasti primjene, istorijski razvoj, prednosti i nedostaci. Čelik - svojstva, proizvodnja, proizvodi, obilježavanje.
II nedjelja, pred.-Dimenzionisanje čeličnih elemenata u konstrukcijama - uvod. Dimenzionisanje aksijalno zategnutog štapa. Dimenzionisanje aksijalno pritisnutog štapa. I zadatak semestarskog rada.
II nedjelja, vježbe Dimenzionisanje čeličnih elemenata u konstrukcijama - uvod. Dimenzionisanje aksijalno zategnutog štapa. Dimenzionisanje aksijalno pritisnutog štapa. I zadatak semestarskog rada.
III nedjelja, pred.- Dimenzionisanje presjeka izloženih sili zatezanja i proizvoljnom dejstvu ostalih presječnih sila. Bočno-torziono izvijanje, izbočavanje limova - opšti pojmovi. I zadatak semestarskog rada.
III nedjelja, vježbe - Dimenzionisanje presjeka izloženih sili zatezanja i proizvoljnom dejstvu ostalih presječnih sila. Bočno-torziono izvijanje, izbočavanje limova - opšti pojmovi. I zadatak semestarskog rada.
IV nedjelja, pred.- Veze. Sredstva za vezu. Mehanička spojna sredstva - zakivci, zavrtnji, čepovi, klinovi. Zavarivanje. Proračun i konstruisanje veza.
IV nedjelja, vježbe - Veze. Sredstva za vezu. Mehanička spojna sredstva - zakivci, zavrtnji, čepovi, klinovi. Zavarivanje. Proračun i konstruisanje veza.
V nedjelja, pred.- Elementi, projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija zgrada. II zadatak semestarskog rada.
V nedjelja, vježbe - Elementi, projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija zgrada. II zadatak semestarskog rada.
VI nedjelja, pred.- Elementi, projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija mostova. II zadatak semestarskog rada.
VI nedjelja, vježbe - Elementi, projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija mostova. II zadatak semestarskog rada.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Uvod - Opšte o drvenim konstrukcijama, oblasti primjene, istorijski razvoj, prednosti i nedostaci. Drvo - građa, vrste, greške, zaštita, drvo i požar, lamelirano lijepljeno drvo, svojstva.
VIII nedjelja, vježbe - Uvod - Opšte o drvenim konstrukcijama, oblasti primjene, istorijski razvoj, prednosti i nedostaci. Drvo - građa, vrste, greške, zaštita, drvo i požar, lamelirano lijepljeno drvo, svojstva.
IX nedjelja, pred.- Osnove proračuna drvenih konstrukcija - nosivost, stabilnost i upotrebljivost.
IX nedjelja, vježbe - Osnove proračuna drvenih konstrukcija - nosivost, stabilnost i upotrebljivost.
X nedjelja, pred.- Klasične krovne konstrukcije.
X nedjelja, vježbe - Klasične krovne konstrukcije.
XI nedjelja, pred.- Lamelirane lijepljene drvene konstrukcije. III zadatak semestarskog rada.
XI nedjelja, vježbe - Lamelirane lijepljene drvene konstrukcije. III zadatak semestarskog rada.
XII nedjelja, pred.- Spojna sredstva, veze i nastavci drvenih konstrukcija.
XII nedjelja, vježbe - Spojna sredstva, veze i nastavci drvenih konstrukcija.
XIII nedjelja, pred.- Projektovanje i građenje drvenih konstrukcija. IV zadatak semestarskog rada.
XIII nedjelja, vježbe - Projektovanje i građenje drvenih konstrukcija. IV zadatak semestarskog rada.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- Finalna odbrana semestarskog rada. Analiza rezultata kolokvijuma. Rezime semestra.
XV nedjelja, vježbe - Finalna odbrana semestarskog rada. Analiza rezultata kolokvijuma. Rezime semestra.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta struktura: 2 sata predavanja 1sat vježbanja 1 sat laboratorijskog vježbanja 1 sat i 33 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaLiteratura / Literature: - Buđevac D., Marković Z., Bogavac D., Tošić D.: Metalne konstrukcije, - knjiga 1 (Osnove proračuna i konstruisanja) i knjiga 2 (Specijalna poglavlja i tehnologija izrade), - Građevinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1999. - McCormac J.C.: Structural Steel Design, HarperCollins College Publishers, New York, 1995. - Gojković M., Stojić D.:Drvene konstrukcije, GF BG i Grosknjiga, Beograd, 1996. - Goldstein W.E.: Timber Construction for Architects and Builders, McGrow-Hill, USA, 1999. Dopunska literatura / Additional literature: - Zarić B., Stipanić B., Buđevac D.: Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1989. - Gojković M. i dr.: Drvene konstrukcije - rešeni primeri iz teorije i prakse, GF BG i Grosknjiga, Beograd, 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - semestarki rad: 40 - kolokvijumi: 2 x 30 = 60 - završni ispit: 50 Kolokvijumi i završni ispit se rade pismeno. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / SEIZMIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE

Naziv predmeta:SEIZMIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10704Obavezan622+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama inžinjerske seizmologije, zemljotresnog inženjerstva i upravljanja seizmičkim rizikom. Glavni dio predmeta predstavlja četvrto poglavlje u kojem se izlažu osnovni principi usvajanja horizontalne i vertikalne konfiguracije objekata, kao i osnovni konstruktivni sistemi. U zadnjem dijelu se govori o sve značajnijem segmentu projektovanja: projektovanju nekonstruktivnih komponeti.
Ishodi učenjaOčekuje se da će studenti nakon položenog ispita Seizmičko planiranje i projektovanje imati znanja o: 1. Osnovama inžinjerske seizmologije, zemljotresnog inženjerstva i upravljanja seizmičkim rizikom; 2. Ulozi seizmičkog projektovanja u različitim seizmičkim zonama; 3. Zemljotresnoj zaštiti i upravljanju seizmičkim rizikom.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Srđan Janković, dipl.inž.građ
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - 1. Zemljotresi i utvrđivanje seizmičkog hazarda. Ugroženost od zemljotresa i opšti asekti smanjenja seizmičkog rizika. Vrste seizmičkog hazarda. Zemljotresi i seizmički talasi.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Mjerenje vibracija. Određivanje lokacije zemljotresa. Jačina i intenzitet zemljotresa. Energija zemljotresa.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Karakteristike (parametri) oscilacija tla kao mjere intenziteta zemljotresa. Utvrđivanje seizmičkog hazarda. Efekti zemljotresa.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- 2. Zemljotresna zaštita i upravljanje seizmičkim rizikom. Definicija pojmova: Hazard, Rizik i Povredljivost. Načini ublažavanja seizmičkog rizika.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Pripremljenost na zemljotres. Urgentni odgovor. Osvrt na stanje u zemljama u razvoju.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- 3. Zemljotresno inženjerstvo – uloga seizmičkog projektovanja. Analiza ponašanja objekata pri seizmičkim dejstvima. Osnovne konstruktivne karakteristike: Krutost, Nosivost i Duktilnost.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Metode seizmičke analize. Osnovni principi seizmičkog projektovanja. Novi trendovi u zemljotresnom inženjerstvu
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- 4. Konceptualno (Idejno) projektovanje seizmički otpornih objekata. Izbor horizontalne konfiguracije objekta: Oblik osnove, konkavni oblici osnova, diskontinuiteti tavanica, distribucija mase i krutosti u osnovi, seizmičke razdjelnice
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Izbor vertikalne konfiguracije objekta: Globalni oblik i vitkost, dozvoljena visina, konzolni ispusti, slabi sprat, diskontinuiteti vertikalnih elemenata, kratki stubovi. Veličina i raspored masa
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Izbor konstruktivnog materijala. Izbor konstruktivnog sistema: Ramovski sistemi, sistemi sa zidnim platnima, Rešetkasti sistemi, kombinacije konstruktivnih sistema.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Arhitektonske forme kroz vrijeme – seizmički aspekt. Principi ojačanja postojećih konstrukcija.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- 5. Seizmičko projektovanje nekonstruktivnih komponenti. Uzrok nekonstruktivnih oštećenja. Zidovi ispune i stepenišni kraci. Vrata, prozori, obloge unutrašnjih i spoljašnjih zidova i drugo.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno pohađanje nastave
Konsultacije
LiteraturaS Janković, Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja - za inženjere arhitekture i građevine; B. S. Pavićević, Aseizmičko projektovanje i upravljanje zemljotresnim rizikom; FEMA 454: Designing for Earthquakes – A Manual for Architects; A Charleson: Seismic Design for Arhitects-Outwitting the quake
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prvi test se boduje do 40 poena. Test je položen sa minimalno 15 poena. - Završni usmeni ispit se boduje do 60 poena. Ispit je položen sa minimalno 20 poena. - Student je dužan položiti i prvi i završni ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 1

Naziv predmeta:URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 1
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10705Obavezan572+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslovljenost srodnim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaPrimarni zadatak nastave jeste upoznavanje sa osnovnim principima urbanističkog projektovanja. Razmatraju se teoretska i praktična iskustva urbanističkog projektovanja kao i stepen determisanosti smjernica i regulacija koje se pojavljuju u projektu. Naročita pažnja posvećuje se razumjevanju restrikcija preskripcija i smjernica kao prepoznatljivih formi preko kojih se pravila urbanističkog projektovanja ispoljavaju.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni principe urbanističkog projektovanja sa funkcionalnog, prostornog, socio-ekonomskog, ekološkog aspekta u kulturnom kontekstu 2. Protumači modele implementacije urbanističkog projekta u praksu 3. Prepozna tipološke specifičnosti fizičke struktura grada u konkretnom kontekstu 4. Rješava manje zahtjevne urbanističke probleme u praksi 5. Razvija timski i kreativni rad i kritičko mišljenje u procesu urbanističkog projektovanja 6. Adekvatno predstavi rezultate rada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof.dr Svetlana Perovic dr Jelena Bajić Šestović, dr Sanja Savić, dr Nevena Mašanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi i definicija urbanističkog projektovanja, funkcija, karakteristike i instrumenti.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Projektni program urbanističkog projektovanja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Tipologija fizičkih struktura u funkciji urbanističkog projektovanja.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Pojam i karakteristike urbanističke kompozicije.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Urbana kompozicija i gradske funkcije.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Urbanističko projektovanje stambenih struktura.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Urbanističko projektovanje u procesu i programima urbane obnove.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Estetski kriterijumi u urbanističkom projektovanju
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Socijalni i ekološki aspekti urbanističkog projektovanja.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Ekonomika urbanističkog projektovanja.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Participacija građana u urbanističkom projektovanju.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Implementacija urbanističkih projekata.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 7.0 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 4 sat računskih vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati 20 min) x 16 = 149sati i 17 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7.0x30 = 210 sati Dopunski rad: 42 sata i 3 minuta Struktura opterećenja: 149 sati i 17 minuta (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sata i 3 minuta (Dopunski rad) = 210 sati
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Philippe Panerai: Urban Forms, Oxvord 2004. - Radović, Ranko: Forma grada, osnove, teorija i praksa, GK Beograd 2004. - Lynch, Kevin: The Image ofthe City, Cambridge MA: MIT Press,1960. - David Grahame Shane: Recombinant urbanism, Chichester 2005. - Eva Vaništa Lazarević: Urbana Obnova, AF Beograd 2002. - Bogdanović, Ivana: Urbana regeneracija višespratnog stanovanja, Zad. Andrejević, Beograd 2009.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje * Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 2

