Prirodno-matematički fakultet, 07.06.2018

Crna Gora - Austrija: poziv za podnošenje prijava za zajedničke projekteCrna Gora - Austrija: poziv za podnošenje prijava za zajedničke projekte

CRNA GORA / AUSTRIJA

NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA

(Program WTZ)

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAJEDNIČKE PROJEKTE u 2019–2020.

ROK: 29. jun 2018. godine

Program naučno-tehnološke saradnje sprovodi se u okviru bilateralnog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog 10. juna 2009. godine, a finansiraju ga u jednakim iznosima Ministarstvo nauke Crne Gore i Federalno Ministarstvo prosvjete, nauke i istraživanja (BMBWF) Republike Austrije.

Ciljevi programa

 • Finansiranje mobilnosti istraživača u okviru zajedničkih istraživačkih projekata s ciljem da se podstakne međunarodna saradnja u istraživanjima;
 • Pružanje prilike istraživačima da sarađuju u međunarodnom okruženju i da razvijaju svoje naučne karijere, naročito kada su u pitanju istraživači u ranoj fazi karijere[1], srednjoj fazi karijere[2] te žene istraživači.

Oblasti saradnje

Poziv je otvoren za sve naučne discipline i tematske oblasti, uključujući društvene i humanističke nauke.

Trajanje projekata

Projekti će se podržavati tokom perioda od najviše dvije godine, od januara 2019. do decembra 2020. godine.

Uslovi konkursa

CRNA GORA: Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđenim kriterijumima Ministarstva nauke Crne Gore.

Rukovodilac projekta mora biti imenovan za svaki projekat u Crnoj Gori i u Republici Austriji. Oba rukovodioca projekata treba da pripreme zajedničku projektnu prijavu i podnesu je nadležnim institucijama u svojim državama. Rukovodilac može podnijeti samo jednu prijavu projekta.

AUSTRIJA: Pravo prijavljivanja imaju istraživači koji rade na univerzitetima, univerzitetima primijenjenih nauka i u drugim pravnim subjektima (npr. ustanove visokog obrazovanja i istraživačke ustanove, preduzeća), koji planiraju da sprovedu neprofitno orijentisan istraživački projekat u okviru ovog poziva za podnošenje prijava.

Posebno će se u obzir uzeti predlozi projekata koje podnesu istraživači u ranoj fazi karijere1 ili oni u srednjoj fazi karijere2, kao i predlozi projekata koji uključuju studente doktorskih studija te istraživače u ranoj fazi karijere1 i/ili žene istraživače.

Program je fokusiran na nova međunarodna partnerstva. Predlozi koji podrazumijevaju nastavak aktivnosti s istim istraživačkim partnerima neće biti prihvaćeni za finansiranje ukoliko su prethodno već  finansirani u okviru ovog programa.

Prijavljivanje na konkurs

Na podnosiocima prijava je da sami pronađu svoje partnere na istraživanju. Predlozi se moraju podnijeti i u Crnoj Gori (Ministarstvo nauke) i Austriji (austrijska Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju – OeAD GmbH). Predlozi koji ne budu podnijeti u obje zemlje neće se uzimati u razmatranje za finansiranje. Procedura poziva za podnošenje prijava podrazumijeva visok nivo kompetitivnosti, zbog čega prijavljivanje ne garantuje finansiranje.

CRNA GORA: Kompletna prijava istraživačkog projekta mora se podnijeti na crnogorskom jeziku, elektronskim putem preko sajta Ministarsva nauke www.mna.gov.me , dok na engleskom jeziku dostavlja se kao prilog, uz sljedeću sadržinu:

 • Popunjen obrazac prijave;
 • Potpisana i pečatirana saglasnost institucije koja aplicira;
 • Kratka biografija svih učesnika u projektu iz Crne Gore i Republike Austrije;
 • Spisak relevantnih objavljenih naučnih radova u protekle dvije godine za sve učesnike u projektu iz Crne Gore i Republike Austrije;
 • Opis projekta, uključujući metodologiju (tri do pet stranica formata A4);
 • Kratak opis partnerske institucije
 • Planirana putovanja i boravci.

