Filološki fakultet, 11.07.2017

Doktorske studijeKomisija za doktorske studije

Predsjednik Komisije:
Prof. dr Marjana Đukiće-mail: marjana.dj@ucg.ac.me 


Dokumenta:

- PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA
- VODIČ za doktorske studije
- Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata
- Obrazac D2: Ispunjenost uslova doktoranda
- Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije
- Obrazac IMGodišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda
- Obrazac M: Imenovanje mentora
- Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije


- Plan realizacije nastave za studijsku 2018/2019. godinu:

DOKTORSKE STUDIJE: JEZIK, KNJIŽEVNOST

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

  

Mr Petar Božović predao je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Vojko Gorjanc, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
  2. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet, Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Petra Božovića i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 10. 07. 2019.

 

 


 

 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

O B A V J E Š T E NJ E

Mr Danijela Radojević predala je doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistčki aspekt

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Danijele Radojević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 U Nikšiću, 11. 07. 2017.

Dokumenti