Naziv predmeta:URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10706Obavezan693+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslovljenost srodnim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaTežište istraživanja na ovom predmetu je bazirano na tehnike metode oblikovanja spoljašnjeg prostora.; Upoznavanje sa osnovnim principima dizajniranja prostora koristeći različite metode vizuelizacije oblika.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Urbanističko projektovanje 2: 1. Razumije funkcionalno-prostorne i društvene tranformacije grada; 2. Poznaje kompleksnu problematiku koncipiranja, razrade i realizacije urbanističkog projekta; 3. Razumije izazove urbanističkog projektovanja u savremenoj praksi; 4. Ima sposobnost da integriše stečena znanja kroz timski i kreativni rad i kritičko mišljenje u procesu urbanističkog projektovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof.dr Svetlana Perović, dr Jelena Bajić Šestović, dr Sanja Savić, dr Nevena Mašanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Istorija i teorija Urbanog dizajna
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Nove globalne vrijednosti i politika
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Prostorna kompozicija (grad, četvrt, blok, kompleksi, objekti)
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Urbana regeneracija (unapređenje i kontrola gradskih ambijenata)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Prostorna koncepcija –multifunkcionalni i multidimenzionalni dizajn
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Prostorna koncepcija –trans fizički grad, grad kao interface, integralni urbanizam
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum 1
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Oblikovanje i struktuiranje urbanog tkiva
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Metoda vizuelizacije oblika(marketiranje, viziranje, profilisanje i percipiranje)
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Tehnike i modeli estetizacije urbanih oblika
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Metode i tehnike kvantifikacije
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Urbani dizajn po konceptu i modelu održivog razvoja
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Informatičke tehnike u procesu oblikovanja, tehnike građenja i opremanja
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 7.0 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 4 sat računskih vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati 20 min) x 16 = 149 sati i 17 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7.0x30 = 210 sati Dopunski rad: 42 sata i 3 minuta Struktura opterećenja: 149 sati i 17 minuta (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sata i 3 minuta (Dopunski rad) = 210 sati
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Philippe Panerai: Urban Forms, Oxford 2004. - Radović, Ranko: Forma grada, osnove, teorija i praksa, GK Beograd 2004. - Lynch ,Kevin. The Image ofthe City, Cambridge MA: MIT Press,1960. - Gordov, Cullen: Gradski pejsaž, GK Beograd 2007. - Camilo, Zite: Umjetničko oblikvanje gradova,GK 2006. - Laurens, Halprin: Gradovi , GK Beograd 2006. - Moughtin Cliff: Urban Design green dimensions Amsterdam, 2005. - Tošković, Dobrivoje: Urbani dizajn, Akademska misao,Beograd 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje * Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / TEORIJA ARHITEKTURE 3

Naziv predmeta:TEORIJA ARHITEKTURE 3
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10707Obavezan522+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaU okviru predmeta se predstavlja skup estetičko-etičkih teorija arhitekture i njihovih interpretacija u različitim razdobljima istorije arhitekture sa naglaskom na savremeno doba i kontinuitet razvoja kritičkog mišljenja.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Teorije arhitekture 3: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji i teorijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije i objašnjava uticaj teorijskih postulata i koncepata na razvoj umjetničkih i arhitektonskih praksi i njihov uticaj na šire kulturne i društvene fenomene; 3. Primjenljuje adekvatno i promišljeno poznavanje teorijskih koncepata u procesu arhitektonskog i urbanističkog projektovanja; 4. Posjeduje i primjenjuje razvijene estetičko-etičke stavove i kritičko mišljenje u arhitektonsko-urbanističkoj praksi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavica Stamatović Vučković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja sa projekcijama, isčitavanje dobijenih tekstova/video materijala - diskusija na času; obavezne konsultacije, kolokvijumi i izrada semestralnog rada.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje_Problem stalnosti i promjenjivosti u definisanju estetskih kategorija, veza arhitekture sa drugim kulturnim sistemima (umjetnost-arhitektura-estetika-etika-"lijepo" i "dobro" u arhitekturi-kvalitet arhitekture; teorija i filozofija arhitekture; kritičko mišljenje)
I nedjelja, vježbe - /
II nedjelja, pred.-Stvaranje estetičkog mišljenja u arhitekturi - pregled - značaj arhitekture u društvenom kontekstu; razvoj i značaj simbolike i simboličkog jezika; razvoj prvih graditeljsko-estetičkih sistema i kriterijuma za vrednovanje arhitekture (prvi deskriptivni tekstovi - Egipat, Mesopotamija)
II nedjelja, vježbe /
III nedjelja, pred.- Razvoj estetičkog i kritičkog mišljenja u antičkoj Grčkoj i Rimu (filozofska tradicija, arhitektonski traktati; proporcijski sistemi; simetrija; euritmija, harmonija, itd.); prvi estetički pojmovi i sistemi - prvi teorijski traktat o arhitekturi - M. Vitruvije Polio ("Deset knjiga o arhitekturi"- utilitas, firmitas, venustas)
III nedjelja, vježbe - /
IV nedjelja, pred.- Razvoj estetičkog i kritičkog mišljenja - srednji vijek vs. renesansa - pregled: teološki pristup u uobličavanju estetičkih principa u arhitekturi (simbolika, egzegeza, arhetipovi, hijerarhija i ikonografija, principi transponovanja); renesansni traktati i ideali ljepote u umjetnosti i arhitekturi (Alberti - De re Aedificatoria; Paladio - I quatro libri di architettura, i dr.)
IV nedjelja, vježbe - /
V nedjelja, pred.- Razvoj estetičkog i kritičkog mišljenja - novo doba: empirijski pristup, numerička estetika; psihološki aspekti; subjektivizam; "lijepe umjetnosti"; prva "moderna" estetika (A. Baumgarten); predmoderni teorijski koncepti i sistemi (L Ecole de Beaux Arts; M. A. Laugier - eseji; kanonska arhitektura; romantizam vs. realizam vs. racionalisam; Blondel, Boullee, Ledoux - estetički sistemi - karakter građevine, efekat; "sublime"; komunikabilna svojstva arhitekture)
V nedjelja, vježbe - /
VI nedjelja, pred.- Razvoj estetičkog i kritičkog mišljenja - moderno naučno izučavanje arhitekture - teorijski koncepti i pisana djela XIX vijeka (graditeljske tipologije (Durand); racionalizam i funkcionalizam (A. Pugin); utopističke predstave i kritika industrijske revolucije (J. Raskin - "Sedam svjetiljki arhitekture"); ideja "istine" u arhitekturi, kritički racionalizam (Violet le Dik - "Razgovori o arhitekturi"); sistemske teorije-fundamentalni elementi arhitekture (G. Semper - "The Four Elements of Architecture"); F. Froebel - korijeni modernističkog mišljenja.
VI nedjelja, vježbe - /
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum 1
VII nedjelja, vježbe - /
VIII nedjelja, pred.- Moderna kultura i arhitektura - razvoj novog estetičkog, etičkog i kritičkog mišljenja; avangardni pokreti, škole i manifesti (tekstovi); sukob avangarde i estetike; mašinska estetika; univerzalnost (Le Corbusier - "Ka pravoj arhitekturi"); izjednačavanje ljepote sa istinom (Mies van der Rohe - tekstovi); organska arhitektura (F. L. Wright - tekstovi); hermetičke estetičke koncepcije; formalizam (tekstovi, eseji, manifesti, intervjui... ). Razvoj kritičkog mišljenja - diskusija
VIII nedjelja, vježbe - /
IX nedjelja, pred.- Postmoderna kultura i arhitektura - kritički diskurs: arhitektura, tradicija i memorija; identitet; otvorena estetika za otvoreno društvo; arhitektonska komunikacija – semiotički i semantički diskurs arhitekture (A. Rossi, R. Venturi, Ch. Jencks, P. Portoghesi i dr. - tekstovi, eseji, manifesti, intervjui... ). Razvoj kritičkog mišljenja - diskusija
IX nedjelja, vježbe - /
X nedjelja, pred.- Ornament vs. forma kao estetički sistem - prisustvo ornamentike u savremenom dizajnu i arhitekturi - istorijski pregled ("Arhitektura kao velika knjiga čovječanstva"); ornamentika kao "životna sila" (L. Sullivan -pregled tekstova); original vs. falsifikat (Adolf Loos - eseji pregled); savremene tendencije, veze sa ostalim kulturnim sistemima (tekstovi, eseji, manifesti, intervjui... ). Razvoj kritičkog mišljenja - diskusija
X nedjelja, vježbe - /
XI nedjelja, pred.- Postmoderna kultura i arhitektura - kritički diskurs: anti-estetički stavovi (neoavangarda); "anti-umjetnost"; "haj-tech" estetika; post-funkcionalizam; de-konstrukcija; metamodernizam; istraživački pristup - kreiranje novih vrijednosti (K. Frampton, B. Tschumi, R. Koolhaas; M. Wigley, Z. Hadid, P. Schumacher i dr. - tekstovi, eseji, manifesti, intervjui... ). Razvoj kritičkog mišljenja - diskusija
XI nedjelja, vježbe - /
XII nedjelja, pred.- Post-postmodernizam i estetika digitalnog doba vs. arhitektura i priroda; arhitektura i blagostanje - ideal "ljepote i sreće" kao ekološka kategorija - kritički diskurs; vještačka inteligencija (AI), "fake" arhitektura; arhitektonski manifesti i standardi u XXI vijeku - savremene tendencije (koncepti/tekstovi/manifesti/intervjui...). Razvoj kritičkog mišljenja - diskusija
XII nedjelja, vježbe - /
XIII nedjelja, pred.- Estetički ogledi: tradicija-identitet-moderno-postmoderno-savremeno - crnogorski kontekst - kritički diskurs
XIII nedjelja, vježbe - /
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2
XIV nedjelja, vježbe - /
XV nedjelja, pred.- Predaja semestralnog rada - I rok * II rok za predaju se definiše tokom semestra u dogovoru sa studentima
XV nedjelja, vježbe - /
Opterećenje studentaNedjeljno: 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 2 sata predavanja, 1 sat i 6 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePoložena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen seminarski rad. ** Semestralni rad: Student bira temu koju mu nastavnik odobrava i piše rad (min. 3000, max. 5000 riječi) sa ilustracijama i bibliografijom (stampa, A4 format, predaje se na kraju semestra). Može biti i više kraćih tema tokom semestra (domaći zadaci) ili grupni rad na semestralnom radu, definiše se početkom semestra.
KonsultacijeKonsultacije tokom semestra, prema dogovoru.
LiteraturaMako, V. Estetičke misli o arhitekturi, 1, 2 i 3. Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011.; Frempton. K. Moderna arhitektura, kritička istorija. Beograd: Orion Art, 2004.; P. Bojanić, V. Djokić, ur. Teorija arhitekture i urbanizma. Beograd: Arhitektonski fakultet, 2009. (izabr. poglavlja); Benjamin, A., Architectural Philosophy. Beograd: Clio, 2011.; Michael H.К. (еd.) Architecture Theory since 1968. Camb. Mass.: The MIT Press, 1998. (izabr. poglavlja); Loos, A. Izabrani eseji (Blagojević, Vlaškalić, ur.); Beograd, Grupa Lavirint, 2000; Leach N. (ed), Rethinking Architecture – A Reader in Cultural Theory. London: Routledge, 1997. (izabr. poglav.), i dr.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: ukupno 5 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka I kolokvijum: max 20 poena / min 11 p.; II kolokvijum: max 20 poena / min 11 p.; Kratki esej na zadatu temu (izmedju kolokvijuma): max 5 poena (nije obavezno); Semestralni rad: max 50 poena / min 26 p. Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDetaljniji podaci o sadržaju predmeta se mogu dobiti kod predmetnog profesora i prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ISTORIJA I TEORIJA URBANIZMA