AUSTRIJA: Kompletna prijava istraživačkog projekta mora se podnijeti na engleskom jeziku i to putem interneta, preko sljedećeg linka : https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=ScienTechnMont1920. Prijava mora uključivati sljedeće dokumente (u PDF formatu):

 • Kratku akademsku biografiju (CV) za svakog austrijskog člana projekta;
 • Spisak relevantnih publikacija u protekle dvije godine s austrijske strane;
 • Opis projekta, uključujući metodološki dio (tri do pet stranica formata A4);
 • Kratak opis partnerske institucije;
 • Kratak opis projektnih zadataka SVIH članova projekta (austrijskih i crnogorskih);
 • Perspektiva za dalju saradnju.

 

Cilj konkursa

Cilj ovog poziva je da se podrži mobilnost istraživača između zemalja učesnica radi sprovođenja zajedničkih istraživačkih projekata. U tom smislu, finansiranje će biti dostupno za posjete i razmjene naučnika koji sprovode zajedničko istraživanje.

Država koja šalje istraživače snosiće putne troškove, dok će troškovi smještaja padati na teret države domaćina (i obrnuto).

U Republici Austriji, u dobro opravdanim slučajevima, i samo u okvirima maksimalno odobrenog budžeta, može se odobriti 400 eura po projektu za potrošne materijale (kao ukupan paušalni iznos).

Modaliteti finansiranja

Finansiranje će biti dostupno tokom najviše dvije godine za kolaborativne istraživačke projekte koje zajednički razvijaju i realizuju istraživači s obije strane.

Maksimalni iznosi finansiranja

CRNA GORA:

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 8.000 eura po projektu (4.000 eura po projektu godišnje). Sredstva se mogu obračunati na sljedeći način:

 • Putni troškovi: 400 eura po putovanju za crnogorske istraživače koji putuju u Republiku Austriju;
 • Troškovi smještaja: 100 eura po danu za austrijske istraživače koji putuju u Crnu Goru do 14 dana ili500 eura mjesečno za dugoročne posjete u trajanju između 15 dana i maksimalno tri mjeseca.

AUSTRIJA:

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 8.000 eura po projektu (4.000 eura po projektu godišnje). Sredstva se mogu obračunati na sljedeći način:

 • Putni troškovi: 400 eura po putovanju za austrijske istraživače koji putuju u Crnu Goru (kao ukupan paušalni iznos)*

*U slučaju da putni troškovi iznose 50% ukupnog paušalnog iznosa ili manje, po podnošenju putnih računa refundiraće se jedino stvarni troškovi.

 • Troškovi smještaja: 100 eura po danu za crnogorske istraživače koji putuju u Austriju do 14 dana ili500 eura mjesečno za dugoročne posjete u trajanju između 15 dana i maksimalno tri mjeseca.
 • Potrošni materijali: 400 eura kao ukupan paušalni iznos po projektu u opravdanim slučajevima i kao dio odobrenog maksimalnog budžeta.

Napomena:

 • Ukoliko vaša prijava bude uspješna, biće vam finansirane samo aktivnosti u okviru djelokruga smjernica.
 • Naučno i finansijsko izvještavanje o projektu je
 • Istraživački boravci u obje zemlje su

Selekcija projekata

Predlog izbora za buduću raspravu pred nadležnim međunarodnim tijelom, Mješovitom crnogorsko-austrijskom komisijom za naučnu i tehnološku saradnju, priprema u skladu sa sljedećim kriterijumima:

CRNA GORA:

Ocjenjivanje prijave naučnoistraživačkog projekta uključuje:

 • Ocjenjivanje projekta na osnovu aktuelnosti i relevantnosti programa;
 • Ocjenjivanje planiranih rezultata projekta i naučnih ciljeva (za dvije godine);
 • Ocjenjivanje komplementarnosti projektnih partnera;
 • Kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;
 • Ocjenjivanje očekivane primjene projektnih rezultata i zajedničkog interesa;
 • Ocjenjivanje podrške mladim istraživačima;
 • Ocjenjivanje podsticanja bilateralne saradnje i multilateralnog umrežavanja;
 • Ocjenjivanje projekta na osnovu referenci crnogorskih i partnerskih rukovodilaca.

