Prirodno-matematički fakultet, 16.07.2018

Preliminarne rang-liste kandidata za upis u 2. upisnom rokuKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Odluka po prigovoru iz stava 3 ovog člana donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Prodekan za nastavu

Dokumenti