Naziv predmeta:ISTORIJA I TEORIJA URBANIZMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10985Obavezan742+1+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslovljenost srodnim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaPrimarni zadatak nastave na ovom predmetu jeste upoznavanje sa osnovnim elementima izgrađenih prostora. Predmetom se kompleksno razmatraju ključna morfološka obelježja gradskih prostora kao i njihova međuzavisnost sa konteksom u kome se nalaze.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija i teorija urbanizma: - Posjeduje znanja iz istorije i teorije urbanizma i shvata njihov značaj i uticaj na savremenu urbanističku misao; - Posjeduje sposobnost kritičke valorizacije teorijskih modela u urbanizmu i razumije njihov uticaj na prostorno-društvene transformacije kroz vrijeme; - Ima sposobnost primjene novih teorijskih urbanističkih modela u praktičnom djelovanju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Vladimir Bojković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije. Semestralni rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Uloga gradova u društvenom i kulturnom razvoju
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Praistorija: Staništa i naselja u rodovskom društvu Stari vijek- Egipat
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Naselja robovlasničkog društva: Asirovavilonija/Mesopotamija i Persija
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Antička Grčka
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Antički Rim
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Srednji vijek- Gradovi i naselja u feudalnom društvu
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Renesansa i barok
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Idealni gradovi renesanse, utopijski socijalizam
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Rekonstrukcije evropskih gradova u 19. Vijeku
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Društveni smisao urbanizma
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Teorijski koncepti grada XX vijeka
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sata vježbanja 2 sat i 33 min – samostalni rad, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveUredno pohađanje predavanja, prisustvo konsultacijama i izrada semestralnog rada
KonsultacijePredviđene su konsultacije sa predmetnim nastavnikom jedan put nedeljno
Literatura- Rudolf Arnhajm: Umjetnost i vizuelna istraživanja – dinamika arhitektonske forme, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1990. - Luis Mamford: Grad u istoriji, Marso:Book, Beograd, 2003 - Bogdan Bogdanovic: UrbsLogos, Gradina, Beograd, 1976. - Kamilo Zite: Umjetničko oblikovanje gradova, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - Bruno Zevi: Kako gledati arhitekturu, Klub mladih arhitekata, Beograd, 1966. - Aldo Rosi: Arhitektura grada, Građevinska knjiga, Beograd, 2008. - Nikola Dobrovic:Urbanizam kroz vjekove, Naučna knijiga, Beograd, 1950 - Džon Džulijus Norič: Veliki gradovi kroz istoriju, Laguna, Beograd 2020. - Rob Krier: Gradski prostor, Građevinska knjiga, Beograd, 2007. - Giedion Sigfried: Prostor, vreme i arhitektura, Građevinska knjiga, Beograd, 2002. - aktuelna literatura (naučni radovi sa međunarodnih konferencija i iz časopisa)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Semestralni rad : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE V

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10986Obavezan793+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

Naziv predmeta:ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10987Obavezan783+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ciklus predavanja i izradu i predmetnog projekta studenti treba da ovladaju složenim procesom projektovanja osnovnih i kompleksnih enterijerskih cjelina različitih funkcionalnih tipologija. Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i konsultacije. Studenti izučavaju faktore koji određuju koncepte i kvalitet arhitekture unutrašnjih prostora od najstarijih civilizacija do savremenih tendencija u projektovanju, kao logične posledice novih životnih navika i potreba.
Ishodi učenjaOčekuje se da će student,nakon položenog ispita Arhitektura unutrašnjih prostora biti sposoban da: 1. Izradi projekat unutrašnje arhitekture za različite tipologije objekata, a koji ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; 2. Izvrši analizu i kritičku ocjenu primjera i projekata unutrašnje arhitekture; 3. Poznaje osnovne elemente istorijskog razvoja unutrašnje arhitekture i njene savremene tendencije; 4. Adekvatno predstavi i prezentuje svoju projektantsku aktivnost.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Veljko Raduloivć
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, učenje i samostalna izrada semestralnih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pripremna nedelja
I nedjelja, vježbe - Pripremna nedelja
II nedjelja, pred.-Uvodno predavanje. Definicije pojmova, klasifikacije i metodologije izučavanja.
II nedjelja, vježbe Definisanje lokacije za projekat
III nedjelja, pred.- Analiza osnovnih elemenata arhitekture unutrašnjih prostora - klasifikacija i karakteristike
III nedjelja, vježbe - Analiza lokacije
IV nedjelja, pred.- Antropološka, oblikovna i funkcionalna analiza upotrebnih predmeta u unutrašnjem prostoru
IV nedjelja, vježbe - Analiza lokacije i koncepta
V nedjelja, pred.- Osnovni materijali u projektovanju i građenju unutrašnjih prostora
V nedjelja, vježbe - Razrada koncepta
VI nedjelja, pred.- Savremeni materijali u projektovanju i građenju unutrašnjih prostora
VI nedjelja, vježbe - Razrada koncepta
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Svjetlo i boja u arhitekturi unutrašnjih prostora
VIII nedjelja, vježbe - Postavka idejnog rješenja
IX nedjelja, pred.- Metodi i tehnike projektovanja arhitekture unutrašnjih prostora u stanovanju
IX nedjelja, vježbe - Razrada idejnog rješenja
X nedjelja, pred.- Metodi i tehnike projektovanja arhitekture unutrašnjih prostora specifične namjene
X nedjelja, vježbe - Razrada idejnog rješenja
XI nedjelja, pred.- Tendencije, zahtjevi i problemi projektovanja savremene arhitekture unutrašnjih prostora
XI nedjelja, vježbe - Razrada idejnog rješenja
XII nedjelja, pred.- Načini prezentacije - tehnike i medijumi predstavljanja projekata unutrašnjih prostora
XII nedjelja, vježbe - Načini prezentacije - tehnike i medijumi predstavljanja projekata unutrašnjih prostora
XIII nedjelja, pred.- Referentni primejri - analiza
XIII nedjelja, vježbe - Preliminarna prezentacija
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- Dopunska nastava
XV nedjelja, vježbe - Dopunska nastava
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno i aktivno pohađanje nastave
KonsultacijeJednom sedmično
Literatura- Pile, John.A History of Interior Design (Laurence King Publishing, 2005) - Mark Taylor, Julieanna Preston, Eds. INTIMUS/Interior Design Theory Reader, (Chchester : Wiley Academy, 2006) -Plunkett , Drew. Construction and Detailing for Interior Design, (Laurence King Publishing, 200) - Frampton, K. Modern Architecture: A Critical Histroy, (London: Thames and Hudson, 1990) - Neufert, E. Architects Data (3rd edition), (Oxford: Blackwell Science, 2006) - Pile, John. Interior Design, 2. Edition, (New York: Herry N. Abrams Inc. Publishers, 1998) - Ajzenberg, A. Stilska unutrašnja arhitektrua, (Beograd: Univerzitet umetnosti, 1994)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijumi, ispiti, kontrolne prezentacije
Posebne naznake za predmetDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI METODOLOGIJE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:OSNOVI METODOLOGIJE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10988Izborni922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa osnovnim metodama i postupkom izrade naučnoistraživačkog rada, metodama i postupkom naučnoistraživačkog rada projekta i plana, kao i njihovim tehničkom obradom.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita posjeduje znanja o osnovnim metodama i postupku izrade naučno-istraživačkog rada, kao i njegovoj tehničkoj obradi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Vladimir Bojković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi nauke i metodologije, faze istraživačkog postupka.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pojam naučne hipoteze. Načini testiranja hipoteza
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Osnovni pojmovi i principi eksperimentalnog rada. Planiranje istraživanja na bazi eksperimenata
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Jednostavni komparativni eksperimenti, Višefaktorijalna analiza, Klasifikacione tehnike, Klasterska analiza
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Metoda ankete, izrada upitnika, obrada podataka.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Statistička obrada podataka i analiza dobijenih rezultata
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Struktura naučnog rada
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Obrada literature, citiranje literature.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Etička strana naučnog istraživanja
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Predstavljanje rezultata, njihova analiza i diskusija; Formiranje zaključaka
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Vrste naučnih radova i njihova struktura
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Struktura magistarskog/master rada
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat i 6 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave- redovno pohađanje nastave, adekvatna aktivnost tokom nastave - samostalna izrada kolokvijuma i završnog ispita - prezentovanje stečenih znanja tokom semestra i na završnom ispitu
KonsultacijePredviđene su konsultacije sa predmetnim nastavnikom jedan put u toku nedelje
Literatura- Miroslav Živković, Uvod u metodologiju naučnog istraživanja, AF u Beogradu, 1977. - Dr Mithat Šamić, Kako nastaje naučno djelo, Svjetlost, Sarajevo, 1990. - Milan Mole, Uvod u naučnu i stručnu dokumentaciju, AF u Beogradu, 1979. - Dr Zoran V. Popović, Kako napisati i objaviti naučno djelo, Institut za fiziku, Beograd, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeUredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ZEMLJIŠNA POLITIKA I PRAVNA REGULATIVA

Naziv predmeta:ZEMLJIŠNA POLITIKA I PRAVNA REGULATIVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10991Obavezan832+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaGlavni cilj je da studenti treba da ovladaju znanjem iz oblasti zemljIšne politike i upravljanju prirodnim i javnim dobrima,sagledaju ulogu i zadatak svih relevantnih učesnika (državne administracije na svim nivoima, regulatorna tela, investitori i banke, vlasnici ...), kao i da mogu da analiziraju svu relevantnu pravnu regulativu koja uređuje oblast zemljišne politike (Land management)
Ishodi učenjaOčekuje se dastudent, nakon položenog ispita Zemljišna politika i pravna regulativa: 1. Posjeduje znanje o zemljIšnoj politici i upravljanju prirodnim i javnim dobrima; 2. Razumije pravnu i zakonodavnu regulativu, relevantnu za arhitektonsku i urbanističku praksu
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Vladimir Bojković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Modeli namjene i korišćenja zemljišta
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Detaljne namjene zemljišta
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Ciljevi i vizija zemljišne politike
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Urbanističko planiranje i zemljišna politika
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Prostorno planska dokumentacija sa aspekta zemljišne politike- sprovođenje planova
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Upravljanje zemljištem i tržište zemljišta
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Uticaji procesa prostornog planiranja na vrijednost zemljišta
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Ekonomika gradskog zemljišta
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Optimalno korišćenje ukupnog fonda gradskog zemljišta
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Uloga i zadatak državne uprave u sprovođenju zemljišne politike
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Uloga i zadatak javnih preduzeća koja gazduju vodama
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Uloga i zadatak javnih preduzeća koja gazduju šumama i nacionalnim parkovima
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 3.0 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 1 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sat samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave- redovno pohađanje nastave, adekvatna aktivnost tokom nastave - samostalna izrada završnog ispita - prezentovanje stečenih znanja tokom semestra i na završnom ispitu
KonsultacijePredviđene su konsultacije jedanput u toku nedelje sa predmetnim nastavnikom
Literatura - Dr Bane Ivković, dr Željko Popović, Upravljanje Projektima, Građevinska knjiga, Beograd. 2006.god. - Dr Petar Đuranović,Upravljanje Projektima, Građevinski fakultet, Podgorica. 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Naziv predmeta:ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10992Obavezan842+1+1
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovjenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPrimarni zadatak nastave jeste upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti organizacije i tehnologije građenja
Ishodi učenjaOčekuje se daće studenti nakon položenog ispita Organizacija i tehnologija građenja imati znanja o: 1. Osnovnim principima organizacije građenja i tehnološkim procesima; 2. Građevinskoj mehanizaciji i izboru mehanizacije; 3. Finansijskim faktorima u zavisnosti od moguće tipologije objekta, konstruktivnog sistema i izbora specifikacija i njihov uticaj na arhitektonski projekta; 4. Mehanizmima kontrolisanja troškova tokom izrade projekta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ratko Mitrović mr Miodrag Buišić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni principi organizacije građenja i tehnoloških procesa
I nedjelja, vježbe - Osnovni principi organizacije građenja i tehnoloških procesa
II nedjelja, pred.-Predmjer i predračun radova i spisak aktivnosti iz kojih se sastoji izgradnja objekata
II nedjelja, vježbe Predmjer i predračun radova i spisak aktivnosti iz kojih se sastoji izgradnja objekata
III nedjelja, pred.- Savremene metode menađžmenta i upravljanja građevinskim procesima
III nedjelja, vježbe - Savremene metode menađžmenta i upravljanja građevinskim procesima
IV nedjelja, pred.- Građevinska mehanizacija i izbor mehanizacije
IV nedjelja, vježbe - Građevinska mehanizacija i izbor mehanizacije
V nedjelja, pred.- Mehanizacija i oprema za izvođenje betonskih radova (oprema za ugradnju betona, pumpe za beton, mikseri, vibratori, i dr.)
V nedjelja, vježbe - Mehanizacija i oprema za izvođenje betonskih radova (oprema za ugradnju betona, pumpe za beton, mikseri, vibratori, i dr.)
VI nedjelja, pred.- Mehanizacija i oprema za izvođenje specifičnih objekata visokogradnje
VI nedjelja, vježbe - Mehanizacija i oprema za izvođenje specifičnih objekata visokogradnje
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Tehnologije gradjenja objekata visokogradnje
VIII nedjelja, vježbe - Tehnologije gradjenja objekata visokogradnje
IX nedjelja, pred.- Montažna gradnja i industrijalizacija
IX nedjelja, vježbe - Montažna gradnja i industrijalizacija
X nedjelja, pred.- Tehnološki procesi i organizacija građenja
X nedjelja, vježbe - Tehnološki procesi i organizacija građenja
XI nedjelja, pred.- Izrada projekta organizacije građenja
XI nedjelja, vježbe - Izrada projekta organizacije građenja
XII nedjelja, pred.- Planiranje izvođenja radova u građevinarstvu i metode planiranja (mrežno planiranje , gantogrami i dr.)
XII nedjelja, vježbe - Planiranje izvođenja radova u građevinarstvu i metode planiranja (mrežno planiranje , gantogrami i dr.)
XIII nedjelja, pred.- Osnovni elementi planiranja: Analiza strukture, analiza vremena i analiza sredstava.
XIII nedjelja, vježbe - Osnovni elementi planiranja: Analiza strukture, analiza vremena i analiza sredstava.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sat laboratorijskih vježbi 1 sat i 33 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja).
Konsultacije
Literatura- Trbojević – Organizacija građevinskih radova - Bogdan Trbojević, Živojin Praščević – Građevinske mašine - Branislav Ivković, Dragan Arizanović – Organizacija i tehnologija građevinskih radova - Autorski tim – GRAMAK, multimedijalni udžbenik za građevinske mašine, - Petar Đuranović –Projektovanje organizacije građenja - Ratko Mitrović - Teničko tehnološko modeliranje orgnizacijonih struktura građevinskih preduzeća - Branislav Ivković – Upravljanje projektima - Goran Ćirović –Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeU toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 33 min) x 16 = 88 sati i 48 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 33 minuta) = 11 sati i 6 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4.0x30 =120 sati Dopunski rad: 20 sati i 6 minuta Struktura opterećenja: 88 sati i 48 min. (Nastava) + 11 sati i 6 min. (Priprema) +20 sati i 6 min. (Dopunski rad) = 120 sati
Posebne naznake za predmetDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE VI