Svaki naučnoistraživački projekat može dobiti maksimalno 40 poena u okviru ukupnog ocjenjivanja projekta (pet poena za svaku od navedenih stavki).

AUSTRIJA:

 • Naučni kvalitet planiranog istraživačkog projekta uključuje:
 • Izvodljivost plana zajedničkog istraživanja;
 • Adekvatnost naučnih metoda;
 • Kompetentnost i stručna znanja angažovanih naučnika / istraživačkih timova (maksimalno 25 poena);
 • Uvjerljivost opisane perspektive za dalju saradnju (maksimalno 15 poena);
 • Predlozi projekata koje podnesu istraživači u ranoj ili srednjoj fazi karijere (10 poena) ILI predlozi projekata koji uključuju studente doktorskih studija, istraživače u ranoj fazi karijere (5 poena) ili ženske istraživače (5 poena) dobiće do 10 dodatnih poena (maksimalno 10 poena).

Nakon nacionalnog ocjenjivanja, posredstvom konsultacija između Ministarstva nauke Crne Gore i austrijske Agencije za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju (OeAD GmbH), a na osnovu rezultata nacionalnih ocjenjivanja, sačiniće se zajednički uži spisak projekata za finansiranje. Odabir projekata izvršiće crnogorsko-austrijska Zajednička komisija za naučno-tehnološku saradnju. Rezultati sastanka na kojem će se izvršiti odabir projekata trebalo bi da budu objavljeni do decembra 2018. godine.

Praćenje projekata i izvještavanje

 • Rukovodioci projekata iz Crne Gore i Republike Austrije moraju dostaviti završni naučni i finansijski izvještaj na engleskom jeziku najkasnije tri mjeseca po završetku projekta.
 • U izvještaju se moraju navesti ostvareni ishodi projekta u poređenju s ciljevima predloga projekta.
 • Završni izvještaj mora uključivati kratak, koncizan rezime. Završni izvještaj biće dostupan istraživačima u okviru ovog programa koji rade u sličnim disciplinama.
 • Zajedničke publikacije istraživača moraju navoditi podršku Ministarstva nauke Crne Gore i austrijskog Saveznog ministarstva prosvjete, nauke i istraživanja (BMBWF).

Intelektualna svojina

Istraživači iz svake od zemalja moraju preduzeti adekvatne korake kako bi obezbijedili zaštitu i dijeljenje intelektualne svojine koja može biti rezultat zajedničkih projekata.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se moraju podnijeti do 29. jun 2018. godine. Prijave primljene nakon ovog datuma neće se uzimati u razmatranje za finansiranje.

Ministarstvo nauke Crne Gore i austrijska Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju (OeAD GmbH) neće biti odgovorni za prijave koje nijesu primljene. Istraživačima se takođe savjetuje da se postaraju da su prijave njihovih istraživačkih partnera blagovremeno podnijete i primljene u partnerskim zemljama.

Dodatne informacije

 

U Austriji

U Crnoj Gori

OeAD GmbH (austrijska Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju)

ICM – Centar za međunarodnu saradnju i mobilnost

 

Gđa Monika Wiederseder-Staltner

Ebendorferstraße 7

A-1010 Beč

Tel. +43 (0)1/53408-445

 

E-mail: wtz@oead.at

Website: www.oead.at/wtz

 

Ministarstvo nauke

 

 

 

Gđa Martina Lukić

RimskiTrg br. 46

81 000 Podgorica  
Tel. +382 (20) 405 334


E-mail: martina.lukic@gov.me
Website: http://www.mna.gov.me/

 

 

[1] Istraživači s iskustvom u trajanju do pet godina nakon sticanja titule doktora nauka, pri čemu se uzimaju u obzir i prekidi u karijeri iz priznatih razloga (npr. porodični razlozi, zdravstveni razlozi ili zanimanje van akademskog sektora).

2 Istraživači s iskustvom u trajanju od pet do petnaest godina nakon sticanja titule doktora nauka, pri čemu se uzimaju u obzir i prekidi u karijeri iz priznatih razloga (npr. porodični razlozi, zdravstveni razlozi ili zanimanje van akademskog sektora).