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10993Obavezan893+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim funkcionalnim, oblikovnim konstruktivnim karakteristikama i metodama u organizaciji projektovanja javnih objekata namijenjenih kulturi i spektaklu (sportski objekti i sl.).
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 6: 1. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – objekti kulture i spektakla, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći društveni i fizički kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Gordana Rovčanin Premović (2 časa) Prof. dr Slavica Stamatović Vučković (1 čas)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studijske stručne ekskurzije i posjete. Na predavanjima (3 časa) studenti se upoznaju sa objektima kulture i spektakla (sportski objekti i dr.), njihovim značajem za razvoj kulture, vrstama i tipologijom javnih objekata kao i prostorno – funkcionalnim karakteristikama. Na vježbama u toku semestra (4 časa nedjeljno) studenti izrađuju idejni projekat nekog objekta kulture i spektakla, prema dobijenom projektnom zadatku. Na studentskim ekskurzijama/posjetama studenti, u pratnji profesora i saradnika, obilaze karakteristične primjere objekata ove namjene u okruženju, uz stručna objašnjenja i komentare na licu mjesta.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Objekti namijenjeni sportu - istorijski razvoj
I nedjelja, vježbe - Podjela projektnih zadataka, definisanje grupa, odlazak na lokaciju
II nedjelja, pred.-Borilište - Gledalište. Univerzalni principi i normativi. Primjeri.
II nedjelja, vježbe Analiza lokacije, definisanje projektnog zadatka (definisanje kolskih i pješačkih pristupa, sadržaja, površina, itd.), koncept
III nedjelja, pred.- Stadioni. Sportsjke dvorane (multifunkcionalne i specijalizovane). Univerzalni principi i normativi. Primjeri.
III nedjelja, vježbe - Razrada koncepta, urbanističko-arhitektonski sklop – koncept vs. kontekst
IV nedjelja, pred.- Bazeni i kupališta. Borilački sportovi. Univerzalni principi i normativi. Primjeri.
IV nedjelja, vježbe - KONCEPT_urbanističko - arhitektonski sklop kompleksa (funkcija-forma)
V nedjelja, pred.- Zimski sportovi. Dvorane za hokej. Skakaonice. Univerzalni principi i normativi. Primjeri.
V nedjelja, vježbe - PRVA PROVJERA – PREZENTACIJA KONCEPTA - izrada radne makete urbanističko – arhitektonskog sklopa, skice, koncept, programske osnove, dijagrami – odbrana koncepta (fotografije radne makete će biti priložene u finalnom radu)
VI nedjelja, pred.- Objekti namijenjeni konjičkom sportu. Analiza savremenih objekata namijenjenih sportu. Primjeri.
VI nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta/kontekst_funkcija – forma
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta/kontekst_funkcija – forma
VIII nedjelja, pred.- Objekti kulture i spektakla. Uvodno predavanje
VIII nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta/kontekst_funkcija – forma
IX nedjelja, pred.- Istorijski razvoj. Prostori za gledaoce i izvođače. Postorni koncepti. Normativi. Primjeri.
IX nedjelja, vježbe - Razrada usvojenog koncepta/kontekst_funkcija – forma
X nedjelja, pred.- Pozorišne i bioskopske dvorane. Opere. Prostorni koncepti. Normativi. Primjeri.
X nedjelja, vježbe - PRELIMINARNA PREDAJA RADA - izrada radne makete idejnog arhitektonskog rješenja, skice, osnove, fasade, presjeci (fotografije radne makete će biti priložene u finalnom radu)
XI nedjelja, pred.- Muzeji i galerije. Istorijski razvoj. Različiti prostorni koncepti. Normativi. Primjeri.
XI nedjelja, vježbe - Funkcija - forma - nastavak procesa projektovanja
XII nedjelja, pred.- Multimedijalni kulturni centri. Postorni koncepti. Normativi. Primjeri.
XII nedjelja, vježbe - Funkcija – forma - nastavak procesa projektovanja - finalne korekcije
XIII nedjelja, pred.- Savremeni muzeji i galerije. Postorni koncepti. Normativi. Primjeri.
XIII nedjelja, vježbe - Funkcija – forma - nastavak procesa projektovanja - finalne korekcije
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2.
XIV nedjelja, vježbe - Funkcija – forma - nastavak procesa projektovanja - finalne korekcije
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Semestralni (praktični) rad - I rok za predaju. Drugi rok se definiše naknadno, u dogovoru sa studentima, tokom ispitnog roka.
Opterećenje studentaNedjeljno: 9.0 kredita x 40/30 = 12 sati Struktura: 3 sata predavanja; 4 sata računskih vježbi, 5 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo na predavanjima i vježbama. Položena oba kolokvijama i pozitivno ocijenjen semestralni rad.
KonsultacijeKonsultacije tokom semestra prema dogovoru.
LiteraturaNOJFERT, Građevinska knjiga; Ilić, S. ,”Sportski objekti”, Beograd 1998; Koyna, A. “Sports buildings”, The University of Michigan,Architectural Press, 1986; Cuito, A., “Sport Facilities”, Loft Publications, 2005; Gibelhausen, M. “The Architecture of The Museum”, Manchester University Press, 2003; Paul v Naredi-Rainer, Oliver Hilger ,“Museum buildings”, Birkhäuser, Publishers for Architecture, 2004.; Jodido, P.„Museums“, Tachen, 2010. Mackintosh, I.„Architecture, Actor and Audience (Theatre Concepts)“, Routledge, 2004.; Association of British Theatre Technicians, “Theatre Buildings: A Design Guide“, Routledge, 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: ukupno 5 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka; I kolokvijum: maksimum 22,5 poena (min. 11 p.); II kolokvijum: maksimum 22,5 poena (min. 11 p.); Semestralni rad: maksimum 50 poena - 7+13+30 (min 25)
Posebne naznake za predmet
NapomenaDetaljniji podaci o sadržaju predmeta mogu se dobiti od predmetnog nastavnika ili prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKA RADIONICA

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKA RADIONICA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10995Obavezan951+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaCilj pripreme i sprovođenja radionice je da se uvede pristup istraživanja sa različitim stručnim pitanjima. Primjena ovog oblika radionice omogućava testiranje novih obrazovnih metoda, upoznavanje sa aktuelnim kretanjima u profesionalnoj praksi i internacionalne razmjene studenata i nastavnog kadra.
Ishodi učenjaOčekuje se da će studenti nakon položenog ispita Arhitektonska radionica 1 imati znanja o: 1. Praktičnoj primjeni teorijskih saznanja; 2. Primjeni obrazovnih metoda i upoznavanju sa aktuelnim kretanjima u profesionalnoj domaćoj ili inostranoj praksi; 3. Kritičkom osvrtu na struku; 4. O timskom radu na konkretnom zadatku.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Ema Alihodžić Jašarović MSc Nemanja Milićević
Metod nastave i savladanja gradivaIstraživački pristup, interdisciplinarni rad, timski rad, rad na terenu
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sadržaji radionica mogu biti veoma različiti: arhitektonski, urbanistički ili projektantski. Svrha organiziranja radionica je razmjena različitih znanja, iskustava i stavovova o pojedinim stručnim pitanjima, a na ovaj način, kritički osvrt na struku, da se omogući studentima razvoj individualnih profesionalnih osobnosti. Studenti treba da dobiju poređenje između različitih metodologija rada na aplikativnom nivou, donose zaključake i kreativne sinteze specifičnim izrazima mentora ili grupe mentora, koje pomažu studentu u razvija njegovog / njenog projekta. Organizacija i vođenje radionica su uglavnom prilagođene programskim koncepcijama zadatka, koji nose u sebi ciljeve i selekciju učesnika
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta1P+3V
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literaturazavisi od tematskog okvira zadatka / promjenljiva
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijumi, ispit, javne prezentacije
Posebne naznake za predmetZnanje i razumijevanje Deklarativno znanje. Razumijevanje fenomena, prostorne strukture, prostornih procesa, osjetljivost na pitanja, izvorni pristupi. Korišćenja Korištenje modela u pojedinim slučajevima, traženje veza između principa i prakse i prostornim uslovima. Razmišljanja (odraz) Kritička evaluacija harmonije između teorijskih principa i dizajna, kao i prostorni razvoj. Edukativne vještine - nisu vezane za jednu temu Timski rad, kritička analiza, problem identifikacije i rješavanja, sinteza. Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i kod prodekana za nastavu.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLJEĐA

Naziv predmeta:ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLJEĐA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10999Obavezan752+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA

Naziv predmeta:ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11000Obavezan842+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaBuilding Physics (Architectural Physics)
Ciljevi izučavanja predmetaWeekly 5.0 credits x 40/30 = 6 hours and 40 minutes Structure: 2 hours of lectures 2hour for tutorial 2 hours and 40 minutes of individual work, including consultations
Ishodi učenjaIt is expected that the student after passing the exam Energy efficiency in buildings: 1. Has knowledge of the principles of energy efficiency, particularly of the principles how architectural parameters dominantly influence energy efficiency of a certain building; 2. Has knowledge of the methods of analysis of energy needs for heating and cooling to enable the thermal comfort in certain climatic condidtions.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDuring the semester Teaching and the final exam: (5 hours and 33 min) x 16 = 106 hours and 43 minutes Necessary preparations before the start of the semester (administration, registration, certification) 2 x (5 hours and 33 min) = 13 hours and 20 minutes Total hours for the course: 5.0x30 = 150 hours Additional hours: 31 hours and 57 minutes Structure of workload: 106 h and 43 min (lectures )+ 13 h and 20 min (preparation) + 21 h and 57 min (add. hours)
Metod nastave i savladanja gradivaRegular attendance of classes: 10 points (each one less cause failure point), maximum 3 absences - First test: maximum 15 points - Second test: maximum 15 points - Seminar work: maximum 40 points - Final exam: maximum 20 points ** Passing grade is obtained if the student achieved at least 51 points. - Rating: A (90-100) B (80-89) C (70-79) D (60-69) E (50-59), F (below 50 points).
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Introductory lecture: concepts, objectives, European legislation and regulation: directives and standards (EN and ISO)
I nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Graphical part - architectural contributions
II nedjelja, pred.-State of the art at the national level: established level of the application of thermal protection in practice, national legislation and regulations for energy efficiency (EE)
II nedjelja, vježbe Semester report on energy efficiency of buildings: Graphical part - architectural contributions
III nedjelja, pred.- The concept of energy efficiency of buildings: the characteristics of the building envelope and energy needs for heating and cooling, the other forms energy use in buildings: Sanitary hot water, lighting
III nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat transfer coefficient "U"
IV nedjelja, pred.- Energy model of the building - energy losses and gains: transmission and ventilation losses, gains through envelope (solar gains) and internal gains
IV nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat transfer coefficient "U"
V nedjelja, pred.- Thermal insulation of envelope elements - heat transfer coefficient (EN ISO 6946), the specific aspects: thermal bridges, European and national standards (EN, ISO and MEST)
V nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat transfer coefficient "U"
VI nedjelja, pred.- Glazed parts of envelope - windows and doors and infiltration, leakage radiation, low emission glass (Low E)
VI nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat transfer coefficient "U"
VII nedjelja, pred.- Energy model of the building: climate and climatic zones in Montenegro, the average meteorological year, degree - day, heating and cooling
VII nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat transfer coefficient "U"
VIII nedjelja, pred.- 1st TEST (colloquium)
VIII nedjelja, vježbe - 1st TEST (colloquium)
IX nedjelja, pred.- Sanitary hot water
IX nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat gains (internal and external)
X nedjelja, pred.- Lighting, basic lighting parameters, units, types of lamps
X nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat gains (internal and external)
XI nedjelja, pred.- The algorithm of calculating of energy consumption in buildings according to EN 12379
XI nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Calculation of heat gains (internal and external)
XII nedjelja, pred.- Regulations for Energy Efficiency in Buildings
XII nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Balance of the total required energy for heating - Usable part of solar thermal gains - Continuous and non-continuous heating mode
XIII nedjelja, pred.- Software packages - Software
XIII nedjelja, vježbe - Semester report on energy efficiency of buildings: Calculation of the required heat energy for heating - Balance of the total required energy for heating - Total and specific required energy for heating - Illustrations of the structure of heat losses and gains
XIV nedjelja, pred.- 2nd TEST (colloquium)
XIV nedjelja, vježbe - 2nd TEST (colloquium)
XV nedjelja, pred.- FINAL EXAM
XV nedjelja, vježbe - FINAL EXAM
Opterećenje studentaDuring the semester Teaching and the final exam: (5 hours and 33 min) x 16 = 106 hours and 43 minutes Necessary preparations before the start of the semester (administration, registration, certification) 2 x (5 hours and 33 min) = 13 hours and 20 minutes Total hours for the course: 5.0x30 = 150 hours Additional hours: 31 hours and 57 minutes Structure of workload: 106 h and 43 min (lectures )+ 13 h and 20 min (preparation) + 21 h and 57 min (add. hours)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveWeekly 5.0 credits x 40/30 = 6 hours and 40 minutes Structure: 2 hours of lectures 2hour for tutorial 2 hours and 40 minutes of individual work, including consultations
Konsultacije
Literatura- Pravilnici za energetsku efikasnost, Ministarstvo ekonomije CG, Podgorica, 2013. - "Energetska efikasnost zgrada - Metodologija energetskog pregleda i proračuna indikatora EE, Mašinski fakultet i Arhitektonski fakultet, Podgorica 2011. - Zbašnik Senegačnik M.: “Pasivna kuća”, SUN ARH doo, Zagreb, 2009. - Neufert E.: “Arhitektonsko projektovanje”, Građevinska knjiga, Beograd, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeless cause failure point), maximum 3 absences - First test: maximum 15 points - Second test: maximum 15 points - Seminar work: maximum 40 points - Final exam: maximum 20 points ** Passing grade is obtained if the student achieved at least 51 points. - Rating: A (90-100) B (80-89) C (70-79) D (60-69) E (50-59), F (below 50 points).
Posebne naznake za predmetControl by the University, the control of the teaching process by the faculty, the list of presence of students, analysis of the degree of transience (quality management system in accordance with ISO 9001).
NapomenaThe tutorials are performed in groups of 2 - 3 students. If it is necessary, classes might be taught in English. Further information about the subject can be obtained from the course teacher.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11875Obavezan922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovjenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPrimarni zadatak nastave jeste upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti Upravljanja projektima u Arhitekturi.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Upravljanje projektima u arhitekturi: 1. Posjeduje znanje iz savremenih modela upravljanja projektima; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ratko Mitrovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uopšte o upravljanju projektima , upravljanju projektima u fazi projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje.
I nedjelja, vježbe - Uopšte o upravljanju projektima , upravljanju projektima u fazi projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje.
II nedjelja, pred.-Modeli upravljanja projektima.
II nedjelja, vježbe Modeli upravljanja projektima.
III nedjelja, pred.- Savremeni softvarski paketi za upravljanje projektima i osnove projektovanja u šest dimenzija.
III nedjelja, vježbe - Savremeni softvarski paketi za upravljanje projektima i osnove projektovanja u šest dimenzija.
IV nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta, izrada idejnog rješenja, studije tehno-ekonomske opravdanosti i donošenje odluke o realizaciji projekata.
IV nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta, izrada idejnog rješenja, studije tehno-ekonomske opravdanosti i donošenje odluke o realizaciji projekata.
V nedjelja, pred.- Upravljanje izradom investiciono tehničke dokumentacije.
V nedjelja, vježbe - Upravljanje izradom investiciono tehničke dokumentacije.
VI nedjelja, pred.- Upravljanje projektom realizacije investicionog projekta sa stanovišta investitora i izvođača radova.
VI nedjelja, vježbe - Upravljanje projektom realizacije investicionog projekta sa stanovišta investitora i izvođača radova.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Osnovne karakteristike dokumentacije koja se vodi u procesu realizacije investicionog projekta
VIII nedjelja, vježbe - Osnovne karakteristike dokumentacije koja se vodi u procesu realizacije investicionog projekta
IX nedjelja, pred.- Zakonska regulativa u upravljanju projektima u fazama projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje
IX nedjelja, vježbe - Zakonska regulativa u upravljanju projektima u fazama projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje
X nedjelja, pred.- FIDIK - sa stanovišta investitora, projektanta i izvođača radova
X nedjelja, vježbe - FIDIK - sa stanovišta investitora, projektanta i izvođača radova
XI nedjelja, pred.- Upravljanje projektom sa stanovišta istraživanja tržišta
XI nedjelja, vježbe - Upravljanje projektom sa stanovišta istraživanja tržišta
XII nedjelja, pred.- Internacionalno građevinarstvo
XII nedjelja, vježbe - Internacionalno građevinarstvo
XIII nedjelja, pred.- Procesi optimizacija i donošenja odlika kod rešavanja urbanističkih problema
XIII nedjelja, vježbe - Procesi optimizacija i donošenja odlika kod rešavanja urbanističkih problema
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat i 6 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveSvi studenti su obavezni da pohađaju nastavu
Konsultacije
Literatura- Dr Bane Ivković, dr Željko Popović, Upravljanje Projektima, Građevinska knjiga, Beograd. 2006.god. - Dr Petar Đuranović, Upravljanje Projektima, Građevinski fakultet, Podgorica. 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje * Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena ** Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / PARTERNA ARHITEKTURA

Naziv predmeta:PARTERNA ARHITEKTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11876Obavezan942+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovoljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama i metodama u organizaciji planiranja i projektovanja pejzažne arhitekture.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Parterna arhitektura: 1. Posjeduje adekvatno znanje i razumijevanje teorije i istorije parterne arhitekture 2. Posjeduje adekvatno znanje u procesu parternog dizajna 3. Implementira teorijska istraživanja u praksu 4. Razvija nove kriterijume i modele za savremene estetske i tehničke zahtjeve u parternom dizajnu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof.dr Svetlana Perović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja I vježbe, obavezne konsultacije, ternski rad kroz proučavanje oblikovnog izraza zadacima definisanih prostornih cjelina, učenje i samostalna izrada domaćih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija parterne arhitekture, uloga, razvoj
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Proces parternog projektovanja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Prostorne vrijednosti: prirodne, kulturne, istorijske, umjetničke, društvene i individualne
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Tipovi sistema i urbanih zelenih površina Urbani parkovi
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Parterna umjetnost u Evropi, estetika prirode
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Razvoj parterne arhitekture/Vavilon , Persija, Egipat, Antička Grčka, Rim/
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Srednjovjekovni vrtovi
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Renesansni vrtovi Italije
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Engleski i francuski vrtovi
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Japanski i kineski vrtovi
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Formiranje ansambla i građevina u pejzažnom nasljedju
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Predstavljanje prostora u parternom projektovanju
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Praktična implementacija prostornih vrijednosti
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Savremena realizacija i preporuke
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 2 sat i 40 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije Weekly 5.0 credits x 40/30 = 6 hours and 40 minutes Structure: 2 hours of lectures 2 hour for tutorial 2 hours and 40 minutes of individual work, including consultations U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 43 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (6 sati i 40 minuta)= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5.0 x 30 = 150 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 31 sat i 57 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 43 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (prip.) + 21 sati i 57 min. (dop.r.) During the semester Teaching and the final exam: (5 hours and 33 min) x 16 = 106 hours and 43 minutes Necessary preparations before the start of the semester (administration, registration, certification) 2 x (5 hours and 33 min) = 13 hours and 20 minutes Total hours for the course: 5.0x30 = 150 hours Additional hours: 31 hours and 57 minutes Structure of workload: 106 h and 43 min (lectures )+ 13 h and 20 min (preparation) + 21 h and 57 min (add. hours)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Macura V,Grad i urbanizovani predeo, Univerzitet u Beogradu, 1989. - Cvejic J, Tipologija predjela, priprema predavanja, Beograd, 1999. - Forman TTR & Godron M, Landscape Ecology, New York, 1986 - Vujkovic LJ, Pejzažna arhitektura, Planiranje i projektovanje, Univerzitet u Beogradu, 2003. - Vujkovic LJ,Necak M,Vujicic D, Tehnika pejzažnog projektovanja, Univerzitet u Beogradu, 2003 - Jackle A.J., The visual Elements of Landscape, The University of Massachusetts - Farr D, Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature, 2010 - Barlow Rogers E, Landscape Design: A Cultural and Architectural History, 2001 - Jodidio P, Architecture Now! Landscape, 2009 - Ormsbee Simonds J, Earthscape: A Manual of Environmental Planning, 1978 - Treib M, Modern Landscape Architecture: A Critical Review, 1994
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeUredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen) - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / PARTERNA ARHITEKTURA

Naziv predmeta:PARTERNA ARHITEKTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11876Obavezan952+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovoljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa najznačajnijim funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama i metodama u organizaciji planiranja i projektovanja pejzažne arhitekture.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Parterna arhitektura: 1. Posjeduje adekvatno znanje i razumijevanje teorije i istorije parterne arhitekture 2. Posjeduje adekvatno znanje u procesu parternog dizajna 3. Implementira teorijska istraživanja u praksu 4. Razvija nove kriterijume i modele za savremene estetske i tehničke zahtjeve u parternom dizajnu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof.dr Svetlana Perović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja I vježbe, obavezne konsultacije, ternski rad kroz proučavanje oblikovnog izraza zadacima definisanih prostornih cjelina, učenje i samostalna izrada domaćih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija parterne arhitekture, uloga, razvoj
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Proces parternog projektovanja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Prostorne vrijednosti: prirodne, kulturne, istorijske, umjetničke, društvene i individualne
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Tipovi sistema i urbanih zelenih površina Urbani parkovi
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Parterna umjetnost u Evropi, estetika prirode
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Razvoj parterne arhitekture/Vavilon , Persija, Egipat, Antička Grčka, Rim/
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Srednjovjekovni vrtovi
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Renesansni vrtovi Italije
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Engleski i francuski vrtovi
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Japanski i kineski vrtovi
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Formiranje ansambla i građevina u pejzažnom nasljedju
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Predstavljanje prostora u parternom projektovanju
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Praktična implementacija prostornih vrijednosti
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Savremena realizacija i preporuke
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 2 sat i 40 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije Weekly 5.0 credits x 40/30 = 6 hours and 40 minutes Structure: 2 hours of lectures 2 hour for tutorial 2 hours and 40 minutes of individual work, including consultations U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 43 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (6 sati i 40 minuta)= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5.0 x 30 = 150 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 31 sat i 57 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 43 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (prip.) + 21 sati i 57 min. (dop.r.) During the semester Teaching and the final exam: (5 hours and 33 min) x 16 = 106 hours and 43 minutes Necessary preparations before the start of the semester (administration, registration, certification) 2 x (5 hours and 33 min) = 13 hours and 20 minutes Total hours for the course: 5.0x30 = 150 hours Additional hours: 31 hours and 57 minutes Structure of workload: 106 h and 43 min (lectures )+ 13 h and 20 min (preparation) + 21 h and 57 min (add. hours)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Macura V,Grad i urbanizovani predeo, Univerzitet u Beogradu, 1989. - Cvejic J, Tipologija predjela, priprema predavanja, Beograd, 1999. - Forman TTR & Godron M, Landscape Ecology, New York, 1986 - Vujkovic LJ, Pejzažna arhitektura, Planiranje i projektovanje, Univerzitet u Beogradu, 2003. - Vujkovic LJ,Necak M,Vujicic D, Tehnika pejzažnog projektovanja, Univerzitet u Beogradu, 2003 - Jackle A.J., The visual Elements of Landscape, The University of Massachusetts - Farr D, Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature, 2010 - Barlow Rogers E, Landscape Design: A Cultural and Architectural History, 2001 - Jodidio P, Architecture Now! Landscape, 2009 - Ormsbee Simonds J, Earthscape: A Manual of Environmental Planning, 1978 - Treib M, Modern Landscape Architecture: A Critical Review, 1994
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeUredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen) - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 7

Naziv predmeta:ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 7
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11877Obavezan9103+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNe
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti ovladavaju osnovnim principima projektovanja, oblikovanja i programskih zahtjeva saobraćajnih terminala razičitih vidova transportnih sistema. Kroz ciklus predavanja studenti se upoznaju sa istorijskim razvojem različitih vidova saobraćaja i posebno saobraćajnih temrinala, njihovom tipologijom i savremenim programskim i funkcionalnim zahtjevima.
Ishodi učenjaOčekuje se da će student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 7 biti sposoban da: 1. Izradi arhitektonski projekat ključnih djelova putničkih terminala za različite vidove saobraćaja; 2. Poznaje osnovne elemente i međusobne veze saobraćajnih sistema i pripadajućih arhitektonskih objekata, i shodno tome da izvrši njihovu urbanističku postavku; 3. Da izvrši prostorno-funkcionalnu i oblikovno-estetsku analizu ocjenu putničkih terminala i donese sud o njihovom kvalitetu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veljko Raduloivć
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, učenje i samostalna izrada semestralnih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis semestra.
I nedjelja, vježbe - Priprema i upis semestra.
II nedjelja, pred.-Uvod, pregled razvoja saobraćajnih sredstava, razvoj saobraćaja u gradovima
II nedjelja, vježbe Definisanje lokacije i programskog zadatka
III nedjelja, pred.- Objekti mirujućeg drumskog saobraćaja - urbanistički aspekti i lociranje, vozila, kretanje vozila, elementi puta i saobraćajne okretnice
III nedjelja, vježbe - Analiza lokacije i projektnog zadatka
IV nedjelja, pred.- Vrste parkirališta i park – garaža, lociranje, funkcionalni i konstruktivni elementi, stajanke, rampe
IV nedjelja, vježbe - Urbanistički koncept
V nedjelja, pred.- Autobuski terminali – urbanistički aspekti i lociranje
V nedjelja, vježbe - Urbanistički koncept
VI nedjelja, pred.- Autobuski terminali – vozila, funkcionalni i konstruktivni elementi i zahtjevi, oblikovanje
VI nedjelja, vježbe - Urbanističko rješenje i arhitektonski koncept
VII nedjelja, pred.- Željeznički saobraćaj – istorijski razvoj sistema, njegova urbanisitčki status i savremeni aspekti
VII nedjelja, vježbe - Arhitektonski koncept
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Željeznički terminali - urbanistički aspekti i lociranje, tipologija, šinska vozila i njihovo kretanje
IX nedjelja, vježbe - Arhitektonski koncept
X nedjelja, pred.- Željeznički terminali - funkcionalni i konstruktivni elementi i zahtjevi, oblikovanje
X nedjelja, vježbe - Arhitektonsko rješenje
XI nedjelja, pred.- Vazdušni saobraćaj - istorijski razvoj i značaj, klasifikacije i urbanistički spekt
XI nedjelja, vježbe - Arhitektonsko rješenje
XII nedjelja, pred.- Aerodromi - lociranje, sletne staze, manevarske površine, klasifikacije
XII nedjelja, vježbe - Idejno rješenje urbanističko arhitektonsko rješenje
XIII nedjelja, pred.- Aerodromski terminali - funkcionalni i konstruktivni elementi i zahtjevi, oblikovanje
XIII nedjelja, vježbe - Idejno rješenje urbanističko arhitektonsko rješenje
XIV nedjelja, pred.- Terminali pomorskog saobraćaja – putničke luke i „Interchange“ čvorišta
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija idejnog rješenja
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
6 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno i aktivno pohađanje nastave
KonsultacijeRedovne sedmične
Literatura- Jean PaulRodrigue, Claude Comtois, Brian Slack .The geography of transport systems, ( London: Routledge 2009) - Fejzić, Emir. Suvremeni željeznički putnički terminali (Trilogija Železnice 1-3), (Beograd : Gradevinska knjiga, 2007) - Ross, Julian, Eds. Railway Stations: Planning, Design and Management, (Oxford: Architectural Press, 2001) - Adamović, Milan. Uvod u saobraćaj I, (Beograd: Saobraćajni fakultet, 2003) - Maletin. Saobracajnice (Novi Sad) - Pascoe,David. Airspaces , (London: Reaktion Books Ltd, 2001) - Francisco Asensio Cerver The Architecture of Station and Terminals, (New York: Whitney Library of Design, 1997). - Suvremeniželjezničkiputničkiterminali(TrilogijaŽeleznice1-3), Autor: Emir Fejzić, GRADEVINSKA KNJIGA D.O.O. • Renesansaželezničkihterminala, Autor: KsenijaStevanović, ZADUZBINA ANDREJEVIC, 2008. • Transport Terminals and Modal Interchanges, Christopher Blow, Architectural Press, 2005 • Osnovi urbanizma 2a, Mirković / Saobraćajani elementi i uređaji • Arhitektonsko proejktovanje, Erns Nojfert, Građevinska knjiga
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIspiti, kolokvijumi, prezentacije
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / STRUČNA PRAKSA

Naziv predmeta:STRUČNA PRAKSA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11878Obavezan940+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUpisana studijska godina.
Ciljevi izučavanja predmetaStručna praksa vezana je sa predmetima: Arhitektonske konstrukcije i Arhitektonsko projektovanje, koji kao okosnicu programa povezuje aplikativne djelove stručnih predmeta (vježbe), i neke vrste simuliranog arhitektonskog biroa ili arhitektonske kancelarije. Cilj prakse je da se predstavi studentima projektovanje u realnom okruženje, jer je njegova lokacija gradilište. Student će steći sposobnost za povezivanjem konceptualnu dizajn, sa stvarnom fizičkim okruženjem.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Stručna praksa: 1. Ima sposobnost da praktično primjeni teorijska saznanja; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte.; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Marija Bojović; Doc.dr Sanja Savić; Dr Jelena Bajić Šestović.
Metod nastave i savladanja gradivaIstraživački pristup, interdisciplinarni rad, timski rad, rad na terenu.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Rukovodilac gradilišta nadgleda posao studenata, po ličnim nahođenjima ili na osnovu tekućih zadataka na gradilištu. Međutim, znanje i vještine studenta se moraju poštovati, kao i mjere bezbjednosti. Student će se upoznati s praktičnim načinima izvođenja postupka na realnoj lokaciji na gradilištu.
I nedjelja, vježbe - Rukovodilac gradilišta nadgleda posao studenata, po ličnim nahođenjima ili na osnovu tekućih zadataka na gradilištu. Međutim, znanje i vještine studenta se moraju poštovati, kao i mjere bezbjednosti. Student će se upoznati s praktičnim načinima izvođenja postupka na realnoj lokaciji na gradilištu.
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 0 sati predavanja 2 sata vježbanja 1 sata i 6 min – samostalni rad, rada na terenu (FW) uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (3 sata i 6 min) x 16 = 49 sati i 36 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (3 sata i 6 minuta) = 6 sati i 12 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2.0x30 = 60 sati Dopunski rad: 4 sata i 12 minuta Struktura opterećenja: 49 sati i 36 min. (Nastava) + 6 sati i 12 min. (Priprema) +4 sata i 12 min. (Dopunski rad) = 60 sati
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
0 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Analiza urbanog i arhitektonskog koncepta Paštrovačkih naselja; - Istraživačka radionica u Virpazaru – Urbani apspekt Virpazara u kontekstu razvoja; - Istraživačka radionica u Pivi – Analiza Ruralne arhitekture; - Istraživačka radionica na Skadarskom jezeru u Murićima – Analiza razvojnih mogućnosti naselja; - Istraživačka radionica u Igalu – Analiza razvojnih mogućnosti prostora Instituta dr Simo Milošević u Igalu; - Istraživačka radionica u Tivtu – Valorizacija ostrva Sveti Marko; - Istraživačka radionica u Kotoru- Procjena predjela i Prostorno planiranje u zaštićenim područjima Boke Kotorske, Kotor - Istraživačka radionica u Budvi- Tr(a)g Mediterana, Slovenska plaža - Istraživačka radionica na Cetinju- Brownfield lokacije Cetinje - Istraživačka radionica u Plavu-Ekološki placemaking Plav; - Istraživačka radionica u Šavniku-Aktiviranje potencijala mjesta i eko-urbani izazovi - ,,Eco city Šavnik; - Istraživačka radionica u Nikšiću- Interdisciplinarnost i urbani artefakt - Istraživačka radionica u Ulcinju- Participativni pristup u prostornom planiranju i planiranju predjela/ Valdanos, Ada Bojana, Šasko jezero, Solana/ - BEAUTIFUL CETINJE International Architectural Workshop ,,Vrtijeljka 2012.; - Nekada i sada -Principi i naslijeđe Ulmske škole dizajna; - Cetinje/Bajice - grad u poljima (Internacionalna radionica fondacije Petrović Njegoš).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProjektni zadatak (70% ocjene), javna prezentacija (30% ocjene). Ocjena je uslovljena javnom izložbom i javnim prezentacijama projekta koji je pregledan od strane pozvanih kritičara. Ocjenu daje mentora i pozvani kritičar prema važećoj skali ocjenjivanja.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

Naziv predmeta:ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11879Izborni922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT

Naziv predmeta:ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11882Obavezan103012+14+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaZavršene sve studijske obveze na svim predmetima studijskog programa.
Ciljevi izučavanja predmeta- Teorijski i praktični aspekti arhitekture i arhitektonskog projektovanja, ovladavanje metode planiranja i znanja o temeljnim pravnim aspektima upravljanja prostorom, osnove arhitektonskog planiranja, sposobnost arhitektonskog projektovanja koje zadovoljava tehničke i estetske zahtjeve; - Adekvatna poznavanja istorije i teorije arhitekture i srodnih umjetnosti , tehnologije i društvene nauke; poznavanje lijepih umjetnosti kao uticaja na kvalitetu arhitektonskog projektiranja; - Adekvatno poznavanje urbanog dizajna, urbanog planiranja i vještina potrebnih za planiranje; - Razumijevanju odnosa između ljudi i objekata, između objekata i njihove okoline , kao i razumijevanje potrebe da su objekat i prostore između njih prilagodi ljudskim potrebama i njihov međusobnom odnosu; - Razumijevanje profesije i uloge arhitekte u društvu, posebno u pripremi činilaca koji se računaju kao socijalni faktori; - Razumijevanje istraživačkih metoda i tehnika za izradu koncepcije projekta; - Razumijevanje prostornih, arhitektonskih i građevinskih planova i konstruktivni problemi koji su povezani sa projektovanjem objekta; - Odgovarajuća znanja fizičkih problema i tehnologija i objekata kako bi se obezbijedio komforni uslovi i zaštita od klimatskih faktora; - Vještine neophodne za projektovanje koje omogućuju ispunjenje zahtjeva u okviru ograničenja nametnutih finaksijskih faktorima i građevinskih propisa; - Adekvatna znanje iz industrije, organizacije, propisa i postupaka koji su uključeni u sprevođenje projektantskog koncepta i integrisanja planova u ukupnom planiranju.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Završni rad (projekat): 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaIstraživački pristup, interdisciplinarni rad, timski rad, rad na terenu.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Po pravilu, kompleksni zadaci u arhitekturi rješavaju se na diplomskom radu, a složena rješenja se baziraju na osnovu znanja stečenog tokom studija, od ispunjavanja redovnih obaveya na studijama do indivisualnoh istraživačkog rada. Magistarski rad / teza napisan je pod mentorstvom odabranog mentora i članova komisije, koji doprinose radu i daju dodatne smjernice i uputstva. Rad / teza se predstavlja javno, po završetku studija. Magistarski rad / teza mora da sadrži: - 10 % teorijskog dijela (uvod sa teorijskim definisanjem teme, diskusije i definisanje problema, radnu hipotezu, opis metoda i postupaka rada, pismene i numeričke dokaze, korekciju hipoteze kroz diskusiju, rezime rezultata i projektne reference, izvore i literaturu); - rezultate u obliku projekta i to: 20% urbanističkog i 70% projektantskog rada.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 30.0 kredita x 40/30 = 40 sati Struktura: 12 sati predavanja 14 sati vježbanja 14 sati– samostalni rad, rada na terenu (FW), uključujući i konsultacije. U toku semestra Nastava i završni ispit: (40 sati) x 16 = 640 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (40 sati) = 80 sati Ukupno opterećenje za predmet 30.0x30 = 900 sati Dopunski rad: 180 sati Struktura opterećenja: 640 sati (Nastava) + 80 sati (Priprema) + 180 sati (Dopunski rad) = 900 sati.
NedjeljnoU toku semestra
30 kredita x 40/30=40 sati i 0 minuta
12 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
14 vježbi
14 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
40 sati i 0 minuta x 16 =640 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
40 sati i 0 minuta x 2 =80 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
30 x 30=900 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
180 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 640 sati i 0 minuta (nastava), 80 sati i 0 minuta (priprema), 180 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Kompletan materijal studijskog programa na magistarskom arhitekture i naslovi biće odabrani od strane nastavnika - mentora koji je uključen u konkretnu temu .
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeRad na projektu (60% ocjene), prikaz rada (20% ocjene), obrana rada (20% ocjene). Pismeni i usmeni ispit, ocjena za rad na projektu. Ocjene (6-10) su prolazne, (1-5) nije prošao. Magistarski rad, prezentacije I odbrana teze pred Komisijom.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA 1

Naziv predmeta:ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA 1
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11883Obavezan762+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ENGLESKI JEZIK

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11884Obavezan722+1+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje opštim gramatičkim strukturama i leksikom na B2.2 nivou i aktivno služenje jezikom u svakodnevnim situacijama, te upoznavanje s jezikom struke.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita, student će moći da: 1. razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou B2.2, 2. razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti arhitekture, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.2, 3. ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.2, 4. da integrišući osnovne leksičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite jezičke vještine, na nivou B2.2
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDragana Čarapić; Maja Milanović
Metod nastave i savladanja gradivaKratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - ESP: Design Tools and Materials, Models
I nedjelja, vježbe - ESP: Drawings 1
II nedjelja, pred.-ESP: Drawings 2
II nedjelja, vježbe ESP: Blueline prints
III nedjelja, pred.- GE: Unit 5 – Looking ahead
III nedjelja, vježbe - GE: Future forms 1
IV nedjelja, pred.- GE: Unit 5 - Future forms 2
IV nedjelja, vježbe - GE: Unit 5 - Verbs take & put
V nedjelja, pred.- ESP: Presentations: Storyboarding; Porfolios
V nedjelja, vježbe - ESP: Historical Architecture
VI nedjelja, pred.- GE: Unit 6 – Hitting the big time
VI nedjelja, vježbe - GE: Unit 6 - Writing instructions - recepies, manuals
VII nedjelja, pred.- GE: Unit 6 - Expressing quantity
VII nedjelja, vježbe - GE: Unit 6 - Countable and uncountable nouns
VIII nedjelja, pred.- Revision - Mock mid-term exam
VIII nedjelja, vježbe - Mid-term exam
IX nedjelja, pred.- GE: Unit 7 - Getting along
IX nedjelja, vježbe - GE: Modal auxiliary verbs 1
X nedjelja, pred.- GE: Unit 7 - Modals and related verbs
X nedjelja, vježbe - GE: Unit 7 - Verb get
XI nedjelja, pred.- Revision
XI nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
XII nedjelja, pred.- GE: Offering constructive criticism
XII nedjelja, vježbe - ESP: Modernism
XIII nedjelja, pred.- ESP: Postmodernism
XIII nedjelja, vježbe - ESP: Contemporary Architecture
XIV nedjelja, pred.- ESP: Sustainability
XIV nedjelja, vježbe - GE: Unit 8 - Relative clauses, Participles
XV nedjelja, pred.- GE: Unit 8 - Adverb collocations
XV nedjelja, vježbe - Mock test - Final exam
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sati i 6 minuta struktura: 2sata predavanja 1 sat vježbanja 0 sati i 6minuta –samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (3 sati i 6 minuta) x 16 = 49 sati i 36 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (3 sati i 6 minuta)=6 sati i 12 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2.0 x 30 = 60 sati Dopunski rad: 4 sata i 12 minuta Struktura opterećenja: 49 sati i 6minuta (nastava) + 6 sati i 12minuta (priprema) + 4sata i 12minuta (dopunskirad)=60 h
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
-1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePohađanje nastave i izrada kolokvijuma i završnog ispita. Nastavnik može da odredi druge obaveze u obliku domaćih zadataka, prezentacija i sl.
Konsultacije
Literatura- John and Liz Soars: Headway Upper-Intermediate, Fourth Edition, (Units 5-8), OUP - Evans, Dooley, Cook, Career Paths-Architecture: Express Publishing
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeprisustvo – 6.5 bodova; kolokvijum – 43.5 boda; završni ispit – 50 bodova
Posebne naznake za predmetEmail address: draganac@ucg.ac.me
NapomenaNastava se izvodi na engleskom jeziku.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ISTORIJA UMJETNOSTI

Naziv predmeta:ISTORIJA UMJETNOSTI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11885Obavezan922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / URBANISTIČKO PLANIRANJE 2

Naziv predmeta:URBANISTIČKO PLANIRANJE 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11887Obavezan962+3+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA

Naziv predmeta:ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11888Obavezan852+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaArhitektonska fizika (Fizika zgrade)
Ciljevi izučavanja predmetaUsvajanje znanja o konceptu, sadržaju i ciljevima energetske efikasnosti zgrada; uvid u evropsku i nacionalnu regulativu; sagledavanje uloge arhitektonskih parametara u ostvarivanju energetske efikasnosti zgrade; upoznavanje sa metodologijom proračuna godišnjih energetskih potreba zgrade za grijanje i hlađenje: energetski model zgrade – energetski gubici: transmisioni i ventilacioni, i energetski dobici: unutrašnji i solarni.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Energetska efikasnost zgrada: 1. Poznaje principe energetske efikasnosti, prevashodno principe po kojim arhitektonski parametri dominantno utiču na nivo energetske efikasnosti jedne zgrade; 2. Poznaje metode analize energetskih potreba zgrade za grijanje i hlađenje, radi ostvarivanja toplotnog komfora u određenim klimatskim uslovima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaPredmetni nastavnik: prof. dr Dušan Vuksanović Saradnici u nastavi: dr Sanja Paunović, MSc Nikola Bajović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe čiji sadržaj predstavlja izrada seminarskog rada: analiza energetske efikasnosti zgrade na primjeru projekta zgrade javne namjene iz prethodne studijske godine
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje: pojmovi, ciljevi, evropska legislativa i regulativa: direktive i standardi (EN i ISO)
I nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Grafički dio - arhitektonski prilozi
II nedjelja, pred.-State of the art u nacionalnim okvirima: uspostavljeni nivo primjene toplotne zaštite u praksi, nacionalna legislativa i regulativa za energetsku efikasnost (EE)
II nedjelja, vježbe Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Grafički dio - arhitektonski prilozi
III nedjelja, pred.- Koncept energetske efikasnosti (EE) zgrade: - karakteristike omotača zgrade i energetske potrebe za grijanjem i hlađenjem - ostali oblici potrošnje energije u zgradama: rasvjeta, sanitarna topla voda
III nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun koeficijenta prolaza toplote "U"
IV nedjelja, pred.- Energetski model zgrade - energetski gubici i dobici: transmisioni i ventilacioni gubici, dobici kroz omotač (solarni dobici) i unutrašnji dobici
IV nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun koeficijenta prolaza toplote "U"
V nedjelja, pred.- Metodologija proračuna godišnjih energetskih potreba zgrade za grijanje (MEST EN ISO 13790 - Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada)
V nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih gubitaka (transmisionih i ventilacionih)
VI nedjelja, pred.- Toplotna izolacija elemenata omotača - koeficijent prolaza toplote (EN ISO 6946), specifični aspekti: toplotni mostovi, evropski i nacionalni standardi (EN,ISO i MEST)
VI nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih gubitaka (transmisionih i ventilacionih)
VII nedjelja, pred.- Zastakljeni dijelovi omotača - prozori i vrata; infiltracija, propustljivost sunčevog zračenja; stakla niske emisije (Low E)
VII nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih gubitaka (transmisionih i ventilacionih)
VIII nedjelja, pred.- 1. kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - 1. kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Aspekti energetske efikasnosti unutrašnje rasvjete, i priprema sanitarne tople vode (STV)
IX nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih dobitaka (unutrašnjih i spoljašnjih)
X nedjelja, pred.- Aspekti energetske efikasnosti (EE) u primjeni vještačke/prinudne ventilacije
X nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih dobitaka (unutrašnjih i spoljašnjih)
XI nedjelja, pred.- Principi energetski efikasnog dnevnog osvjetljaja
XI nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Proračun toplotnih dobitaka (unutrašnjih i spoljašnjih)
XII nedjelja, pred.- Programski paketi (software) za analizu energetskih karakteristika zgrade, softver MEEC
XII nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Bilans ukupne potrebne energije za grijanje - Iskoristivi dio solarnih toplotnih dobitaka - Kontinuirani i nekontinuirani režim grijanja
XIII nedjelja, pred.- Razrada semestralnog rada: elaborat EE (kontrola rezultata rada studenata)
XIII nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: Proračun potrebne toplotne energije za grijanje - Bilans ukupne potrebne energije za grijanje - Ukupna i specifična potrebna energija za grijanje - Ilustracije strukture toplotnih gubitaka i dobitaka
XIV nedjelja, pred.- 2. kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - 2. kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Predaja semestralnih radova (elaborata EE)
XV nedjelja, vježbe - Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada: - predaja kompletiranog elaborata
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbanja 2 sat i 40 min –samostalni rad, uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 43 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2x (6 sati i 40 minuta)= 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 5.0 x 30 = 150 sati Dopunski rad: preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet: 30 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 106 sati (nastava) + 13 sati i 20 min. (prip.) + 30 sati i 40 min. (dop.r.)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave- Kolokvijumi (2 kol.): položena oba kolokvijuma; - Semestralni rad (elaborat EE): kompletan i pozitivno ocijenjen; - Završni ispit: položen (ukoliko jedan od kol. nije bio položen)
KonsultacijeUsmjeravanje i diskusija tokom semestra, naročito pri zaokružavanju faza u izradi elaborata EE
Literatura- Vuksanović D.: Predavanja na predmetu Energetska efikasnost zgrada. - Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća (EPBD), Službeni list Europske unije L153/13, 2010. - Pravilnik o minimal. zahtjevima energet. efikasnosti zgrada, „Sl. list CG“, broj 23/2013, Podgorica, 2013.; www.energetska-efikasnost.me - Vuksanović D.: Predavanja na predmetu Energetska efikasnost zgrada. - Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća (EPBD), Službeni list Europske unije L153/13, 2010. - Pravilnik o minimal. zahtjevima energet. efikasnosti zgrada, „Sl. list CG“, broj 23/2013, Podgorica, 2013.; www.energetska-efikasnost.me - „Energetska efikasnost zgrada – Metodologija energetskog pregleda i proračuna indikatora EE“, Mašinski fakultet i Arhitektonski fakultet UCG, Podgorica, 2011. - Pucar M., Pajević M., Jovanović Popović M.: “Bioklimatsko planiranje i projektovanje – urbanistički parametri“, Zavet, Beograd, 1994. - Pucar M.: "Bioklimatska arhitektura – zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi", Monografija, Posebna izdanja/IAUS, br.45, 2006. - Zbašnik Senegačnik M.: “Pasivna kuća”, SUN ARH doo, Zagreb, 2009. - Brown G.Z., DeKay M.: "Sun, Wind & Light – Architectural design strategies ", John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje* Uredno pohađanje nastave: ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 15 poena - II kolokvijum : maksimum 15 poena - Semestralni rad : maksimum 40 poena - Završni ispit : maksimum 20 poena ** Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 50 poena. - Ocjene: A (90-100); B (80-89); C (70-79); D (60-69); E (50-59); F (manje od 50 poena).
Posebne naznake za predmetKontrola od strane Univerziteta, kontrola nastavnog procesa od strane Fakulteta, spisak prisustva studenata, analize stepena prolaznosti (sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001).
NapomenaVježbe se izvode za grupe od 2 - 3 studenta. Po potrebi predavanja se mogu izvoditi i na engleskom jeziku. Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA 2

Naziv predmeta:ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA 2
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13255Obavezan952+2+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / STRUČNA PRAKSA (ARHITEKTURA U TOKU SEMESTRA)

Naziv predmeta:STRUČNA PRAKSA (ARHITEKTURA U TOKU SEMESTRA)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13256Obavezan940+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUpisana studijska godina.
Ciljevi izučavanja predmetaStručna praksa vezana je sa predmetima: Arhitektonske konstrukcije i Arhitektonsko projektovanje, koji kao okosnicu programa povezuje aplikativne djelove stručnih predmeta (vježbe), i neke vrste simuliranog arhitektonskog biroa ili arhitektonske kancelarije. Cilj prakse je da se predstavi studentima projektovanje u realnom okruženje, jer je njegova lokacija gradilište. Student će steći sposobnost za povezivanjem konceptualnu dizajn, sa stvarnom fizičkim okruženjem.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Stručna praksa: 1. Ima sposobnost da praktično primjeni teorijska saznanja; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte.; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Marija Bojović; Doc.dr Sanja Savić; Dr Jelena Bajić Šestović.
Metod nastave i savladanja gradivaIstraživački pristup, interdisciplinarni rad, timski rad, rad na terenu.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Rukovodilac gradilišta nadgleda posao studenata, po ličnim nahođenjima ili na osnovu tekućih zadataka na gradilištu. Međutim, znanje i vještine studenta se moraju poštovati, kao i mjere bezbjednosti. Student će se upoznati s praktičnim načinima izvođenja postupka na realnoj lokaciji na gradilištu.
I nedjelja, vježbe - Rukovodilac gradilišta nadgleda posao studenata, po ličnim nahođenjima ili na osnovu tekućih zadataka na gradilištu. Međutim, znanje i vještine studenta se moraju poštovati, kao i mjere bezbjednosti. Student će se upoznati s praktičnim načinima izvođenja postupka na realnoj lokaciji na gradilištu.
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 0 sati predavanja 2 sata vježbanja 1 sata i 6 min – samostalni rad, rada na terenu (FW) uključujući i konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (3 sata i 6 min) x 16 = 49 sati i 36 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (3 sata i 6 minuta) = 6 sati i 12 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2.0x30 = 60 sati Dopunski rad: 4 sata i 12 minuta Struktura opterećenja: 49 sati i 36 min. (Nastava) + 6 sati i 12 min. (Priprema) +4 sata i 12 min. (Dopunski rad) = 60 sati
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
0 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura- Analiza urbanog i arhitektonskog koncepta Paštrovačkih naselja; - Istraživačka radionica u Virpazaru – Urbani apspekt Virpazara u kontekstu razvoja; - Istraživačka radionica u Pivi – Analiza Ruralne arhitekture; - Istraživačka radionica na Skadarskom jezeru u Murićima – Analiza razvojnih mogućnosti naselja; - Istraživačka radionica u Igalu – Analiza razvojnih mogućnosti prostora Instituta dr Simo Milošević u Igalu; - Istraživačka radionica u Tivtu – Valorizacija ostrva Sveti Marko; - Istraživačka radionica u Kotoru- Procjena predjela i Prostorno planiranje u zaštićenim područjima Boke Kotorske, Kotor - Istraživačka radionica u Budvi- Tr(a)g Mediterana, Slovenska plaža - Istraživačka radionica na Cetinju- Brownfield lokacije Cetinje - Istraživačka radionica u Plavu-Ekološki placemaking Plav; - Istraživačka radionica u Šavniku-Aktiviranje potencijala mjesta i eko-urbani izazovi - ,,Eco city Šavnik; - Istraživačka radionica u Nikšiću- Interdisciplinarnost i urbani artefakt - Istraživačka radionica u Ulcinju- Participativni pristup u prostornom planiranju i planiranju predjela/ Valdanos, Ada Bojana, Šasko jezero, Solana/ - BEAUTIFUL CETINJE International Architectural Workshop ,,Vrtijeljka 2012.; - Nekada i sada -Principi i naslijeđe Ulmske škole dizajna; - Cetinje/Bajice - grad u poljima (Internacionalna radionica fondacije Petrović Njegoš).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProjektni zadatak (70% ocjene), javna prezentacija (30% ocjene). Ocjena je uslovljena javnom izložbom i javnim prezentacijama projekta koji je pregledan od strane pozvanih kritičara. Ocjenu daje mentora i pozvani kritičar prema važećoj skali ocjenjivanja.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / INTEGRALNI PROJEKTI(OBJEKTI SAOB.I KOMPL.PROGRAMA)

Naziv predmeta:INTEGRALNI PROJEKTI(OBJEKTI SAOB.I KOMPL.PROGRAMA)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13257Obavezan993+4+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
9 kredita x 40/30=12 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
12 sati i 0 minuta x 16 =192 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
12 sati i 0 minuta x 2 =24 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
9 x 30=270 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
54 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 192 sati i 0 minuta (nastava), 24 sati i 0 minuta (priprema), 54 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13259Izborni922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovjenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPrimarni zadatak nastave jeste upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti Upravljanja projektima u Arhitekturi.
Ishodi učenjaOčekuje se da student, nakon položenog ispita Upravljanje projektima u arhitekturi: 1. Posjeduje znanje iz savremenih modela upravljanja projektima; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ratko Mitrovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije. Semestralni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uopšte o upravljanju projektima , upravljanju projektima u fazi projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje.
I nedjelja, vježbe - Uopšte o upravljanju projektima , upravljanju projektima u fazi projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje.
II nedjelja, pred.-Modeli upravljanja projektima.
II nedjelja, vježbe Modeli upravljanja projektima.
III nedjelja, pred.- Savremeni softvarski paketi za upravljanje projektima i osnove projektovanja u šest dimenzija.
III nedjelja, vježbe - Savremeni softvarski paketi za upravljanje projektima i osnove projektovanja u šest dimenzija.
IV nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta, izrada idejnog rješenja, studije tehno-ekonomske opravdanosti i donošenje odluke o realizaciji projekata.
IV nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta, izrada idejnog rješenja, studije tehno-ekonomske opravdanosti i donošenje odluke o realizaciji projekata.
V nedjelja, pred.- Upravljanje izradom investiciono tehničke dokumentacije.
V nedjelja, vježbe - Upravljanje izradom investiciono tehničke dokumentacije.
VI nedjelja, pred.- Upravljanje projektom realizacije investicionog projekta sa stanovišta investitora i izvođača radova.
VI nedjelja, vježbe - Upravljanje projektom realizacije investicionog projekta sa stanovišta investitora i izvođača radova.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Osnovne karakteristike dokumentacije koja se vodi u procesu realizacije investicionog projekta
VIII nedjelja, vježbe - Osnovne karakteristike dokumentacije koja se vodi u procesu realizacije investicionog projekta
IX nedjelja, pred.- Zakonska regulativa u upravljanju projektima u fazama projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje
IX nedjelja, vježbe - Zakonska regulativa u upravljanju projektima u fazama projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje
X nedjelja, pred.- FIDIK - sa stanovišta investitora, projektanta i izvođača radova
X nedjelja, vježbe - FIDIK - sa stanovišta investitora, projektanta i izvođača radova
XI nedjelja, pred.- Upravljanje projektom sa stanovišta istraživanja tržišta
XI nedjelja, vježbe - Upravljanje projektom sa stanovišta istraživanja tržišta
XII nedjelja, pred.- Internacionalno građevinarstvo
XII nedjelja, vježbe - Internacionalno građevinarstvo
XIII nedjelja, pred.- Procesi optimizacija i donošenja odlika kod rešavanja urbanističkih problema
XIII nedjelja, vježbe - Procesi optimizacija i donošenja odlika kod rešavanja urbanističkih problema
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 3 sata i 6 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat i 6 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveSvi studenti su obavezni da pohađaju nastavu
Konsultacije
Literatura- Dr Bane Ivković, dr Željko Popović, Upravljanje Projektima, Građevinska knjiga, Beograd. 2006.god. - Dr Petar Đuranović, Upravljanje Projektima, Građevinski fakultet, Podgorica. 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje * Položena oba kolokvijuma i pozitivno ocjenjen sintezni projekat. - Uredno pohađanje nastave : ukupno 10 poena (svaki izostanak manje 1 poen), maksimalno 3 izostanka - I kolokvijum : maksimum 20 poena - II kolokvijum : maksimum 20 poena - Završni ispit : maksimum 50 poena ** Prelazna ocjena se dobija ako student ostvari najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Arhitektonski fakultet / Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017) / OSNOVI TERMALNE NAUKE I METOD.OBRAČUNA EN.PERF.OBJ

Naziv predmeta:OSNOVI TERMALNE NAUKE I METOD.OBRAČUNA EN.PERF.OBJ
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13260Izborni922+0+0
Studijski programi za koje se organizujeArhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena